aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

4. Slovinská hora
                                  Dňa 25.2.2006 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                          Zimný prechod Slovinskou  horou.
 
 
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie  :  Slovinky - Slovinská hora - Poráčská dolina - Slovinky   
 
Dĺžka trasy  :  21 km         Výškové prevýšenie :  400 m          Čas trasy podľa mapy : 7.00 hod  
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Kunová, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Gengeľ, Olšavský, Duhán, Miček, Krak
 
Nečlenovia KST MŠK : Melega
 
 
 
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125  Turistický atlas list č. 139, 140  
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v starej baníckej obci Slovinky od ústredného smerovníka pri cintoríne zelenou značkou. <<< Obec
Slovinky vznikla ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine
kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“. Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina
kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“ V 14. storočí patrila obec
Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich Thurzovcom, neskôr Csakyovcom až do zrušenia
poddanstva v roku 1848. Z roku 1460 pochádza dokument svedčiaci už o existencií dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“.
Od roku 1550 sa v dokumentoch spomínajú Vyšné Slovinky – Zlowinka superior, Felsewszlovinka a od roku 1555 aj
Nižné Slovinky – Alsószlovinka. >>> Obloha je zatiahnutá ale s vysokou oblačnosťou, teplota sa pohybuje okolo nuly.
V obci je slabá vrstva snehu. Od smerovníka sa pustíme zelenou značkou smerom Poráčska dolina, za mostom cez
Slovinský potok zabočíme mierne vľavo do úzkej uličky, ponad pravoslávny chrám „Voznesenija hospodina“ ktorý bo
l postavený v roku 1996., hore lyžiarskym svahom. Vľavo bude kríž, odbočte k nemu odtiaľ je pekný pohľad na centrálnu
časť obce okolo kostola, vľavo je vidieť časť obce v ústi Poráčskej doliny v pozadí je vidieť hrebeň Galmusa začínajúci
Bielou skalou. Po chvíli značka odbočí vľavo z cesty a pokračuje úzkym chodníkom bočným svahom ktorý prechádza
lukmi prerušovanými medzami porastenými krovím. Chodník po čase vyjde na vrchol lúk a kopíruje hranicu lesa.
Z chodníka je pohľad na vyšnú časť Sloviniek a Lacemberskú dolinu. Hrebeň oddeľujúci Lacemberskú dolinu od
Hnileckej doliny s vrcholmi od Krompašského vrchu cez Ostrý vrch, Havraniu hlavu, Korban a sedlo Pod Bukovcom.
Odtiaľ už sa naskytujú prvé pohľady na Slovinskú skalu. Zo stúpajúcou výškou pribúda snehu. Chodník sa vnorí do
lesa a pokračuje širokou cestou ktorá prichádza z Poráčskej doliny a obchádza južnou stranou Slovinskú skalu.
V časti Pod skalou prichádza zľava žltá značka ktorá prepája Svinskú jamu cez Lacemberskú dolinu, Suchinec s 
Poráčskou dolinou. Chodník vedie súbežne zo zelenou značkou až na Suchinec. Pod Suchincom sa nachádza úzka
lúka ktorá prechádza cez hrebeň Suchinca smerom do Poráčskej doliny. Zo Suchinca je už prvý pohľad na Poráč a
 Vysoký vrch ktoré sa nachádzajú v riedkej hmle. Pokračujeme vľavo zelenou značkou cez nízky les až vychádzame
na rozsiahle lúky ktoré začínajú pod Slovinskou horou a pokračujú cez Lazy a na Holý vrch. Aj keď na horách je dosť
snehu, je tvrdý a zamrznutý preto sa postupuje celkom dobre. Z dôvodu riedkej hmly je obmedzená viditeľnosť. Lúkami
riedko porasteným krovím postupujeme cez Železnú na Lazy. Po otočení je vidieť celý pretiahnutý vrchol Slovinskej skaly.
