aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

28. Mútne - Pilsko - Oravské Veselé
                                      Dňa 2.10.2015 uskutočnila sa turistická akcia.
                                      
                                                       Výstup na vrchol Pilsko.  
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie :   Mútne - Vajdovka - Dudová - Skalisko - Pilsko – Skalisko – Dudová – Chata Pilsko –  Oravské Veselé
 
Dĺžka trasy :  18,5 km         Prevýšenie : 760 m       Čas trasy podľa mapy:  6.00 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacka, Muller, Mullerová, Kunová, Furajtár, Papcun, Čupaj, Čupajová, Kokoruďová, Olšavská 
 
 
Turistická mapa Oravské Beskydy – Vodná nádrž Orava  č. 102          Turistický atlas list č. 7
                        
 
Popis trasy :
Trasu začíname  žltou značkou v obci Mútne. Je nádherné slnečné počasie na oblohe ani jeden mráčik.
<<< Gróf Gašpar Illésházy v roku 1647 prikázal Matejovi Benčíkovi z Jasenice, aby pri potoku Mútnik založil dedinu. Sledoval
tým zabezpečenie severozápadnej hranice svojho panstva i využitie bohatstva lesov v ľavej časti Pilska, západne od Veselého.
Novú dedinu pomenovali Mútne podľa potoka Mútnika. Hovorievali o ňom, že tiekol mútny aj vtedy, keď vo vrchoch nepršalo.
Mútne patrilo medzi valaské obce.  Podľa zakladacej listiny z roku 1647 dostali obyvatelia Mútneho 16-ročnú lehotu na
klčovanie lesov, vybudovanie usadlostí, zúrodnenie pôdy a pestovanie obilia. V listine sa spomína, že mútňanský chotár
je priestranný, neúrodný a skalnatý, klčované polia častým obsievaním budú čoraz neúrodnejšie, preto zemepán nedovolil
obyvateľom Mútneho klčovať ďalšie lesy. >>> Z centra obce schádzame do doliny okolo futbalového ihriska a postupne
vychádzame do druhej časti obce nazývanej Druhá strana. Netypické riešenie obce na svahoch. Zvyčajne obce stavali okolo
potoka v doline. Prichádzame k peknej zrubovej stavbe Goralská koliba. Pred kolibou sú vystavené viacero drevených sôch
miestnych obyvateľov. Zabočíme vpravo, po chvíli značka zabočí vľavo poľnou cestou až vychádza  na rozsiahle lúky okolo
obce Mútne. <<< Okolo Mútneho je prekrásna príroda pod Pilskom. Jeho územie predstavuje jedno z najcennejších a
najzachovalejších chránených území Slovenska. V jeho chotári boli vyhlásené tri maloplošné chránené územia: Národná
prírodná rezervácia Pilsko zasahuje do územia Mútneho len svojou západnou časťou, predstavuje vrcholovú časť
pieskovcového masívu Oravských Beskýd - Pilska. Národná prírodná rezervácia Spálený Grúnik so zachovalými rašelinnými
spoločenstvami podmáčaných smrečín, prírodná rezervácia Mútňanska píla so zachovalými močiarnymi a rašelinnými
spoločenstvami slatinného typu a vzácna je tiež riečka Mútňanka s jej brehovými porastmi. >>>  Prichádzame k horárni
Vajdovky kde už vchádzame do lesa. Spred horárni je nádherný výhľad na okolie obce s rozsiahlymi lúkmi. Značka pokračuje
po ceste ktorá z juhu obchádza Magurku až prichádza k horárni Horná Randová. Tu začína novopostavený Lesnícky náučný
chodník Pilsko s peknou vstupnou drevenou bránou. <<< Tematické zameranie chodníka je lesnícke, poznávacie a rekreačné.
Mierne náročná trasa vedie po upravených chodníkoch, nespevnených a spevnených lesných cestách. Dĺžka chodníka
je 4,7 km postavený v roku 2012. V ďalšom období sa plánuje rozšírenie chodníka na celkovú dĺžku 8,5 km s
 prevýšením 420 m. Zaujímavosti chodníka sú anomálie v raste kmeňov stromov spôsobené abiotickými a biotickými
činiteľmi. Po rozšírení chodníka bude možné porovnanie obhospodarovaných lesných porastov a lesných porastov bez
zásahu človeka s najvyšším stupňom ochrany. >>>  Pokračujeme lesnou cestou po čase odbočíme vľavo do svahu na
Dudovú. Z chodníka je viacero vyhliadok na Oravskú kotlinu smerom na Oravskú priehradu. Vychádzame na Dudovú kde
pokračujeme vľavo zelenou značkou smerom Pilsko. Vystupujeme hrebeňom na Skalisko. Les na hrebeni je zničený
veternými smršťami, zo zeme trčia polámane a vyschnuté kmene stromov. Medzi stromami sa rozprestierajú rozsiahle
porasty borievky. Aj v tomto neskorom období nachádzame plody borievky. Prichádzame na Skalisko kde už skončil
polámaný les a začína porast kosodreviny so samostatné rastúcimi stromami. Vychádzame z lesa a pred nami sa zjavuje
vrchol Pilsko porastený trávnatým a kosodrevinovým porastom.  <<< Pilsko sa nachádza na poľsko-slovenskej hranici,
ktorá prechádza 400 m pod vrcholom hory, teda vrchol sa nachádza na slovenskej stane. Na slovenskej strane je začlenený
do Štátnej prírodnej rezervácie Pilsko a na poľskej strane do Rezervatu przyrodniego Pilsko. Podobne ako mnohé pohoria
