aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

28. Výstup na Kloptáň
                                     Dňa 7.10.2006 uskutočnila sa turistická akcia.
               
                                Jesenné výstup na vrcholy hôr – výstup na Kloptáň.
 
 
Usporiadateľ :  Regionálna rada KST  Spišská Nová Ves
 
Trasa akcie      :  Sedlo Štós – sedlo Jedľovec – Kloptáň – Helcmanovce.
 
Dĺžka trasy :  16 km         Prevýšenie : 620 m       Čas trasy podľa mapy: 5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :   : Šlacký, Šlacká, Muller, Čupaj, Čupajová, Olšavský, Olšavská, Gengeľ, Duhan
 
                                   Miček, Kunová, Vozárová, Neubeller, Neubellerová, Smaržíková, Hamráková
 
                                   Miček, Mičeková, Papcun, Stanek
 
               
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Košice  č. 136     Turistický atlas list č. 180, 181
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v sedle Štós červenou značkou smerom Kloptáň. <<<  Toto zarastené sedlo nachádzajúce sa na horskom
hrebeni Volovských vrchov vo výške 783 m n. m. je predelom geomorfologických celkov Kojšovská hoľa a Pipítka.
Prechádza nímcesta II. triedy z obce Štós do obce Smolník. Priamo v sedle sa nachádza pútnická kaplnka Navštívenia
Panny Márie nad Smolníkom z roku 1757, ktorá je súčasťou Duchovnej cesty vedúcej zo Smolníka až ku kaplnke.
Cez sedlo prechádza červená turistická magistrála - Cesta hrdinov SNP. Aj keď tu nie je parkovisko dá sa tu zaparkovať
auto. To robí z neho dobré východisko na vrch Osadník (1 186 netrov n.m.) alebo druhým smerom do sedla
Jedľovec (837 m n. m.) a pre zdatnejších až na výhľadový vrch Kloptáň (1153 m n. m.). >>>  Je nádherné jesenné
slnečné počasie, na oblohe nie ani mráčik. V sedle si urobíme spoločnú fotografiu a vyrazíme na trasu. Príroda okolo
hýri všetkými jesennými farbami. Postupujeme lesom odkiaľ nie sú žiadne výhľady. Za Lastovičím vrchom prechádzame
lesnými polomami odkiaľ sa nám prvý krát poskytuje možnosť výhľadu na okolité Volovské vrchy. Severozápadným
smerom pod nami je vidieť Hnileckú dolinu okolo Mníška nad Hnilcom. Nad ním je trávnatý vrchol Bukovec v pozadí za
ním sa črtá zubatý hrebeň Vysokých Tatier. Za sedlom Jedlovec začíname strmým hrebeňom vystupovať na
Zbojnícku skalu. Na Zbojníckej skale miestami z chodníka vystupuje skalne podložie, ktoré skrášľuje tento nenápadný
vrcholček. Hrebeň mierne stúpa a až pod vrcholom Kloptáň začína krátky strmší výstup na vrchol. <<<  Kloptáň sa
nachádza vo Volovských vrchov v podcelku Kojšovská hoľa a jej rozloha je okolo 27 ha. Národná prírodná rezervácia
Kloptáň bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu v roku 1993. Nachádzajú sa tu lesné spoločenstvá a to hlavne
na juhovýchodných a severovýchodných svahoch vrchu Kloptaň (1153 m n. m.), s prevažujúcimi porastmi buka, javora
horského a početným zastúpením jedlín. Pozoruhodný je výskyt vzácneho kosatca sibírskeho. Na vrchole vrchu
Kloptaň (1153 m n. m.) bola v roku 1999 postavená výhľadová veža. Cez rezerváciu prechádza červená turistická
trasa nazývaná Ceste hrdinov SNP. >>>  Naďalej pretrváva pekné slnečné počasie. Na vrchole sa zdržíme trochu dlhšie.
Vystúpime na drevenú rozhľadňu. Ihličnaté stromy pomaly začínajú prerastať rozhľadňu a obmedzujú kruhový výhľad.
Z rozhľadni je obmedzená viditeľnosť na Volovské vrchy. Z vrcholu pokračujeme ďalej zelenou značkou smerom
