aktualizované: 21.07.2024 17:48:09

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Turist. prechod Krompašskými vrchmi

 

Vítame Vás na stránke     Turistického prechodu Krompašskými vrchmi.

 

 

 

 

Ak ste sa zúčastnili turistického pochodu Krompašskými vrchmi a máte k dispozícii digitálne fotografie, prosím Vás pošlite ich
mailom,  ktorý je uvedený na titulnej stránke. Podľa možnosti aj rok konania pochodu. Ďakujem.   
 

Z histórie  prechodu Krompašskými vrchmi

 

      Ak nahliadneme do zápisnice zo zasadania odboru turistiky TJ Pokrok Krompachy, ktoré sa uskutočnilo 2. decembra 1976,
dozvieme sa mená tých, ktorí sa podieľali na uskutočnení zámeru pravidelne organizovať v okolí Krompách, ktoré sú známe
prekrásnym horským prostredím s kvalitne vyznačenými turistickými trasami, väčšie turistické podujatie pre milovníkov prírody.
Toto podujatie bolo nazvané Turistický pochod Krompašskej vzbury na uctenie pamiatky zastrelených robotníkov z bývalých železiarni

 

        Bol vytvorený organizačný výbor v tomto zložení:

 

        Ing. Ľuboš Weigner              - predseda

        p. Emil Zahatňanský               - podpredseda

        p. Antónia Blažková              - tajomníčka

        p. Karol Stanek                         - člen

        p. František Bašista                 - člen

        p. Dušan Dubiňák                     - člen

        p. Stanislav Bača                    - člen

       V I. ročníku, ktorý sa konal 11. júna 1977, boli pre účastníkov pripravené dve trasy:

