aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

39. Hrady Brekov‚ Čičava‚ Ja
                        Dňa  2.11.2014 uskutočnili sme turistickú akciu.
 
                                  Za hradmi Ondavskej vrchoviny.
 
 
Usporiadateľ :  Vlastná
 
Trasa akcie : Sedliská – hrad Čičava – Sedliská.
 
Dĺžka trasy :   1 km         Prevýšenie : 60 m       Čas trasy podľa mapy:  0.20 hod
 
                      Brekov – hrad Brekov – Brekov.
 
Dĺžka trasy :   4 km         Prevýšenie : 160 m       Čas trasy podľa mapy:  1.00 hod
 
                       Jasenov – hrad Jasenov - Jasenov
 
Dĺžka trasy :  3,5 km         Prevýšenie :  220 m       Čas trasy podľa mapy:  1.00 hod
 
Účastníci  akcie - správca web stránky : Šlacký, Šlacká
                       
 
Turistická mapa Slánske vrchy – Veľká Domaša č.116         Turistický atlas list č.147,148
 
 
Popis trasy : V nedeľu počasie nebolo vhodné na kopce preto sme sa rozhodli pozrieť si niektoré hrady ktoré sú mimo
atraktívne turistické oblasti. Rozhodli sme sa pre východ, okolie Vranova nad Topľou a Humenného. Jedná sa o hrady
Brekov, Jasenov a Čičava.
Čičava :
Výstup na hrad sme začali v obci Sedliská v časti Podčičva z parkoviska v starom kamennom lome pred cintorínom.
V lome sa nachádzajú informačné tabule o Čičvianskom hradnom vrchu. Pokračujeme trávnatou cestičku šikmo vľavo do
svahu. Po chvíli vľavo pokračujeme schodíkmi ku kaplnke ukrytej v skalnej pukline, od nej už pokračujeme zreteľným lesným
chodníkom okolo budovy postavenej na hradnom kopci, ktorá bola v minulosti zemplínskym archívom. Na hrade sa okolo
roku 1527 schádzali zhromaždenia Zemplínskej župy, bol tu stoličný archív. Budova bola v 19. storočí starobincom a v
roku 1896  v nej zriadili školu. Chodníkom prichádzame k severnej časti hradu, kde sa nachádza skalná veža, v múre sa
nachádza diera ktorou sa dostaneme na nádvorie hradu. <<<  V roku 1270 kráľ Štefan V. daroval šľachticovi Rainoldovi
majetok Čičva. V darovacej listine sa neuvádza, že by súčasťou panstva bol aj hrad. No v listinách kráľa Žigmunda
(1410 a1414), ktorými potvrdil vlastníctvo panstva Čičava šľachticom z Rozhanoviec, je napísané, že k panstvu patrí aj
hrad Čičva. Prvá písomná správa o hrade je z roku 1361. Spravoval ho vtedy kastelán Mikuláš, z poverenia šľachticov
z Rozhanoviec. Hrad Čičva mohol vzniknúť z iniciatívy uhorských kráľov v 12. storočí. Jeho hlavnou funkciou bolo strážiť a
ochraňovať krajinskú cestu a pohraničie. V polovici 14. storočia boli hlavnými časťami hradu kamenná veža, cisterna v
severnej časti hradného areálu a palác v južnej časti.  Šľachtici z Rozhanoviec dokázateľne sídlili na Čičvianskom hrade v
prvejpolovici 14. storočia. V roku 1527 bol župným zhromaždiskom a sídlom archívu Zemplínskej stolice. V tom istom roku
ho Ján Zápoľský dobyl a podpálil. Pri požiari zhorel i archív Zemplínskej stolice. Hrad však znovu opravili a zrenovovali.
Aj v nasledujúcich storočiach hrad Čičva spravovali kasteláni a mal viac vojensko-strážnu funkciu ako sídlo zemepánov.
V tom čase si dali zemepáni postaviť hrad a hradný palác vo Vranove, ktorý im poskytoval pohodlnejšie bývanie.
V roku 1684 ho dobyli Tököliho vojská. V roku 1704 sa ho zmocnili vojská Františka II. Rákociho. Poškodené časti opravili
a hrad zabezpečili. V rukách rákociovských povstalcov bol až do roku 1711, kedy sa rákociovský veliteľ gróf František
Barkóci pridal na stranu cisárskych vojsk a vydal im hrad, ktorý dal cisársky generál Laucken zbúrať. V súčasnosti ostali z
 hradu len zrúcaniny a v lete ho obklopuje hustý lesnatý porast. Zachovalo sa však z neho niekoľko stojacich múrov so
zvyškami omietok a tiež okenných a dverových otvorov. Koncom roku 2000 boli prístupové chodníky k hradu zrenovované
