aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

30. Jánošíkova bašta
                                   Dňa 17.11.2006 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                               Prechod Ružínskym krasom.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie      ŽSR Ružín – Malý Ružinok - Galová – sedlo Repy – Jánošíkova bašta – ŽSR Kysak
 
Dĺžka trasy :  17,5 km         Prevýšenie : 600 m       Čas trasy podľa mapy:  4,30 hod
 
Členovia KST MŠK :   : Šlacký, Šlacka, Muller, Duhan, Papcun, Stanek, Miček              
 
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Košice  č. 136     Turistický atlas list č. 142, 143, 181, 182, 183
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na ŽSR Ružín žltou značkou smerom vrchol Sivca.Pustíme sa vpravo okolo trati a za mostíkom sa
spustíme vľavo dole lesíkom na cestu k  vodnej nádrži Malá Lodina. <<<  Vodná nádrž Malá Lodina bola postavená
na rieke Hornád nad obcou Malá Lodina. Vodná stavba je betónová gravitačná ťažná. Priehrada jevysoká 27 metrov nad
úrovňou terénu a dĺžka koruny hrádze od pravého brehu na ľavý je 140 metrov. Táto priehrada tvorívyrovnávaciu vodnú
nádrž pre vodné dielo Ružín. Objem nádrže je 3,7 mil. metrov kubických vody. >>>  Na ceste sa pustíme vľavok mostu
kde už pokračujeme vpravo modrou značkou cez most. Hladina vodnej nádrži je pokrytá riedkou hmlou a okolité
kopce sú väčšinou ukryté v hmle. Postupujeme cestou okolo súkromných chát do doliny Ružinok ktorá sa nachádza v 
Ružínskom krasu. <<<  Územie Ružínskeho krasu patrí orograficky do podcelku Pokryvy. Vývoj krasových
javov v tejto oblasti je limitovaný jej stavbou, morfológiou, klimatickými podmienkami, pôdnou pokrývkou a vegetáciou.
Územie Ružínskeho krasu má výrazne modelovaný reliéf s vertikálnou členitosťou podmienenou tektonicky, ako aj
erozívnou činnosťou vodných tokov. Najvyššiu výšku dosahujú Pokryvy ( 880m n. m. ), Sivec, Vysoký vrch, Biele skala.
Tieto vrcholy zároveň orientujú hrebeň krasu zo severozápadu na juhovýchod. Z hlavného hrebeňa vybiehajú bočné
hrebene do údolia Hornádu oddelené výraznými dolinami. Vo vrcholových častiach hlavného hrebeňa sú jeho severné
a severovýchodné svahy strmé až bralnaté. Práve v týchto svahoch je situovaná väčšina endokrasových foriem oblasti.
Juhozápadne a južné svahy majú miernejší sklon. Relatívne malá hrúbka karbonátový komplex a dobre vyvinutá pôdne
prikrývka s bohatou stromovou vegetáciou umožnili formovanie len jaskýň, skalných dier a niekoľkých krasových prameňov.
Z hľadiska krasovej typológie ide o horský kras so štvrtým stupňom skrasovatenia, teda čiastočne vyvinutým exo- a 
endokrasom s nedokonale vytvorenými formami krasu. Podľa zoznamu jaskýň Slovenskej republiky je v horskom podcelku
Pokryvy v Čiernej hore evidivaných 35 jaskýň. Ružinský kras je v rámci sústavy chránených území členských krajín
Európskej únie NATURA 2000 chránený na základe smernice o biotopoch ako Územie európskeho významu Stredné
Pohornadie. V Ružínskom krase boli vyhlásené národné prírodné rezervácie Sivec v roku 1954 a Vozárska v roku 1966.
Prírodná rezervácia Vysoký vrch. >>>  Po chvíli sa dolina rozdvojuje vľavo odbočuje dolina Veľký Ružinok. Pokračujeme
cestou dolinou Malý Ružinok. Okolo cesty je niekoľko pekne opravených prameňov ktoré sú zakryté drevenými domčekmi
s dvierkami. Vpravo sa začínajú ukazovať západné skalné steny vrcholu Sivec. Z jedného miesta cesty je vidieť vrchol Sivca.
Na konci doliny Malý Ružinok sa nachádza národná prírodná rezervácia Vozárska. Z doliny vystupujeme k smerovníku na
Galovej kde pokračujeme vľavo zelenou značkou smerom Vysoký vrch. Postupujeme lesom z ktorého nie sú žiadne výhľady.
Prechádzame najvyšším vrchom Ružínského krasu vrcholu Pokryvy za ktorým schádzame do sedla Repy pod Vysokým
vrchom. V sedle odbočíme vľavo červenou značkou smerom Kysak. Prechádzame časťou Prielohy kde odbočuje modrá
