aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

20. Prielom Dunajca
                                 Dňa 27.06.2015 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                            Prielom Dunajca na plti a peši.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie :  Hranica s Poľskom – Lesnica – Prielom Dunajca – Červený Kláštor – Reštaurácia Pĺtnik.
 
Dĺžka trasy :   8,5  km         Prevýšenie :   42  m       Čas trasy podľa mapy:  2 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Papcun, Olšavská, Kandrik, Kandriková, Hamráková
 
 
Turistická mapa SPIŠSKÁ MAGURA – PIENINY č.103            Turistický atlas list č. 34, 64
 
Popis trasy :
Turistickú akciu  začíname pri reštaurácii Pltník, kde začíname splav Dunajca na pltiach. <<<  Už od 2. storočia pred našim letopočtom
slúžila rieka Dunajec prostredníctvom drevených pltí obsluhovaných pltníkmi ako dopravná tepna pre prevoz rôznych druhov tovaru.
Spočiatku využívali plte grécki a rímski kupci, ktorí sa k Baltu splavovali pre jantár. Železo, drevo, antimon, sušené slivky, syr, medovinu
či liečivé bylinky ako aj ďalšie druhy tovarov sa prepravovali na pltiach až neskôr. Až do dnešných čias sa zachoval jeden z tradičných
symbolom pltníkov, a to pltnícky klobúk, ktorý je zdobený mušličkami - čo splav to mušlička. Ďalší rozvoj prepravy tovaru na pltiach
zastavili až veľké povodne v roku 1813, ktoré napokon aj spôsobili aj úpadok pltníctva. V roku 1923 preprava tovaru plťami ako aj
samotné pltníctvo zaniklo. Preprava osôb na pltiach sprevádzanými pltníkmi sa datuje od 18 storočia. Avšak svojrázne pltníctvo na
Dunajci začalo už v auguste v roku 1708, kedy cestovateľ Daniel Krman z Omšenia pri Trenčíne sa plavil po Dunajci na dlabanej plti
ako vyslanec ku švédskemu kráľovi Karolovi XII, aby dohodol podporu pre odboj, čím sa zaradil medzi priekopníkov pltníctva na Dunajci.
Až po roku 1950 začalo byť pltníctvo a prevážanie ľudí na tradičných drevených pltiach organizovanejšie. Od tejto doby prešlo pltníctvo
viacerými organizačnými a majetkovo - právnymi zmenami, ktoré spôsobili, že túto tradíciu pltníctva udržiavalo v rade viac subjektov.
V súčasnosti na Dunajci prevádzkujú pltníctvo a splav na pltiach zo slovenskej strany okrem 1 - Pltníckej a Turistickej Spoločnosti
na Dunajci ešte ďalšie dve. >>> Počasie je pod mrakom ale nie je chladno.    Nastupujeme na plte a začíname splav prielomu
Dunajca. Prechádzame okolo opusteného evanjelického kostola na Poľskej strane a už sa nám ukazuje v plnej kráse vrchol
Tri Koruny. Rieka tu tečie pokojne. Plávame popod lávku ktorú postavili poliaci a umožňuje prechod ponad Dunajec na Poľskú stranu.
  Vpravo míňame kláštor Kartuziánskych mníchov. Pomaly sa blížime k hrdlu Prielomu Dunajca, kde už začína prudší tok Dunajca.
<<<  Z turistického hľadiska je to veľmi atraktívne územie, ktoré vymodelovala rieka Dunajec v podloží pieninského úseku bradlového
pásma. Nezvyčajný pohľad na úzky, osem kilometrov dlhý a miestami až 300 metrov hlboký kaňon s mnohými zákrutami a
rozlohou 362 hektárov, ktorý patrí k prírodovedecky, krajinársky i turisticky najzaujímavejším častiam Pieninského národného
parku (2125 ha). Vyznačuje sa vysokou prírodovednou a krajinársko-estetickou hodnotou. Z jednotlivých petrografických typov hornín
sú tu zastúpené rohovcové vápence, zeleno-červené radiolariové vápence, ílovce a lavicové vápence. Okrem toho sa tu nachádza
súbor strednokriedových hornín, ktorý tvoria tmavé vápence, sliene a ílovce pieninského vývoja a kvartérne fluviálne sedimenty.
Rezervácia je zaujímavá svojou pestrou kvetenou podhorského až horského stupňa spestrená spoločenstvami a spoločným
výskytom teplomilných, prealpínskych druhov, druhov horských až vysokohorských. Početne sú zastúpené karpatské a
západokarpatské endemity. Základom fauny je živočíšstvo západokarpatského, podhorského až horského stupňa spestrené
spoločenstvami skalných biotopov. Prielomom vedie turistický chodník, ktorý je zároveň exkurzno-náučnou trasou s 10 zastávkami.
Krása prielomu sa dá obdivovať aj pri splave Dunajca na pltiach, ktorý je miestnou turistickou atrakciou. Počas plavby po Dunajci
môžete obdivovať vápencové skalnaté bralá a veže týčiace sa takmer z brehov rieky a často opradené povesťami.  Tri koruny na
poľskej strane Dunajca sú s výškou 982 m. n. m. najvyšším vrcholom Pienin. Ďalším útvarom sú skalné veže vysoké 80 metrov
nazvané Sedem mníchov. Tí podľa povesti skameneli, keď sa „s hriešnymi myšlienkami zakrádali za mníškou“. Najužším miestom
splavu je Jánošíkov skok – Dunajec je tu široký len 10 m, ale dno je až v hĺbke 12 m. Na tomto mieste údajne Jánošík preskočil
Dunajec pri úteku pred žandármi a to tak prudko, že tam dodnes ostal odtlačok jeho topánky. Iná povesť zas hovorí, že členom
