aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

20. Prechod Braniskom
                               Dňa 21.06.2014 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                    Prechod Braniskom.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Lipovce – Lačnovský kaňon – Lačnov - Lačnovské sedlo – Pod Kravcovou – Kopytovský potok - Lipovce
 
Dĺžka trasy :   17 km         Prevýšenie :   500 m       Čas trasy podľa mapy:  5,30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Čupaj, Papcun
              
 
Turistická mapa ŠARIŠSKÁ VRCHOVINA – Branisko č. 115   Turistický atlas list č. 100, 101
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Lipovce červenou značkou smerom Lačnovské sedlo.  <<< Obec Lipovce leží v Lipoveckom
údolí na rozhraní dvoch pohorí - Braniska a Bachurne. Vysoké prírodné hodnoty potvrdzuje aj chránená prírodná oblasť
Salvatorské lúky s plniarňou stolovej minerálnej vody Salvator. Vznik obce Lipovce sa predpokladá už v 13. stor.
V histórii sa však po prvýkrát spomína až v roku 1320 pod názvom Lypouch v súvislosti s rozdelením dedičných majetkov
šľachtica Mikuláša zo Svinej. Majetkovou súčasťou tohto panstva zostala nepretržite aj v 14.-16. stor., až na krátke
obdobie okolo roku 1427, keď patrila Detrichovi z Brezovice. Začiatkom 13. stor. postavili v chotári obce kráľovský hrad,
ktorý Ondrej II daroval Kecerovcom. Zbúraný bol koncom kuruckých vojen (1591). Obec v roku 1600 pozostávala
z 25 obývaných poddanských domov, majerských budov, mlyna, pivovaru, kostola, fary a školy. Koncom 16. stor. boli
Lipovce stredne veľkou dedinou s takmer výlučne poddanským obyvateľstvom. Názvy obce: 1320 Lypouch,
1773 Lipowecz, 1786 Lipowce. Poloha obce je v doline potoka Lipovec, ktorý je prirodzenou hranicou Šarišskej
vrchoviny a Braniska. Obec sa radí medzi typické podhorské obce so zameraním na poľnohospodárstvo, so
zvýšeným chovom dobytka a ťažbou dreva. Popri poľnohospodárstve sa tu vyrábali šindle, laty, odkvapové rúry
a pálilo sa drevené uhlie. Povozníctvo vo väčšej miere slúžilo na odvoz dreva a minerálnej vody Salvator. V obci sa
nachádza pôvodne gotický katolícky kostol, ktorý bol v roku 1663 prestavaný na renesančný. V roku 1882 bola k nemu
pristavaná svätyňa. V obci je zriadená pamätná izba venovaná ThDr. Jánovi Andraščíkovi, ktorý svojou literárnou
činnosťou a širokým záberom na poli hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho a národného povznesenia pospolitého
ľudu si právom zaslúži, aby jeho svetlá pamiatka bola i v jeho rodisku oživená. Pamätná izba nezabúda ani na prírodné
zvláštnosti, ktorými obec Lipovce vo svojom okolí oplýva.  >>> Je vysoká oblačnosť, chladnejšie ale veľmi vhodné
na turistiku. Postupujeme asfaltovou cestou smerom k Lačnovskému kaňonu, vpravo odbočuje cesta k hotelu Kaňon.
Za zákrutou už prichádzame k ústiu Lačnovského kaňonu. <<< Krasové tiesňavy sú jedným z najpríťažlivejších prvkov,
na ktoré je slovenská príroda bohatá. Tie najznámejšie sa nachádzajú v Slovenskom raji, avšak aj iné majú svoje
navštevované atraktívne doliny. Jednou z nich je aj Lačnovský kaňon, dvojkilometrová tiesňava v severnej časti pohoria
Branisko, ktorý poznajú ľudia aj pod názvom Kamenná baba. Lačnovský potok, ktorý sa rodí z prameňov vo svahu
Magury (tá, mimochodom, patrí už do pohoria Bachureň), vstupuje hneď za Lačnovom do bloku vápencov a dolomitov
a vyhĺbil v nich peknú tiesňavu, bohatú na skalné útvary, jaskynné priestory, vodopády, pereje a iné atrakcie. Okrem iného,
zaujímavá je aj rastlinná inverzia - teda, že pri dne tiesňavy rastú vysokohorské druhy, keďže sa tam drží chladný vzduch
a vysoko nad nimi, na bralách, teplomilná flóra. Každoročne možno na strmých svahoch tiesňavy nájsť napríklad
