aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

27. Cesta hrdinov SNP - Stratenský kaňon
                                        Dňa 14.09.2015 uskutočnili sme turistickú akciu.
 
                    Prechod Slovenským Rajom – Stratenská dolina, Cesta hrdinov SNP.
 
Usporiadateľ :  Vlastná
 
Trasa akcie :   Stratená – Voniarky – Cesta hrdinov SNP - Stratenský kaňon - Stratená
 
Dĺžka trasy :   18.5  km         Prevýšenie :  655  m       Čas trasy podľa mapy:   5 hod
 
Účastníci turistickej akcie :  Šlacký, Šlacká,
                   
Turistická mapa  SLOVENSKÝ RAJ  č.124          Turistický atlas list č.  136
 
Popis trasy :
Trasu začíname v Stratenej. <<<  Dnešná malebná horská obec ležiaca v juhozápadnej časti Slovenského Raja Stratená,
v staršej slovenčine a v ľudovej reči Ztracena, maďarsky Sztracenahuta, nemecky Verlorenseifen, má pravdepodobne názov
od potoka Strateník, tečúci cez Vonjarky popri ceste na Dobšinú, ktorý sa odrazu stráca a objavuje sa opäť asi vo
vzdialenosti 2,5 km neďaleko Dobšinskej Maše. K názvu iste prispela aj skutočnosť, že v minulosti sa povyše Stratenej
strácal aj Hnilec. Stratená - pôvodne banícka osada v doline rieky Hnilec. Stratená, ako samostatná obec vznikla
pravdepodobne len v 18. storočí. Obec je známa vysokými pecami, ktoré postavili r. 1783 Csakyovci. Neskôr prešli do
vlastníctva Coburgovcov. Posledná vysoká pec pracovala do r. 1927. Obyvateľstvo sa zaoberalo ťažbou dreva, stavbou
okolitých tunelov a prácou vo vysokých peciach. V obci sa dodnes zachovali zvyky, oslavy SNP a oslobodenia obce.
V kaplnke, postavenej okolo r. 1800 sa nachádzala drevená plastika Márie Magdalény z dielne Majstra Pavla z Levoče.
Dnes je umiestnená v rímskokatolíckom kostole.  >>>  Ráno je polojasné slnečné počasie. Zo Stratenej pokračujeme
modrou značkou smerom Voniarky. Značka vedie hlavnou cestou, popod železničný podjazd smerom na rozsiahle lúky v
 časti Pod Čižmou. Pri vstupe do časti Stratenská píla sa nachádza nádherná drevená brána ktorá informuje o vstupe do
Národného parku Slovenský raj. Pokračujeme cestou až vychádzame do časti Pod Čižmou, kde sa nachádzajú rozsiahle
horské lúky smerom na Rovienky. Obloha sa zatiahla vysokou oblačnosťou ale je dosť teplo. Značka odbočuje vpravo
pevnou poľnou cestou. Prechádzame rozsiahlymi lúkami až vychádzame na hrebeň. Pri smerovníku v časti Voniarky
pokračujeme vpravo červenou značkou smerom Pod Hanesovou. Táto červená značka je súčasťou turistickej
magistrály – Cesta hrdinov SNP. <<<  Cesta hrdinov SNP je najdôležitejšia turistická magistrála na Slovensku.
Siaha zo severovýchodu krajiny (Dukliansky priesmyk) až na západ po Bradlo. Odtiaľ pokračuje na Devín ako
Štefánikova magistrála. Cesta hrdinov SNP prechádza väčšinou významných oblastí Slovenska, ktoré zohrali dôležitú
úlohu počas Slovenského národného povstania, alebo počas oslobodzovania krajiny v rokoch 1944  äčšine trasy totožná
s medzinárodnou turistickou cestou E8, celková dĺžka sa líši a podľa uvádzaných zdrojov kolíše medzi 720 - 750 km.
Celkom Európska diaľková trasa E 8 meria 4390 km. >>>  Chodník vedie spočiatku horskou lúkou až po chvíli vchádza
do lesa. Značka vedie okolo chaty Gápel ktorá je majetkom Mestských lesov Dobšiná. <<< Chata Gápel sa nachádza