Jánošíkovej družiny sa mohol stať len ten, kto na tomto mieste dokázal preskočiť Dunajec. V závere prielomu vyviera krasový
prameň nazvaný Storočná voda, ktorý ani v zime nezamŕza. Ten, kto sa z neho napije, sa vraj dožije sto rokov.  >>>  Prechádzame
pomedzi strmé a vysoké skalné steny. Prechádzame najužším a najhlbším miestom prielomu Dunajca – Jánošíkovým skokom.
Začína úsek kde prielom sa rozširuje a okolité svahy majú miernejší zráz. Pred nami sa ukazuje hrebeň nazývaný sedem
skamenených mníchov. Okolité svahy sa zmenili viac skalnaté a strmšie. Začína úsek so strmšími a vysokými skalnými stenami,
kde sa po chvíľke plavíme popod nádhernú vyhliadkovú skalu s najvyššou a najstrmšou skalnou stenou – Sokolica. Výška okolitých
svahov sa začína znižovať a profil sa zmierňuje. Vpravo ústi do Dunajca potok Lesnica. Za zákrutou sa nachádza prístavisko pltí
na hranici z Poľskom. Vystupujeme z pltí a pokračujeme červenou značkou smerom Červený Kláštor. Pri ústi Lesníckeho potoka
odbočíme modrou značkou k chate Lesnica. Chata je pekne opravená, sociálne priestory sú opravené a udržiavané, od parkoviska
sa chata pristavuje a rozširuje. Taktiež okolie sa skrášlilo a skultúrnilo. Pri chate si posedíme, dáme si kávu, popočúvame goralskú
muziku a pokračujeme späť do prielomu Dunajca, kde pokračujeme vľavo červenou značkou proti prúdu Dunajca. Chodník je dobre
upravený a široký. Na chodníku je množstvo cyklistov. Cyklotrasa prielomom Dunajca je nenáročná a vhodná aj pre málo zdatných
cyklistov. Chodník väčšou časťou vedie lesom na viacerých miestach sa nachádzajú otvorené plochy odkiaľ je výhľad na prielom
Dunajca a okolité strmé skalnaté svahy. Prechádzame popod nádhernú vyhliadkovú skalu s najvyššou a najstrmšou skalnou
stenou – Sokolica. Aj keď je oblačné počasie je dosť teplo. Dunajcom sa plaví množstvo pltí a raftov. V plytkých, stojatých vodách
je vidieť množstvo rýb kde už čakajú na kŕmenie od turistov. Postupujeme chodníkom z ktorého je možnosť vidieť množstvo
vysokých skalných stien prerušovaných miestami porastenými plochami stromov a kríkov. Na bočnom svahu sa nachádza viacero
skalných dier. Prechádzame širšou časťou prielomu, kde sa nachádzajú aj rozsiahlejšie trávnaté  plochy. Z chodník je už možnosť
vidieť vrchol Tri Koruny. Prechádzame okolo najužšieho a najhlbšieho miesta prielomu Dunajca – Jánošíkovým skokom.
Prechádzame hrdlom prielomu až vychádzame na autokemping pri Červenom Kláštore. Na začiatku lúky je postavené drevené
pódium na ktorom vystupujú folklórne súbory počas folklórnych slávnosti. Na lúke je množstvo stanov a prívesov. Prechádzame
okolo  autokempingu, prejdeme lávkou až prichádzame k vstupnej bráne do kláštora kartuzianských mníchov v Červenom kláštore.
Rozhodli sme sa pozrieť si múzeum. <<<   Táto národná kultúrna pamiatka, oficiálne Lechnický kláštor, ktorého založenie
oficiálne potvrdila v roku 1319 Spišská kapitula, leží v malebnom vyústení Lipníka do prielomu Dunajca v Pieninskom národnom
parku. Kláštor pôvodne slúžil reholi kartuzianskych, neskôr kamadulských mníchov. Muzeálna expozícia tu bola sprístupnená v
roku 1993 po celkovej rekonštrukcii objektu. Približuje históriu a kláštorný život spomínaných rádov a vzácne umelecko - historické
pamiatky z Červeného Kláštora, ale aj z celej oblasti severného Spiša.
Jeho bohatú históriu možno podľa bývalých vlastníkov rozdeliť do štyroch období: 
1330 - 1567 kartuziánsky kláštor
1569 - 1710 kláštor v majetku svetského panstva
1711 - 1782 kamaldulský kláštor, Kongregácia Monte Corona
od roku 1782 kláštor v majetku cirkvi a štátu
 Rozsiahla stavebná rekonštrukcia areálu kláštora sa uskutočnila v rokoch 1956 - 1966 a čiastkovo pokračovala do 80 - tych
rokov 20. storočia. V roku 2007 bola ukončená 1.etapa náročných reštaurátorských prác v kostole sv. Antona pustovníka a kostol
bol verejnosti sprístupnený ako súčasť múzejnej expozície. Prvú expozíciu v kláštore zriadilo Východoslovenské múzeum Košice
a pre širokú návštevnícku verejnosť ju otvorilo 5. júna 1966. V rokoch 1999 - 2007 v kláštore prezentovalo svoju expozíciu
Ľubovnianske múzeum zo Starej Ľubovne. Od roku 2008 je návštevníkom sprístupnená múzejná expozícia, ktorú zriadil
Pamiatkový úrad SR a CYPRIAN, n.o. v spolupráci s Východoslovenským múzeom. >>>  Po prehliadke múzea pokračujeme
proti prúdu Dunajca až reštaurácii Pltník. Okolo cesty je viacero ubytovacích a reštauračných objektov. Okolie cesty je upravené
a vidieť že pravdepodobne po vybudovaní lávky cez Dunajec a lepší prístup Poliakov na Slovenskú stranu Červený Kláštor žije
intenzívnejším životom. Prichádzame k reštaurácii Pltník kde si dáme miestne špeciality.  Konečne okolie prielomu Dunajca a
 poskytované služby sa zlepšilo a skultúrnilo sa aj prostredie.
-
-
-
Mapa trasy :         
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Posledná fotografia pred nástupom na plť pri reštaurácii Pltník.
-
-