a jeho exteriér vyčistený a upravený, takže je stále pre návštevníkov atraktívny. >>> Neveľký hrad, ale s veľmi zachovalým
hradným palácom. V podzemí sa nachádza veľa miestnosti  s množstvom zachovalých stropov podopretých klenbami.  
Brekov : Výstup na hrad začíname v obci Brekov pri kostole žltou pásovou značkou smerom na hrad.
Postupujeme širokou lesnou cestou s nenáročným stúpaním, okolo cesty sú postavené pekné, rezbársky zdobené štýlové
drevené informačné tabule. Vychádzame na hrad. <<<  Zrúcaniny hradu stoja na holom kopci Ondavskej vrchoviny
juhozápadne od Humenného v údolí Laborca nad obcou Brekov. Postavili ho v 13. storočí a patril do sústavy hradov na
Uhorsko - poľskej ceste. V prvej polovici 15. storočia zosilnili jeho opevnenia a krátko potom zohral významnú úlohu vo
vnútropolitických zápasoch, najmä v roku 1466, keď sa pod jeho hradbami stretli v boji vojská kráľa Mateja Korvína a jeho
odporcu, poľského kráľa Kazimíra IV. V rokoch 1484 - 1488 bol v rukách Zápoľských, ktorí hrad rozšírili a ďalej
zdokonaľovali jeho opevnenie. V polovici 16. storočia sa jeho majiteľ František Kendy pridal k šľachtickej opozícii
proti kráľovi Ferdinandovi Habsburskému, a preto kráľovské vojsko po dobytí roku 1558 hrad zbúralo. Neskorší majiteľ
Mikuláš Drugeth ho však roku 1575 znovu opravil a obnovil. Roku 1644 napadli hrad povstalecké vojská Juraja Rákócziho
a skoro celý ho opäť zničili. Čiastočná oprava obytných traktov mu iba nakrátko vrátila život, pretože vo vlnách
protihabsburských stavovských povstaní na konci 17. storočia sa tento z neho definitívne vytratil. Od tých čias hrad
pustol a dodnes sa z neho zachovali iba zvyšky múrov. Dnešnú podobu získal hrad v roku 1575 za Mikuláša Drugheta,
keď vystavali prvé predhradie, vstupnú vežu so štvorcovým pôdorysom a rozšírili opevnenie pred druhou bránou v nádvorí.
Pôvodný hrad tvorili dve nádvoria. Horné nádvorie zabezpečovala veža paláca, na druhej strane sa nachádzala kaplnka.
Na druhom nádvorí stála vstupná veža. Posledú stavebnú etapu predstavuje obnova hradu po roku 1644. Hrad bol
obývaný ešte v roku 1698, o krátky čas však spustol celkom. Príčiny konca hradov sú viaceré. Do hradu sa vstupovalo
západnou vstupnou bránou predhradia, chránenou mohutnou štvorcovou baštou. Cesta pokračovala po obvode kopca k
druhej bráne, chrániacej vstup do dolného nádvoria. Stavby nádvoria boli pravdepodobne hospodárskeho charakteru
a nezachovali sa, hoci časť múrov medzi prvým a druhým nádvorím naznačuje, kde boli prilepené k múrom a kde bol vstup
do horného hradu - prechod z jedného nádvoria do druhého. Na najvyššom mieste stál palác s kaplnkou a obytnými
miestnosťami, v niektorých priestoroch so zachovanými klenbami. V súpise pamiatok sa uvádzajú veže, išlo však
pravdepodobne len o bašty, chrániace jednotlivé časti hradu, dispozícia tohoto hradu ho však jasne radí k plášťovým
hradom. V rokoch 1971-1980 uskutočnilo Zemplínske múzeum v Michalovciach archeologický výskum. Pri výkopoch sa
našlo množstvo úlomkov kachlíc, z ktorých sa podarilo zrekonštruovať niekoľko celých kusov. a mnohé z nich sa dali
kresebne zrekonštruovať. Najbohatšie sú zastúpené komorové kachlice s pestrou výzdoby na čelnej stene, pričom
prevládajú vegetatívne výzdobné motívy v rôznej kombinácii. Niektoré časti hradu boli vyčistené a opravené. >>>
Hrad vyniká množstvom zachovalých hradieb horného nádvoria.
Jasenov :
Výstup na hrad začíname v obci Jasenov od informačnej tabuli Turistická trasa – Jasenovský hrad, modrou značkou
smerom hrad Jasenov. Prichádzame na koniec obce kde sa nachádza parkovisko vedľa cesty a modrá značka zabočuje