poniklec, ale aj iné vzácne rastliny, napríklad reliktné boriny. Ak návšteník postupuje smerom z Lipoviec, známych aj
prameňom minerálnej vody Salvator, ako prvá mu do oka padne skalná brána Závora, neskôr po pravej strane Ďusovnica,
Rozlámaný pilier a Slepý pilier. Dolina sa následne zužuje, vstupuje do svojej najatraktívnejšej časti. Na polianke Kúty
sú okrem chát aj bralá Malá a Veľká čižma. Nasledujú Kamenné vráta so železným rebríkom a vodopádom, ktorý je
nádherný najmä v období topenia snehu, prípadne výdatnejších dažďov. V tejto časti majú steny, zvierajúce tiesňavu,
výšku vyše sto metrov. Po ľavej strane sa dvíha masív Kamennej baby, na ktorú sa viaže povesť o zlej macoche.
Pokračuje Dlhým hrebeňom, na konci ktorého sú známe skalné útvary Komín a Vrátnica. Oproti nim, na pravej strane,
sa týči najväčšia atrakcia celej tiesňavy - 60 metrov vysoká skalná ihla Mojžišov stĺp, podobná dominanta ako Cukrová
homoľa v Zádielskej doline. Na Mojžišov stĺp nadväzujú Deravé zuby, na druhej strane doliny sa týčia Trojčatá. Tiesňava
sa pomaly rozširuje, ponúka niekoľko pekných kaskád a výraznú skalnú stenu Cintorín. Na záver má turista možnosť
vychutnať si melancholickú atmosféru vrchárskej osady Lačnov, ktorá je dnes už skôr chalupárskou enklávou. Celé
územie je pre vysokú krajinársku hodnotu a aj spomínané rastlinné a živočíšne druhy chránené. Národná prírodná
rezervácia Kamenná baba bola vyhlásená už v roku 1964 na rozlohe takmer 128 hektárov. >>>  Vchádzame do ústia
Lačnovského kaňonu. Prechádzame lúkou okolo Lačnovského potoka, prechádzame cez potok, ďalšou dlhou lúkou.
Vľavo na konci lúky sa nachádza samostatne stojací kamenný stĺp. Vpravo za potokom sa nachádzajú dve malé jazierka
na upravenej lúke. Pod lesom sú postavené prístrešky s ohniskami, vhodné miesto na strávenie príjemných chvíľ.
Na lúke sa pohybovali členovia poľovníckeho združenia Kopytov. V poobedňajších hodinách sa tu uskutoční deň sv. Huberta.
Bude sa konať svätá omša, podávať poľovnícky guláš, pivo a pre deti bude pripravené bohatý program. Prichádzame k 
začiatku tiesňavy Lačnovského kaňonu skalná brána Závora. Postupujeme ďalej ku Kamenným vrátam so železným
rebríkom a vodopádom, ktorý je nádherný najmä v období topenia snehu, prípadne výdatnejších dažďov. V tejto časti
majú steny, zvierajúce tiesňavu, výšku vyše sto metrov. Nad vodopádom je smerovník s odbočkou žltej značky vľavo
smerom Vrátnica. Postupne prechádzame kaňonom, voľnejšie časti kaňonu sa striedajú s úzkymi časťami s vysokými
kolmými stenami. Najkrajšie ale neprechodné časti sa obchádzajú chodníkom bočným svahom. Ťažko je opísať krásu
tohto kútika Braniska, až po prejdení získa skutočný zážitok. Aspoň približnú predstavu získate vo fotogalérii – Branisko,
Levočské vrchy / Lačnovský kaňon /. Vychádzame z Lačnovského kaňonu, sa nachádza drevená informačná tabuľa,
dnes už je dosť poškodená. Vychádzame do obce Lačnov. <<< Lipovce miestna časť Lačnov: Existoval na panstve
Sviňa pravdepodobne skôr ako sa o ňom dozvedáme z písomných prameňov, prvýkrát v roku 1389 / iný
prameň 1301 /. >>> Obec tvorí pár domov ale väčšinou staré drevenice s dvormi, mnohé sú opravené na chalupy.
Pekne upraveným kostolíkom. Pri bývalých potravinách pod prístreškom si oddýchneme a pokračujeme červenou
značkou smerom do Lačnovského sedla. Po ľavotočivej zákrute vychádzame nad domy, odtiaľ je nádherný výhľad
na obec Lačnov. Značka vedie cestou ktorá prechádza udržiavanými lúkami, ktoré sú kosené a čistené. Prichádzame
k smerovníku v Lačnovskom sedle, kde odbočíme vľavo zelenou značkou smerom Kravcová. Po čase prichádzame
k chate na Zákrute, kde si oddýchneme, občerstvíme sa a pokračujeme ďalej. Po strmšom výstupe prichádzame na