           A -  v celkovej dĺžke < xml:namespace prefix = st1 />< xml:namespace prefix = st1 />16 km, s prevýšením 500 m, určená hlavne pre menej vyspelých turistov a rodičov s menšími deťmi a
 to z Krompách cez Bačov vrch, Plejsy, Rošty, ŽB Slovinky a späť do Krompách.
          B -  v celkovej dĺžke 28 km, s prevýšením 1000 m pre vyspelejších turistov z Krompách po trase A/ s tým, že od ŽB Slovinky 
pokračovali do Poráčskej doliny na Galmus a cez Líščí vrch do Krompách.
            Štart bol pred múzeom Krompašskej vzbury / múzeum sídlilo v budove vedľa ŽSR Krompachy/ a cieľ na rybárskej chate
pod Vápencom. Pre účastníkov boli pripravené účastnícke listy, ktoré pečiatkovali na kontrolných stanovištiach a ako upomienky
boli odovzdané plakety vylisované v medi.
              Je treba zdôrazniť, že tejto akcie sa mohol zúčastníť každý, či už organizovaný alebo neorganizovaný. Našim zámerom
bolo prilákať do prírody čo najviac ľudí a umožniť im poznať okolie mesta. Našli sa i takí Krompašania, ktorí sa priznali , že boli
prvýkrát na Plejsoch. Aby  sme niektorých menších , alebo menej zdatných občanov neodradili, nemal  tento pochod charakteru
preteku, ale boli stanovené časové limity pre kontroly a cieľ.
        Organizátori posilnený ďalšími aktívnymi turistami , netrpezlivo očakávali, či naša iniciatíva nájde patričnú odozvu a na štart
príde  dostatočný počet priaznivcov turistika. Neboli sme sklamaný – na štart prišlo 182 účastníkov milovníkov prírody. Pre začiatok
to bol dobrý výsledok. Ukázalo sa, že účastníci I. ročníka boli s trasami a organizáciou spokojný. Prejavilo sa to v II. ročníku, kde
sa vydalo dvojnásobok účastníckych lístkov.
          Maximum sme dosiahli v roku 1988 – 638 účastníkov.
          V roku 1979 sme začali odovzdávať účastníkom kovové odznaky. Ich emblém navrhol náš člen p. Emil Zahatňanský. Každý
rok sa líšili farbou podkladu, farbou a tvarom turistických značiek, takže dodnes je možné z nich zostaviť peknú zbierku. Keďže sme
mali začiatkom 90 – rokov ich prebytok, rozhodli sme sa po dobu troch rokov neobjednávať nové odznaky, ale účastníci si mohli
vybrať niektorý zo starších, ktorý im v sérii chýbal.
            Niektorý zdatnejší nás žiadali, aby sme pre nich pripravili dlhšiu trasu. Výbor rozhodol, že TPKV rozšírime o 50 km trasu
( prevýšenie 1765 m ) a to Krompachy – Plejsy – Krompašský vrch – Ostrý vrch – Bukovec – Poráč – hrebeň Poráčskej doliny –
Galmus – Krompachy.
            Aby bol pochod pre stálych účastníkov zaujímavejší, menili sme niektoré trasy. Napríklad trasu A/ z I. ročníka sme
presmerovali na Galmus – Bielu skalu – chatu Čierný Bocian. Používala sa i trasa zo Sloviniek do Poráčskej doliny – pod Bielu
skalu do Krompách.
            Nakoľko počet účastníkov sa stále zvyšoval , bol v roku 1986 rozšírený počet trás o jednu a to štartom na železničnej stanici
v Tepličke nad Hornádom. Trasa ďalej viedla cez Bindt, Závadku, Rovnú lúčku do Poráča, odtiaľ cez Galmus do Krompách. Bola
dlhá 40 km s prevýšením 960 m. Bola vhodná pre vyspelých turistov, prichádzajúcich zo smeru od Spišskej Novej Vsi. Keďže bola
organizačné náročná a vyberalo si ju málo turistov, bolo rozhodnuté, že od roku 1989 sa nebude používať.
          Na základe skúsenosti z prvých ročníkov sa menilo miesto štartu i cieľa. V roku 1987 bol štart presunutý pred budovu
mestského úradu a tam je až dodnes. Podobne cieľ chata pod Vápencom bol od roku 1994 premiestnený na chatu Čierný Bocian
v Poráčskej doline.
Výhodou nového miesta cieľa je možnosť občerstvenia a dostatok voľného priestoru pre športové hry pre deti, mládež a dospelých.
            Účastníci TPKV k nám prichádzali z rôznych kútov Slovenska. V roku 1988 sa pochdu zúčastnili i turisti zo Severomoravského
kraja, v 80 – tych  rokoch pravidelne chodili Poľský pracovníci, ktorý boli zamestnaný pri výstavbe v Kovohutách.
              Pre ilustráciu uvádzame údaje z roku 1988, kedy prišlo rekordný počet účastníkov.
Privítali sme účastníkov zo 44 telovýchovných jednôt (TJ) z toho zo Západoslovenského kraja z jednej, zo Stredoslovenského
kraja z piatich a z Východoslovenského kraja z 37 TJ ( z bývalého Spišskonovoveského okresu z 21 TJ)
Z celkového počtu 638 turistov bolo 266 z Krompách. 15 – km trasu prešlo 378 účastníkov, 30 – km trasu 42 účastníkov,
50 – km trasu 40 účastníkov.
              Z hľadiska veku je ťažko určiť najmladšieho účastníka, nakoľko niektorý rodičia prišli s niekoľkomesačnými deťmi.
Najstarší turisti mali viac ako 75 rokov, p. Andel z Krompách, ktorý absolvoval viac ročníkov, naposledy absolvoval ako 87 ročný.
              Najpopulárnejšia bola stále najkratšia 15 – km trasa. Obľúbili si ju menšie deti s rodičmi i starší účastníci. Veľa z nich
ju využilo na sobotňajší piknik – pečenie slaniny, klobás, hlavne vtedy keď bolo pekné počasie. V cieli pod Vápencom často
vítala prichádzajúcich veselá hudba a v niektorých rokoch aj dychová hudba Domu kultúry v Krompachoch.
                V roku 1990 bola naša akcia premenovaná na Turistický prechod Krompašskými vrchmi. TPKV sa pravidelne konal
druhú sobotu mesiaca jún. V ostatných rokoch  kolidoval 
termín s inými podujatiami, hlavne s Krompašským turistickým pelotónom. Po dohode s organizátormi KTP boli obidve akcie,
pešia i cykloturistická, od roku 1994 spojené. Výhodou je to, že v cieli na chate Čierný Bocian sa zhromaždilo až tisíc účastníkov
a je možné pre nich organizovať tombola, bohatý kultúrny a zábavný program a kolektívne detské hry.
            Patrí sa zmieniť o obetavých funkcionároch, ktorý pomáhali TPKV organizovať. K zakladajúcemu výboru sa postupne
pripájali In. Tomašov, Ing. Vajko,  p. Sedlacký, p. Riemerová, Ing. Gont, Ing. Gontová, Ing. Havaš, Mudr. Havašová, p. Uličná,
P. Dubiňaková, p. Papcun, p. Dzurňák, p. Šlacký, p. Bernáth, p. Uhrín, členovia TOM.
           Finančne pokryť náklady spojené s organizovaním pomáhal bývali MsNV v Krompachoch, neskôr krompašské
podniky – SEZ, Kovohuty, VSE. V deväťdesiatich rokoch sa k nim pripojili finančnými i materiálmi cenami súkromné firmy
a organizácie z Krompách. Všetkým chceme vysloviť úprimnú vďaku za ich pochopenie, ktoré prispelo k zdarnému priebehu
všetkých ročníkov TPKV.
              Na záver je potrebné vysloviť poďakovanie i všetkým obetavým funkcionárom a členom OT dnes KST, za ich nezištnú
prácu a pomoc, ktorá umožnila tisícom turistov stráviť príjemný deň v jarnej prírode. Veríme že í XXV. Ročník sa vydarí rovnako,
ako to bolo v minulých rokoch. Želám si aby nám prialo počasie a aby všetci účastníci si odnášali z toho podujatia len príjemné
spomienky.
 