na poľsko-slovenskej hranici patrí aj Pilsko medzi pohoria, ktoré sú hranicou medzi úmoriami. Potoky zo severnej strany
patria do úmoria Baltského mora, zatiaľ čo vodné toky z južnej strany patria do úmoria Čierneho mora. Pilsko ako súčasť
Beskýd je súčasťou Vonkajších Západných Karpát. Je tvorený tzv. flyšom, striedaním pieskovcov a ílovcov. Činnosť ľadovca
bola aktívnejšia na severnej strane o čom svedčia strmšie svahy na severnej strane oproti oblejším svahom na južnej
strane. Pilsko vďaka svojej výškovej dominancii v okolitej krajine patrí medzi obľúbené ciele turistov na obidvoch stranách
štátnej hranice. Vrchol hory poskytuje vynikajúci kruhový výhľad na Babiu horu, Tatry, Chočské vrchy, Malú Fatru a najmä
Poľsko. >>> Na vrchole Pilsko sa nachádza drevný kríž a kamenný oltár kde sa vykonávajú bohoslužby. Z vrcholu je
nádherný kruhový výhľad. Na sever sa ukazuje Poľská rozľahlá pahorkatina. Na severovýchod sa ukazuje rozľahlí masív
Babej hory. Východným smerom sa tiahne dlhý hrebeň Západných a Vysokých Tatier. Juhovýchodný smerom sa ukazuje
Liptovská kotlina s dominantou vodnou nádržou Liptovská Mara v pozadí sa tiahne dlhý hrebeň Nízkych Tatier. Južným
smerom sa nachádza Podbeskydská brázda v pozadí sa tiahne hrebeň Veľkej Fatry. Vzdialenejšie pohoria sa trochu
ukrývajú v riedkom opare. Nádherné počasie bez vetra, ani sa nám nechcelo ísť dole, ale z dôvodu neskorej hodiny musíme
sa ponáhľať dole. Vraciame sa späť zelenou značkou cez Skalisko a Dudovú až do obce Oravské Veselé k starej už
nepoužívanej chate Pilsko. <<<  Obec Oravské Veselé bola založená 13. augusta 1629. V tom čase grófka Helena Illešháziová,
rod. Turzová, vydala v Kaštieli sv. Žofie v Ružomberku zakladaciu listinu dediny Veselé. Helena Illešháziová v nej prikázala
Romanovi Námestovskému, aby v lehote šestnástich rokov vybudoval usadlosti na ploche trinástich ralí. V uvedenom čase
boli prví osadníci oslobodení od domovej dane, avšak nie od platenia desiatku za chov oviec. Podnikavý Roman veľmi dobre
poznal lokalitu Veselé, kde mali Námestovčania pasienky pre ovce a hovädzí dobytok, preto sa podujal na neľahkú úlohu
založiť tu dedinu. Neobvyklou výsadou pre Romana a Mateja bolo udelenie šoltýskej rale vo veľkosti troch sedliackych ralí.
Okrem toho grófka Helena darovala zakladateľom obce právo prevádzkovať mlyn a pílu. Dedina Veselé bola založená
podľa valaského práva, a tak medzi povinnosti osadníkov patrila ochrana štátnej hranice Uhorského kráľovstva a ochrana
obchodníkov, ktorí prechádzali zo Živieckeho panstva v Poľsku do Uhorska alebo naopak. Obyvatelia obce museli po
uplynutí daňovej slobody v roku 1645 odovzdávať oravskému panstvu dane a naturálne dávky. Okrem toho starousadlíci
platili štátnu daň, ktorá sa skladala z vojenskej dane kráľovskému domu, dane na strážcov kráľovskej koruny a daň
arcibiskupstvu v Ostrihome. Svoje „privilégiá“ zachovávali a manželstvá uzatvárali len s príslušníkmi šoltýskych rodín.
Platilo, že ak by sa oženili či vydali na sedliacku raľu, porušili by tak zaužívanú feudálnu hierarchiu a stratili by šoltýske
výhody. Vo vojne museli bojovať v družine (kohorte) svojho zemepána. Počas povstania Gašpara Piku na Orave v
roku 1672 stál Juraj Veselovský na strane odboja, ale po potlačení povstania sa zachránil a venoval sa rozvoju obce.
Potomkovia Juraja Veselovského boli rovnako odvážni, silní a húževnatí. Keď počas jesene roku 1683 litovské vojsko
plienilo oravské mestečká a dediny, Veselovci sa im ubránili vlastnými silami a svoju dedinu od plienenia a vypálenia
zachránili. V druhej polovici 17. storočia a v prvých dvoch decéniách 18. storočia prešla dedina Veselé ťažkým obdobím
(vojny, neúrody, epidémie). >>>
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
V obci Mútne, ulicou prechádzame na druhú stranu obce.
-
-
Pred Goralskou kolibou v obci Mútne na Druhej strane.
-
-
Horáreň Vajdovky.
-
-
Pred horárňou Horná Randová.
-
-
Masív Babej hory pohľad z žltej značky pod Dudovou.
-
-
Prechádzame hrebeňom ktorý je pokrytý zničeným lesom po veterných smrštiach.
-
-
V časti Skalisko kde je hrebeň porastený kosodrevinovým a stromovím porastom.
-
-
Južný svah vrcholu Pilsko.
-
-
Na vrcholu Pilsko pri smerovníku.
-
-
Spoločná fotografia na vrchole Pilsko.
-
-
Chvíľa oddychu na vrchole Pilsko.
-
-
Liptovská kotlina s dominantou vodnou nádržou Liptovská Mara v pozadí sa tiahne hrebeň Nízkych Tatier. 
-
-
Vrchol Pilsko s dreveným krížom a kamenným oltárom kde sa uskutočňujú bohoslužby.
-
-
V obci Oravské Veselé.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Orava, Liptov  /  Mútne – Pilsko  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-