na južnej hranici Národného parku Slovenský raj. Prvé zmienky o samotnej chate sú zo 40 – rokov minulého storočia,
keď tu bola postavená jednoduchá zrubová chata. Jej názov „ Gápel „ zrejme pochádza po pôvodných starých osadníkov
ktorý tu ťažili medené a strieborné rudy. Používal sa aj názov „ Gálová chatka „ pomenovaná podľa miestneho horára,
ktorý tu v minulosti pôsobil. Pôvodná chatka bola jednoizbová, počas rokov 1975, 1994, 201 a 2015 bola niekoľkokrát
rekonštruovaná a menila svoj vonkajší vzhľad až do dnešnej podoby. >>>  Chodník vedie mierne zvlneným terénom,
ktorým schádzame do dolinky pod Hanesovou. Tu sa nachádza rozsiahla horská lúka, na ktorej vedľa smerovníka stojí
novopostavený drevený prístrešok s informačnou tabuľou. Z dolinky chodník začína stúpať. Po prechode krátkym lesom
opäť vychádzame na rozsiahle luky odkiaľ sú obmedzené výhľady južným smerom  na Slovenský raj. Stúpaním
vychádzame na vrchol hrebeň v časti Nižná záhrada, kde sa nachádza smerovník so žltou značkou smerom Stratenská dolina.
žltá značka vedie lesnou cestou, stále lesom odkiaľ nie sú výhľady. Schádzame do Stratenskej doliny v časti veľkej
Samelovej lúky. V závere lúky sa pasie viacero koní. Vľavo pod lesom na okraji rozsiahlej lúky sa nachádza Farma na
Samelovej lúke. <<<  Farma na Samelovej lúke sa nachádza v NP Slovenský raj. Zaoberá sa chovom domácich zvierat,
poskytuje návštevníkom jazdu na koni a ustajnenie, vyhliadkové jazdy na koči, mini zoo. Ubytovanie a stravovanie je
zabezpečené v Penzióne Ľadová. Farma poskytuje svoje služby celoročne. Zariadenia poskytujúce služby vo vidieckom
cestovnom ruchu na území Košického.>>>  Z lúky vychádzame na hlavnú cestu Stratenskou dolinou. <<<  Dolinu tvorí
približne 14 kilometrov dlhý kaňonovitý úsek medzi Dobšinskou Ľadovou Jaskyňou a obcou Dedinky. Turisticky sú zaujímavé
  Stratenský kaňon a nad ľavým brehom Hnilca Srnčie skaly. Záverečný úsek doliny tvorí vodná nádrž Palcmanská Maša.
Dolina rieky Hnilec, v úseku od Pustého poľa po vodnú nádrž Palcmanská Maša. Dolinu charakterizujú veľké výškové
rozdiely medzi jej dnom a okolitými vrchmi. Divoká, úzka dolina sa na niektorých miestach rozširuje a vytvára malé kotlinky,
kde vznikli osady a malé dedinky - Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Stratená a Stratenská Píla. Väčšinou je však široká akurát
pre cestu a železnicu, aj to nie všade. Od západu je prvým výrazným útvarom Ostrá skala, skalná galéria Srnčích skál kedysi
prístupná aj značkou. Nad Stratenou sa vypínajú Sokolie skaly a Marčeková, ďalšie skalné útvary sú pri Stratenskej píle.
Práve na nich nie je zvláštnosťou vidieť kamzíky, pričom najkrajšia vyhliadková trasa je z motoráčika, ktorý už patrí ku koloritu
doliny. Záverečný úsek po Palcmanskú Mašu je prístupný práve len železnicou, skutočným zážitkom je v zime prechod po
zamrznutej hladine pešo, či na bežkách. Pestrosť geomorfologických foriem, extrémne podmienky, vytvárajúce unikátne
lesné spoločenstvá jedľobučín, bučín a borín, mnohé významné krasové javy, vzácne rastlinstvo a živočísštvo - to dohromady
vytvára jeden z najcennejších prírodných kompelxov Slovenska. Stratenská dolina je preto so širším okolím vyhlásená na
Národnú prírodnú rezerváciu Stratená na výmere 679 hektárov. Okrem nej sú chránené aj podzemné výtvory a v hornej