Vrchol Tri Koruny pohľad od reštaurácie Pltník.
-
-
Hrdlo prielomu Dunajca.
-
-
Prechádzame najužším a najhlbším miestom prielomu Dunajca – Jánošíkovým skokom.
-
-
Úzka stredná časť prielomu Dunajca.
-
-
Pri drevených sochách pred chatou Lesnica.
-
-
Každý stojí pri svojom drevenom znamení pred chatou Lesnica.
-
-
Nádherná vyhliadková skala s najvyššou a najstrmšou skalnou stenou – Sokolica pohľad z prielomu Dunajca.
-
-
V Dunajci žije množstvo rýb.
-
-
Na chodníku ktorý vedie prielomom Dunajca.
-
-
Hrdlo prielomu Dunajca v pozadí sa ukazuje vrchol Tri Koruny pohľad z prielomu Dunajca.
-
-
Drevené pódium v pozadí sa nachádza vrchol Tri Koruny pohľad z autokempingu pri Červenom Kláštore. 
-
-
Vstupná brána do múzea v Červenom Kláštore.
-
-
Na druhom nádvorí kláštorného múzea v Červenom Kláštore.
-
-
V muzeálnej expozícii malej krížovej chodby.
-
-
Spoločná fotografia zo splavu prielomu Dunajca. Skupina mladých podnikateľov ponúka zaujímavú službu. Vyfotografujú
Vás počas plavby a v prístavisku Vám ponúknu fotografiu, verím že mnohý takúto službu radi využijú.  
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Pieniny, Spišská Magura  / Splav Dunajca / 
                                   Fotogaléria - Pieniny, Spišská Magura  / Prielom Dunajca / 
                                   Fotogaléria - Cirkevné pamiatky  /  Múzeum Červený Kláštor  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-