              Tento článok bol napísaný Ing. Ľubošom Weignerom z príležitosti usporiadania 25. ročníka
prechodu Krompašskými vrchmi.
 
 Druhu časť píše správca web stránky.
 
            V roku 2001 po usporiadaní 25.ročníka TPKV došlo ku generačnej výmene vo výboru KST  MŠK Krompachy. Na zasadnutí
organizačného výboru TPKV bolo rozhodnuté oddeliť turistický pochod od cykloturistického pelotónu. Toto rozhodnutie bolo na
základe požiadaviek turistov, aby sa zachoval klasický ráz turistického prechodu. Termín 2. júnová sobota ostal TPKV.
            Cieľ prechodu sa vrátil naspäť na chatu pod Vápencom. Chata sa málo užívala, bola zanedbaná, bol problém dostať
povolenie organizovať cieľ na chate pod Vápencom. Z tohto dôvodu sme museli zmeniť miesto cieľa. Bolo rozhodnuté že cieľ
bude pri mestskom úrade, aby sa dodržala dĺžka trasy, ale občerstvenie, účastnícke a odznaky sa odovzdajú počas trasy a to
pri hoteli Plejsy. Cieľ 28. a 29 ročníka bol pri hoteli Plejsy. To nám umožnilo vytýčiť trasy aj smerom na Žakarovské lúky a ukázať
účastníkom aj túto časť Plejs.
           Boli vytýčené tri trasy a to trasa 15 km – Žakarovské lúky
                                                                    20 km – Biela skala
                                                                    25 km – Sejková
        Taktiež bol pripravený nový návrh odznaku, ktorý bol organizačným výborom odsúhlasený a dal sa vyrobiť nový odznak.
 
             30. ročník
            V  TPKV došlo k ďalším zmenám. Zmena miesta odovzdania  občerstvenia, účastníckych listov  a odznakov.
Odovzdanie sa uskutočnilo pri chate RELAX. Došlo k rozšíreniu trás a to o trasu 
 
                                                                  35 km – Poráč
                                                                    8 km – chata RELAX
 
Pri chate RELAX hrala country skupina ZAHURÁCI, prebehlo losovanie tomboly. 
Taktiež boli vyrobené pamätné plakety k 30. výročiu organizovania prechodu a každý účastník dostal plaketu.
 