časti doliny sa nachádzajú dve ďalšie prírodné rezervácie - Ostrá skala a Hnilecká jelšina. Celé územie patrí do
Národného parku Slovenský raj.  Stratenská dolina je krajinársky veľmi atraktívna – svetoznáma Dobšinská ľadová jaskyňa
a verejnosti neprístupná Stratenská jaskyňa. Najznámejším úsekom doliny je Stratenská tiesňava, západne od obce Stratená,
ktorá je zovretá strmými skalnými stenami, pomedzi ktoré meandruje Hnilec. Po celej dĺžke ju lemujú skalné zrázy okolitých
vrchov. Umelá cesta touto tiesňavou s trinástimi mostmi bola vybudovaná už v roku 1840, pričom z východu, od Stratenej,
ju uzatvárala charakteristická skalná brána.  Z brány ostalo iba torzo, avšak zvyšok tiesňavy ostal zachovaný aj preto, lebo
z neho bola vylúčená automobilová doprava, ktorá v tomto úseku vedie známym cestným tunelom. >>>  Ďalej pokračujeme
vpravo zelenou značkou do časti Dobšinská Ľadová jaskyňa. Na prístupovej cesty a neskôr chodníka je postavená nová
nádherná drevená brána ktorá oznamuje že vstupujete do Národného parku Slovenský raj. Odtiaľ pokračuje červená značka
ktorá sleduje cestu. Na začiatku rozsiahlejšej lúky značka zabočuje do lesa a opäť vychádza na cestu až pred cestným tunelom.
Pokračujeme ďalej hlavnou cestou okolo potoka Hnilec. Prechádzame popod starý kamenný podjazd železnice
Červená skala – Margecany. Pred nami sa prvý krát ukázali vrchol nádhernej skalnej steny Srnčích skál. Z koryta Hnilca na
viacerých miestach vychádzajú kolmé skalnaté steny, samostatne stojacie skalné útvary.  Vychádzame na ďalšiu rozsiahlu
lúku odkiaľ je nádherný výhľad na skalnú stenu Srnčích skál. Koryto Hnilca prechádza na druhú stranu cesty kde vytvára
nádherné skalnaté koryto. Nad potokom sa nachádza skalnatý svah, ktorým vedie železničná trať. Za zákrutou sa nám už
naskytol pohľad na ústie západného vstupu do cestného tunela, ktorý bol uvedený do prevádzky v januári 1972. Pred
tunelom zabočuje značka vľavo starou cestou ktorá vedie Stratenským kaňonom.
<<<  História budovania cesty Stratenským kaňonom, hutnícke aktivity ale aj ochrana prírody je spojená so starou
nemeckou protestantskou kniežacou rodinou Coburgovcov. Coburgovci získavajú rozsiahle majetky na Horehroní,
Gemeri a Spiši. Ferdinand Juraj odkupuje od Csákyovcov v roku 1842 aj vysoké pece v obci Stratená. Hutnícke aktivity
Coburgovcov si vyžadovali kvalitné cesty. Preto  Ferdinand Jurajdokončuje v roku 1840 náročnú stavbu cesty v dych
vyrážajúcom úseku Stratenskej doliny - Stratenskom kaňone, opatrenú ôsmimi mostmi. Najužšie umelo vysekané miesto
cesty, nazývané Zárez. Pôvodne bola hlavnou dominantou kaňonu umelo vytesaná skalná brána na jeho východnom konci
pri vstupe do kaňonu smerom od obci Stratená. Počas 2. Svetovej vojny však bola zničená, na skale vpravo pri vstupe
sa zachovala žulová tabuľa, ktorá oslavuje Augusta Coburga, ktorý po otcovej smrti spravuje majetky. Kaňonom až do
vybudovania cestného tunela v januári 1972, viedla štátna cesta. >>>  Vstupujeme do Stratenského kaňonu, na ceste
je betónový zatras ktorý má zabrániť prejazdu motorových vozidiel. Už hneď v ústi cesta obchádza skalnú stenu, ktorá
je typická pre oblasť Slovenského raja. Vápencové skalnaté podložie je pokryté trávnatým porastom a samostatne