Vpravo je vidieť hrebeň Galmusa. Prechádzame Lazmi až prichádzame na lyžiarsky svah Brôdok. Zídeme dole svahom a
v bufete si dáme občerstvenie a oddýchneme. V otvorenom ohnisku horí oheň, niektorý to využijú a opečú si klobásku.
Ďalej pokračujeme zelenou značkou, po chvíli odbočíme vpravo zo značky a dole lúkou schádzame k chatám, kde
pokračujeme vpravo červenou značkou dole Poráčskou dolinou. Pred nami sa vpravo ukazuje pekná vyhliadková skala
Červených skál, škoda že nie je k nej vyznačený chodník. Po chvíli sa ocitneme pred rekreačným strediskom Úsmev
ktorý patri firme BBF. Bývalé rekreačne stredisko ŽB Rudňany sa zmenilo na nepoznanie. Celé stredisko sa začína
opravovať. Ideálne miesto na oddych a relax. Pokračujeme cestou ďalej, vpravo sa nachádza lyžiarsky svah ktorý patrí
k rekreačnému stredisku Úsmev. Prechádzame cez potôčik ktorý vyteká z jaskyni vľavo ktorá je ukrytá v skalnej stene.
V minulosti Slovinský speleológovia po odstránení pieskových nánosov zo vstupného otvoru sa dostali do jaskyne. 
Dnes je  vchod do jaskyne opäť zanesený pieskom a neprechodný. Vľavo je nádherná vyhliadková skala Červených skál,
škoda že nie je prístupná značkovaným chodníkom. Chodník zabočí vľavo k  starej zvonici odkiaľ je pekný pohľad na
záver Poráčskej doliny. Značka prechádza mladým smrekovcovým lesom až k smerovníku kde končí žltá značka zo
vinskej jamy, spojová značka zo sedla v hrebeni nad Hnileckou dolinou, Lacemberskú dolinu, popod Slovinskú skalu
do Poráčskej doliny. Cesta pokračuje dolinou ktorá sa postupne zužuje, až prídeme k chate Čierny Bocian. V minulosti
chata bola otvorená pre verejnosť, obľúbené výletne miesto obyvateľov Sloviniek a Krompách, na ohnisku bolo možné
opiecť slaninku a zapiť ju dobrým pivom. Na lúke bola možnosť si zašportovať. Teraz je v súkromných rukách a je
zatvorená. Za chatou sa nachádza pekná dolinka s vodopádom ktorá nie je značená. Postupujeme dolinou až prídeme
na otvorený priestor kde môžeme vľavo pozorovať južné skalnaté svahy NPR Červené skaly, vpravo je severný svah
Slovinskej skaly. Prechádzame drevený most, vľavo sa nachádza zaniknutá lesná škôlka. Vychádzame na lúky ktoré
sa tiahnu až k Slovinkám. Vľavo sa tiahne hrebeň Galmusa s ukončením Bielou skalou. Prechádzame okolo kaplnky
kde vpravo sa tiahne Vlašský chodník kadiaľ sa chodilo do Spišských Vlách cez Galmus a Za horou. Schádzame k 
Poráčskému potoku, vpravo je vidieť lyžiarsky svah. Pokračujeme ulicou až k cintorínu kde zabočíme vpravo ku kostolu
na autobusovú zastávku.        
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Pod Slovinskou skalou smerom na Suchinec.
-
-
 
Horské lúky rozsiahlej Slovinskej hory.
-
-
 
Horské lúky rozsiahlej Slovinskej hory.
-
-
 
Na rozsiahlej lúke Slovinskej hory.
-
-
 
Poráč s Vysokým vrchom pohľad zo Slovinskej hory.
-
-
 
Slovinská skala pohľad z Lazov.
-
-
 
Lyžiarske svahy Brôdok v pozadí je Poráč s Vysokým vrchom.
-
-
 
Bufet - lyžiarské stredisko Brôdok.
-
-
 
Vnútro bufetu.
-
-
 
Lyžiarský svah - Brôdok.
-
-
 
Občerstvenie v bufete.
-
-
 
Poráčska dolina, vľavo vyhliadková skala Červených skál.
-
-
 
Rekreáčne stredisko Úsmev.
-
-
 
Poráčska dolina v strede zadná časť Slovinskej skaly.
-
-
 
Vyhliadková skala Červených skál.
-
-
 
Zvonica v Poráčskej doline.
-
-
 
Skalná stena nad chatou Čierný bocian. 
-
-
 
Červené skaly.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Slovinky /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Slovinky - Slovinská hora - Poráč  /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Slovinky - Poráčska dolina - Poráč  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-