vľavo do strmšieho svahu. Z doliny prichádza žltá značka. Vystupujeme strmším svahom až prichádzame do severnej časti
hradu. <<<  Hrad vznikol pravdepodobne po vpáde Tatárov v 13. storočí. Mal strážiť prístupovú cestu vedúcu z južného
Slovenska smerom na Humenné a ďalej na sever. V listinách sa prvýkrát spomína v roku 1328, resp. 1330 ako castrum
Jezenew. Pravdepodobne ho postavili Račkajovci. Drugetovci, pôvodne taliansky rod, sa stali majiteľmi tunajšieho hradu
po bitke pri Rozhanovciach, po roku 1312 a patril im až do 17. storočia. V roku 1644 hrad obsadili vojská Juraja Rákociho.
Pri obliehani ho ťažko poškodili a neskôr ho už neopravovali. Hrad spolu s obcou patril v 18. storočí Čákiovcom a
v 19. storočí Andrášiovcom. Určité snahy o záchranu objektu prejavili koncom 19. a začiatkom 20. storočia vtedajšie
pamiatkové orgány. Niektoré už rozpadávajúce sa múry hradu zakonzervovali a nepatrnú časť objektu zastrešili.
Dokončenie prác zmarila prvá svetová vojna. Horný hrad pozostával z paláca, štvorhrannej veže a kamenných hradieb.
Postavili ho začiatkom 14. storočia. V prvej tretine 15. storočia hrad opevnili. Ďalšia stavebná činnosť na prelome 15.
a 16. storočia súvisela s tureckým nebezpečenstvom, keď postavili niekoľko delových bášt so strieľňami, najmä na západnej
a juhozápadnej strane. Pri vstupnej bráne, vedúcej na prvé nádvorie, postavili taktiež baštu. Ďalšou fázou bolo dobudovanie
opevnenia v polovici 16. storočia - boli to hlavne parkanová hradba na severnej strane, bašta v prvom nádvorí a výbežok z
múru na SV, chrániaci vstup do horného hradu a množstvo strieľní. Začiatkom 17. storočia zosilnili múr nad vstupom do
horného hradu a celý hrad obklopili delostreleckými bastiónmi talianskeho typu. Zo stredovekého hradu sa zachovali
predovšetkým murivá paláca a šijovej veže a v interiéri objektu nepatrné zvyšky renesančných klenieb. Kamenné múry
členia nepravidelné otvory okien, dnes už bez orámovania. Z pôvodných architektonických detailov sa zachovalo gotické
kruhové okienko s bohato riešeným profilovaným ostením. Vstupná polkruhová renesančná brána vedie na prvé nádvorie.
Zo stredovekého hradu sa zachovali predovšetkým murivá paláca a šijovej veže a v interiéri objektu nepatrné zvyšky
renesančných klenieb. Z pôvodných architektonických detailov sa zachovalo gotické kruhové okienko s bohato riešeným
profilovaným ostením. >>> Hrad vyniká svojou zachovalosťou. Množstvo zachovalých hradieb a múrov, ktoré vytvárajú
doslova labyrint  úzkych uličiek viacerých predhradí. Z hradu sa vrátime žltou značkou dolu dolinou do obce. Široká lesná
cesta vedie dolinou až ku parkovisku na modrú značku.
-
-
Mapa trasy :         
-
-
-
-
Veľmi pekná štýlová drevená informačná tabuľa o histórii hradu Brekov.
-
-
Vstupná brána do mohutnej štvorcovej bašty, ktorá zabezpečovala vstup na predhradie hradu Brekov.
-
-
Podkovitá  vežička, vpravo sa nachádzajú ruiny neskorogotického hradného traktu.
-
-
Hradné múry malého vnútorného nádvoria.
-
-
V priestoroch  malého vnútorného nádvoria.
-
-
Informačná tabuľa Jasenovského hradu.
-
-
Vstupná brána do druhého predhradia.
-
-
Prvé predhradie pohľad z najmohutnejšej bašty v južnej časti hradu.
-
-
Podzemné priestory paláca horného hradu.
-
-
V priestoroch  paláca horného hradu.
-
-
Informačná tabuľa Čičvianského hradného vrchu.
-
-
Najzachovalejšie múry hradného paláca.
-
-
Dobre zachovalé klenby prízemných  priestorov hradného paláca.
-
-
14  Najzachovalejšie múry hradného paláca.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Hrady a zámky / Brekov /
                                   Fotogaléria – Hrady a zámky / Čičava /
                                   Fotogaléria – Hrady a zámky / Jasenov /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-