rastúcimi stromami. Pod skalnatou stenou sú umiestnené informačné tabule, ktorých v kaňone je rozmiestnených vo väčšom
množstve.  Po chvíli prichádzame k najužšiemu miestu kaňonu – Zárezu, ktorý musel biť vysekaný celý v skale. Širšie miesto
so skalnatým korytom Hnilca, ktorý začína vytvárať jedno z mnohých romantických zákutí kaňonu. Z dna koryta vychádzajú
skoro kolmé skalnaté steny. Prechádzame prvým z ôsmych mostov postavených v Stratenskom kaňonu. Prechádzame okolo
hlbokého a úzkeho skalnatého koryta Hnilca s hlbokou vodou, na ktorom je vidieť silu veľkej vody, cesta ktorá sa už roky
neudržiava je na viacerých miestach poškodená. Prichádzame k smerovníku od ktorého začína žltá značka smerom na
Havraniu skalu. Vpravo od smerovníka je pekné zaústenie prítoky potôčika spod Havranej skaly. Míňame panely na ktorých
sa nachádzajú informácie o Stratenskom kaňone a jeho okolí. Vchádzame do najkrajšej časti kaňonu. Vpravo za korytom
Hnilca sa nachádza najkrajšia a najdlhšia súvislá skalná stena, kolmá skalnatá stena ktorá vychádza priamo z koryta Hnilca.
Prechádzame poslednou zákrutou, vľavo od cesty Hnilec vytvára nádherné zákutie v hlbokom a úzkom skalnatom koryte.
Prejdením posledného mostu vchádzame do záveru Stratenského kaňonu. Na mostoch je najviac poznať že cesta sa
nepoužíva na komunikáciu. Zub času začína poriadne zahrýzať do technického stavu mostov. Až keď pravdepodobne
niektorý spadne začnú sa aspoň najnutnejšie opravy. V mieste kde cesta Stratenským kaňonom vychádza na hlavnú
cestu sa nachádzala najväčšia atrakcia kaňonu Skalná brána, ktorá bola umelo vysekaná do skalného hrebeňa.
Počas 2.svetovej vojny bola zničená. Na skale je vidieť žulovú tabuľu, ktorá oslavuje Augusta Coburga, ktorý po otcovej
smrti spravuje majetky a zachovala sa po zničení skalnej brány. Zabočíme vľavo a pokračujeme hlavnou cestou. Vľavo
vedľa cesty sa tiahne členitá skalná steny. Dolina sa začína rozširovať až pomaly vchádzame do Stratenej. Vľavo pred
nami sa ukazujú Sokolie skaly rozorvané hlbokou a širšou dolinkou. Priamo pod nimi sa nachádza miestny kostolík s 
obecným úradom. Okrun uzavrieme pred penziónom Šafrán.
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Pekná vstupná drevená brána do Národného parku Slovenský raj v časti Stratenská píla.
-
-
Rozsiahle horské lúky v časti Voniarky.
-
-
Pred chatou Gápel, ktorá patrí mestským lesom Dobšiná.
-
-
Novopostavený drevený prístrešok v časti Pod Hanesovou.
-
-
Pohľad na južné svahy Sloveneského raja z časti Nižné záhrady.
-
-
Romantika v závere Samelovej lúky.
-
-
Farma na Samelovej lúke v Stratenskej doline.
-
-
Pri vstupnej bráne do Národného parku Slovenský raj v časti Dobšinská Ľadová jaskyňa.
-
-
Srnčie skaly v Stratenskej doline.
-
-
Hlboké a úzke skalnaté koryto Hnilca v Stratenskom kaňonu.
-
-
Najkrajšia, najdlhšie a najkolmejšia súvislá skalná stena v závere Stratenskom kaňonu.
-
-
Pred najkrajšou, najdlhšou a najkolmejšou súvislou skalnou stenou v závere Stratenského  kaňonu.
-
-
Kostol a obecný úrad v obci Stratená pod nádhernými Sokolími skalami.   
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Slovenský raj / Stratenská dolina /
                                   Fotogaléria – Slovenský raj / Voniarky – Nižná záhrada /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-