Mníšek nad Hnilcom. Po chvíli pokračujeme vpravo lesnou cestou k  poľovníckej chate Hanacky. Neveľká chata
postavená na severnom svahu vrcholu Kloptáň. Začiatkom októbra roku 1944 tu pôsobil partizánsky štáb
Červenej armády  majora Sadilenka. Od chaty pokračujeme dole dolinkou okolo Veľkého mútneho potoka. Schádzame
do Hnileckej doliny až prídeme do obce Helcmanovce. <<<   Prvá zmienka o obci je z r. 1297 Cuncz, 1326 Kunchfalva.
V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil nasledovne: v roku 1374 Henchmanni, 1773 Helczmanowcze, po maďarsky
sa obec nazývala Helcmanóc, Nagykúnchfalu, a nemecky Hansdorf. Neskôr bola obec administratívne začlenená
pod Spišskú župu. Obec vznikla na území doloženom 1297. Z poverenia spišského kastelána Tomáša ju 1326 založil dedičný
richtár Kuncman zo Slovakova. Patrila Spišskému hradnému panstvu. Obyvatelia pracovali ako baníci v medených baniach.
Okolo roku 1605 vyhorela. V roku 1787 mala 161 domova 1146 obyvateľov, neskôr v roku1828 mala obec 161 domov
a 1618 obyvateľov. V rokoch 1880-90 sa mnohí, najmä baníci vysťahovali. V 15. storočí nemeckí evanjelici vybudovali gotickú
kaplnku. Terajšie sanktúrium to je časť kostola, v ktorej sa nachádza hlavný oltár. V 17. storočí nastal úpadok
protestantizmu a kaplnka okolo roku 1650 prešla do majetku gréckokatolíckej cirkvi. Asi v roku 1670 tu už pôsobil prvý
gréckokatolícky kňaz Ján Mikulovič. Od roku 1700 je doložený ako patrón kostola svätý Michael Archanjel. Je zaujímavé,
že je patrónom aj v Slavkove. Podrobnejšie cirkevné aktá a matrika sa začína písať od roku 1750 už za pôsobenia štvrtého
miestneho farára Petra Andrejoviča. Z rukopisov Vasila Guloviča od roku 1760 – 1777 sa môžeme mnoho dozvedieť o 
majetku cirkevnom a farskom. V roku 1925 sa začali práce na stavbe letného sídla veľkostatkára Imricha CSÁKYHO
na priestranstve nazývanom Humence. Kaštieľ bol postavený v klasicistickom slohu. Starý a slávny uhorský rod
Csákyovcov je známy už od 14. stor., v 15 stor. boli niektorí jeho príslušníci sedmohradskými vojvodami. Grófsky titul
získali  roku 1560, kedy boli hlavnými dedičnými županmi na Spiši. Po vymretí Thurzovcov získali aj Spišský hrad z 
obrovskými majetkami na východnom Slovensku. Majiteľ helcmanovského kaštieľa Imrich Csáky sa narodil v 
roku 1882 v Bijacovciach. Pracoval ako diplomat a od roku 1920 bol ministrom zahraničných vecí Maďarska. >>> 
V miestnej krčme si dáme čapované pivo a na ŽSR počkáme na vlak.     
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Štós kúpele - sedlo.
-
-
Sedlo Jedlovec.
-
-
Dole je Hnilecká dolina, nad ňou trávnatý vrchol Bukovec v pozadí zubatý hrebeň Vysokých Tatier pohľad o
polomov za Lastovičím vrchom.
-
-
Zbojnícka skala.
-
-
Informačná tabuľa pod vrcholom Kloptáň.
-
-
Chvíľa oddychu na vrchole Kloptáň.
-
-
Rozhľadňa na vrcholu Kloptáň.
-
-
Na vrcholu Kloptáň pohľad z rozhľadni.
-
-
Volovské vrchy pohľad z rozhľadni.
-
-
Kurtová skala - vápencový lom vápenky Margecany - biely obdĺžnik v pozadí Roháčka pohľad z rozhľadni.
-
-
Na vrcholu Kloptáň.
-
-
Spločná fotografia na vrcholu Kloptáň v pozadí drevená rozhľadňa.
-
-
Na vrcholu Kloptáň pohľad z rozhľadne.
-
-
Poľovnícka chata Hanacky na severnom svahu vrcholu kloptáň.
-
-
Poľovnícka chata Hanacky na severnom svahu vrcholu kloptáň.
-
-
ŽSR Helcmanovce.
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-