krásne horské lúky pod Kravcovou. Východným smerom je nádherný výhľad na Prešovskú stranu. Vľavo je vidieť
Lysú Stráž, Stráž, pred nimi je vidieť zrezaný vrchol Šarišského hradného vrchu, v pozadí Kapušianský hradný vrch,
vpravo hrebeň Slanských vrchov s vrcholom Dubník. Prechádzame lúkou až k smerovníku Boldigáň, kde odbočíme
vľavo modrou značkou smerom Lipovce. Schádzame dolu lúkou okolo lesa až prídeme na lesnú cestu, ktorá schádza
dole dolinou okolo Kopytovského potoka. Cesta je strmá a dosť zničená dažďovou vodou a je potrebné dávať pozor.
Po chvíli prichádzame na miernejšiu časť doliny. Odbočíme zo značky a pokračujeme dolinou až do obce Šindliar.
<<<  Obec Šindliar leží na mieste styku Šarišskej vrchoviny a Braniska pri sútoku Lačnovského a Kopytovského potoka.
Založená bola v roku 1331 dohodou medzi šľachticom Merše zo Svinie s Mikulášom Šindliarom (Nicolai Schindler), na
zalesnenom mieste medzi obcou Štefanovce a pohorím Branisko. Podľa dohody na novozakladajúcu sa dedinu bol
určený za šoltýsa a dedičného richtára Mikuláš Šindliar, od ktorého mena sa odvodil aj názov dediny, ktorá už v
roku 1336 dokázateľne existovala. Jej vznik sa opiera o zákupné právo na panstve Svinia, ktorej majetkom ostala až
do 16.storočia, a potom viackrát menila majiteľov. Lesné prostredie založenej obce predurčovalo aj charakter prác,
ktorými sa noví obyvatelia boli nútení zaoberať. Bola to predovšetkým výroba šindľov a páleného uhlia (zachovalé uhliská),
ktoré boli spojené s povozníctvom a ortovaním lesných plôch (doteraz zachované lesné názvy Ortáše, Ortášiky), čím
sa vytvárali pastviská pre dobytok a orné plochy pre osevy. Významnou kultúrno-historickou pamiatkou je zrekonštruovaný
kostol sv. Michala archanjela, ktorý má typické prvky gotiky. Predpokladá sa, že jeho časť bola postavená okolo
roku 1300. V tomto kostole sa nachádza hlavný oltár. Hnuteľnou pamiatkou je aj gotický zvon z 15.storočia, ktorý je
umiestnený vo veži nového kostola. >>> V centre obce sa napijeme z minerálneho prameňa Sultánka.
<<< Začiatkom 20. storočia voda z tohto prameňa bola dodávaná do obchodnej siete. Na mieste parčíka stála plniareň
tejto minerálnej vody, ale počas druhej svetovej vojny bola plniareň zničená a jej prevádzka sa už neobnovila. V 80 rokoch
budova plniarne bola zbúraná a na jej mieste bol postavený parčík. >>>  Žltou značkou po hlavnej ceste pokračujeme do
obce Lipovce. V obci Lipovce sme sa rozhodli vrátiť sa do ústia Lačnovského kaňonu, pozrieť si program dňa
sv. Huberta. Ale prišli sme ešte skoro. Členovia poľovníckeho združenia sa ešte len schádzali. Načapovali nám veľmi
dobré pivo, chvíľu sme si posedeli a potom sme sa vrátili k autu. 
-
-
Mapa trasy:
-
-
Výškový profil trasy:
-
-
-
V ústi Lačnovského kaňonu.
-
-
V ústi Lačnovského kaňonu, časť skalná brána Závora.
 
-
-
V ústi Lačnovského kaňonu, časť Kamenné vráta so železným rebríkom a vodopádom.
 
-
-
V obci Lačnov v pozadí miestny kostolík.
 
-
-
Rozsiahle horské lúky v Lačnovskom sedle smerom k obci Lačnov.
 
-
-
Chata na Zákrute kde sme si oddýchli a občerstvili sa.
 
-
-
Storočiami modelované kamenné korýtko na zelenej značke pod Kravcovou.
 
-
-
Šarišská kotlina, vľavo je vidieť siluetu vrcholu Stráž, hrebeň Kapušianského hradného vrchu pohľad z
lúky na Boldigáňu.
-
-
Informačná tabuľa o typickom a tradičnom remesle v obci Šindliar.
 
-
-
Minerálny prameň Sultánka v centre obci Šindliar.
 
-
-
Obecný úrad v obci Šindliar.
 
-
-
Vystavená trofej jeleňa.
 
-
-
Príprava osláv dňa sv. Huberta v ústi Lačnovského kaňonu..
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Lačnovský kaňon  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-