            31. ročník 
             V tomto ročníku nedošlo k zmenám v organizovaní turistického pochodu. 
 
          32. ročník
             V tomto ročníku došlo znovu k zmenám miesto odovzdania občerstvenia, účastníckych listov  a odznakov sa uskutoční
pri hotely HUTNÍK. taktiež sa doplnila ďalšia trasa
                                                                45 km – Slovinská hora
 
             33. ročník
  
          Turistického prechodu Krompašskými vrchmi prešiel najväčšími zmenami v jeho histórii. Cieľ prechodu sa vracia
na svoje historické miesto a to na chatu Vápenec, kde končilo mnoho ročníkov prechodu.
Najviac zmien sa dotklo trás prechodu.
Opäť je zaradená trasa ktorá mála najväčší počet účastníkov – trasa A: Biela skala
Ďalej boli zaradené č trasy  B, C, D, E,G.  Tieto trasy Vám ukážu krásy Galmusa v miestach ktoré doteraz  neboli sprístupnené
turistickým značením.
Oblasť Za horou, Prostá dolina ktorá začína od druhého jazera Za horou.
Oblasť Olcnavy – Raj smerom na Zbojský stôl, Kamenný potok smerom na Poráč.
Vlašský chodník - smerom zo Sloviniek na Bielu skalu
Ďalej trasa J - je to oblasť Slovinskej hory, ktorá bola sprístupnená turistickou značkou.
Smer prechodu tras je ako v minulosti to jest cez Plejsy na Slovinky, Ďalej pokračovať podľa zvolenej trasy.
 
           34. ročník
 
          Turistický prechod Krompašskými vrchmi prešiel malou zmenou, keď nastalo presmerovanie trás od chaty Galmus
po žltej značke na Bielu skalu. Zo žltej značky miestným značením žlto-bielými trojuholníkmi do sedla pod Bielou skalou.
Cieľ prechodu ostáva na svojom historickom mieste a to na chate Vápenec, kde končilo mnoho ročníkov prechodu.
 
             35. ročník 
 
          V tomto ročníku nedošlo k zmenám v organizovaní turistického pochodu.  
 
             36. ročník 
 
             V tomto ročníku nedošlo k zmenám v organizovaní turistického pochodu.  
 
             37. ročník
 
              V tomto ročníku nedošlo k zmenám v organizovaní turistického pochodu. 
 
             38. ročník
 
              V tomto ročníku nedošlo k zmenám v organizovaní turistického pochodu. 

             39. ročník

              V tomto ročníku nedošlo k zmenám v organizovaní turistického pochodu. 
             
              40. ročník
 
Turistického prechodu Krompašskými vrchmi prešiel ďalšou veľkou zmenou. Cieľ prechodu ostalo mesto Krompachy.
Taktiež  došlo k zmene všetkých trás.
Trasa  A  „ Chata Energetik “ najkratšia a najľahšia trasa hore zjazdovkou a cez Malé Plejy.
Trasa  B  „ Žakarovské lúky “ krátka a ľahká trasa ktorá ukazuje krásy Žakarovských lúk.
Trasa  C  „ Krompašský vrch  “ stredne náročná trasa  ktorá ukazuje krásy Žakarovských lúk a zatiaľ nepoznaný Krompašský vrch.
Trasa  D  „  Biela skala  “ tradičná trasa ale prechádza sa v opačnom smere.
Trasa  F  „  Za Horou – Krompašský vrch  “  tradičná trasa v opačnom smere prechodu doplnená o prechod Krompašským vrchom.
Trasa  G  „ Kamenný potok  “  tradičná trasa prechádza sa v opačnom smere.
 