značka do Veľkej Lodiny. Pokračujeme vpravo hrebeňom ktorý je zalesnený a nie sú z neho žiadne výhľady. Postupne
ako schádzame hrebeňom smerom k Jánošíkovej bašte začínajú sa na hrebeni zjavovať rôzne skalné útvary ako bralá a 
skalné veže. Až prichádzame k vyhliadkovej skale Jánošíková bašta. <<<  Jánošíkova bašta (522,7 m. n. m.) – vápencový
skalný útvar a výrazná prírodná dominanta nad dolinou Hornádu. Jánošíková bašta (523 m) je až 40 metrov vysoká skalná
veža, budovaná z vápenca, na okraji oblasti Ružínskeho krasu. Skala síce nevystupuje nad úroveň hrebeňa ale vystupuje
nad múroveň zalesneného svahu. Okolie Jánošíkovej bašty poskytuje niekoľko pekných miest na oddych, relaxovanie
a piknik v prírode. Ale dôvod, prečo sa tam naozaj oplatí ísť je výhľad ktorý odkrýva neopísateľný pohľad do doliny
Hornádu, na Humenec, železničnú trať, panorámu Kysackého hradu, Slanských vrchov a je tiež výborným mierne
náročným skalolezeckým terénom. Veľmi navštevované miesto, kde človek dokáže sedieť, oddychovať a iba sa dívať. >>> 
Okolité kopce sú v miernej hmle ktorá obmedzuje viditeľnosť. Dlho sa nezdržíme z dôvodu nie najlepšieho počasia.
Pokračujeme zelenou značkou zalesneným hrebeňom. Po čase značka prudko zabočí vpravo dolu strmšou dolinou k
 starej horárni kde sa nachádza väčšie množstvo súkromných chát a chalúp. Asfaltovou cestou schádzame dolinou
do obce Kysak. <<<  Dedina Kysak vznikla pravdepodobne po roku 1289. Z listiny z roku 1289 o rozdelení majetku
Petra z Drienova medzi jeho 5 synov, kde najstarší syn Juraj dostal medzi iným aj územie dnešného Kysaku, sa ešte v
tom čase nespomína obec. Prvá zmienka o Kysaku je v listine o deleni hradu a panstva Drienov medzi potomkov
Juraja v roku 1335 pod menom Kuzek. Kysak pre svoju dobrú polohu pri Hornáde sa stal obľúbeným miestom pánov
z Drienova a tak si tu vystavali kúriu, v ktorej sa zdržiavali viac, ako na hrade Drienov. Ten bol postavený ako obranný
hrad, teda neposkytoval toľko pohodlia ako iné vtedajšie hrady. Neskôr si postavili hrad v Kysaku, o ktorom je prvá
zmienka z roku 1423, ktorý neskôr spustol a jeho múry sa zrútili. Príčinou bolo, že panstvo z Drienova vymrelo a noví
vlastníci hradu z Ploského a Žehne mali vlastné sídla. V roku 1335 sa v listinách dozvedáme, že v tom čase už bol
v Kysaku postavený kostol. Farnosť sa uvádza aj v pápežských desiatkoch z rokov 1332 - 1337. V tomto období tu
tiež bol postavený most cez rieku Hornád. >>>  Prechádzame obcou na ŽSR kde počkáme na vlak.     
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Východ slnka nad vodnou nádržou Malá Lodina pohľad od ŽSR Ružín.
-
-
Na moste cez vodnú nádrž Malá Lodina.
-
-
Vodná nádrž Malá Lodina v pozadí svah Holice pohľas z mostu.
-
-
Ústie doliny Ružinok.
-
-
Vďaka zanieteým ochrancom studničiek.
-
-
Východné skalné vrcholové steny Sivca pohľad z doliny Malý Ružinok.
-
-
Sivec pohľad z doliny Malý Ružinok.
-
-
Množstvo ohrád na hrebeni Pokryvy ktorými sa prechádza pomocou drevených rebríkov..
-
-
-
Skaly na nrebeni Pokryvy.
-
-
Smerovník v sedle Repy pod Vysokým vrchom.
-
-
Drevená informačná tabuľa Vysokého vrchu.
-
-
Na hrebeni smerom k Jánošíkovej bašte.
-
-
Jeden z viacerých skalných útvarou na hrebeni smerom k Jánošíkovej bašte.
-
-
Smerovník pri Jánošíkovej bašte.
-
-
Vrchol skalného vápencového útvaru Jánošíkova bašta.
-
-
Na vrchole Jánošíkovej bašty.
-
-
Hornádske podolie s Veľkou Lodinou pohľad z Jánošíkovej bašty.
-
-
Na vrchole Jánošíkovej bašty.
-
-
Na vrchole Jánošíkovej bašty.
-
-
Severné steny Jánošíkovej bašty.
-
-
Severné steny Jánošíkovej bašty.
-
-
Severná stena Jánošíkovej bašty.
-
-
Bývala horáreň pred obcou Kysak.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Čierná hora  /  Ružín – Pokryvy – Jánošiková Bašta /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-