41. ročník - cieľ sa zmenil k hotelu Plejsy. Taktiež sa menili a dopĺňali nové trasy. Trasy A až D v podstate zostali. Trasa E - PORÁČ bola v dĺžke 38,3 km s prevýšením 1480 m a s časom prechodu cca 10 hodín. Nové trasy boli F - PÁTRACIA určená pre rodiny s deťmi, školské a detské kolektívy. Mala dĺžku 9,0 km prevýšenie 424 m a na trase sa plnili zadané úlohy, čas prechodu cca 3 hodiny. Ďalšia nová trasa G- GPS určená pre mládež, na trase sa hľadajú body podľa GPS súradníc. Mala dĺžku 11,0 km prevýšenie 494 m, čas prechodu cca 4 hodiny.

42. ročník - cieľ prechodu zostal k hotelu Plejsy. Taktiež ostali nezmenené hlavné trasy, čiže A až E. Pre malý záujem verejnosti sa nepokračovalo v trasách pre školské a detské kolektívy čo je určite na škodu, nepomohli ani osobné návštevy základných škôl v meste. Na Krompašskom vrchu sme mohli obdivovať prácu našich značkárov, osadili tam nový smerovník a nájdete tam aj vrcholovú pečiatku a drobné pomôcky na prežitie v prírode.

43.  ročník - cieľ prechodu sa zmenil k chatám Relax Plejsy. Trasy ostali v počte 5, A - chata Energtik v dĺžke 9 km, B - Žakarovské Lúky v dĺžke 11 km, C - Krompašský vrch v dĺžke 15 km, D - Biela skala v dĺžke 23 km, E - Poráč v dĺžke 38 km.

44. ročník - cieľ prechodu a trasy sa nezmenili. Potešil počet účastníkov / vzhľadom na situáciu kedy po dlhej nútenej prestávke to bola prvá akcia / a hlavne prišiel väčší počet domácich a mladších účastníkov.

45. ročník - cieľ prechodu a trasy ostali nezmenené.. Počet účastníkov nás znovu potešil, 142 je pekne číslo  vzhľadom na dobu v akej momentálne žijeme. Domácich bolo 70% účastníkov, žien 46% a detí do 15 rokov veku 19%. 

46. ročník - trasy a cieľ prechodu sa v podstate nezmenil. Počet trochu poklesol na 117, domáci a hlavne mladší stále chýbajú.

47. ročník - trasy v podstate ostali, zmenil sa však cieľ prechodu. Tento ročník končil v meste, reštaurácia Galéria. Počet účastníkov znovu klesol na 101, domácich bolo 55.

 

      Prehľad  účastníkov v predchádzajúcich ročníkov TPKV
 
Ročník               Rok                 Počet účastníkov
   1.                                       1977                                           182
   2.                                       1978                                           386
   3.                                       1979                                           412
   4.                                       1980                                           507
   5.                                       1981                                           579
   6.                                       1982                                           532
   7.                                       1983                                           575
   8.                                       1984                                           488
   9.                                       1985                                           435
  10.                                      1986                                           546
  11.                                      1987                                           540
  12.                                      1988                                           638
  13.                                      1989                                           483
  14.                                      1990                                           460
  15.                                      1991                                           280
  16.                                      1992                                           265
  17.                                      1993                                           243
  18.                                      1994                                           248
  19.                                      1995                                           196
  20.                                      1996                                           180
  21.                                      1997                                           168
  22.                                      1998                                           173
  23.                                      1999                                           145
  24.                                      2000                                           118
  25.                                      2001                                             95
  26.                                      2002                                             86
  27.                                      2003                                             73
  28.                                      2004                                             85
  29.                                      2005                                           126
  30.                                      2006                                           176
  31.                                       2007                                           134
  32.                                      2008                                             86
  33.                                      2009                                           130
  34.                                      2010                                             99
  35.                                      2011                                             77
  36.                                      2012                                             74 
  37.                                      2013                                           144
  38.                                      2014                                           175
  39.                                      2015                                             83
  40.                                      2016                                           122
  41.                                      2017                                           117
  42.                                      2018                                           118 
  43.                                      2019                                           163
  44.                                      2020                                           132 
  45.                                      2021                                           142
  46.                                      2022                                           117 
  47.                                      2023                                           101
  48.                                      2024                                           157