aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

2. Slovenský raj - Suchá Bela
                               Dňa 28.1.2006 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                         Zimný prechod Slovenským  rajom.
 
 
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Mýto - Suchá Bela - Pod Vtáčim hrbom - Podlesok - Hrabušice.
 
Dĺžka tarsy : 17 km           Výškové prevýšenie : 420 m       Čas trasy podľa mapy : 6.00 hod
 
Členovia KST MŠK : Šlacký, Gengeľ, Olšavský, Duhán, Krak, Bílek Kunová
 
Nečlenovia KST MŠK : Kunová, Kunová
 
 
Turistická mapa  SLOVENSKÝ RAJ  č.124   Turistický atlas list č.  137 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na autobusovej zastávke Hrabušice – Mýto červenou značkou smerom Podlesok. Prechádzame mostom
ponad Hornád, po chvíli prechádzame lúkami pred  Podleskom ktoré sa tiahnu až k Betlanovcom. Je pekné zimné slnečné
počasie, obloha bez mrakov. Vpravo cez lúku sa ukazuje hrebeň Vysokých Tatier. Prichádzame na ATC Podlesok. Spred
recepcii pokračujeme zelenou značkou roklinou Suchá Bela. Vchádzame do ústie Suchej Belej, najromantickejšej a 
najkrajšej tiesňavy Slovenského raja a jednej z najkrajších  tieňav Slovenska. Voda pretekajúca tiesňavou pramení v samom
závere rokliny cestou prijíma množstvo vody z bočných svahoch a doliniek. <<<  História turistického objavovania
Suchej Belej sa začína roku 1900, keď skupina pod vedením prof. M. Rótha sa dostala až k Misovým vodopádom.
Roku 1908 vyznačkovali a upravili k nim turistický chodník.  V marci 1910 skupina pod vedením A.Mervaya prešla po
prvýkrát v zime celou tiesňavou. Úplne, vrátane Rokliny Misových vodopádov, ju sprístupnili členovia Horskej služby
roku 1957. Jej pozdĺžny profil je výrazne stupňovitý, takže na sérii skalných stupňov sa vytvorila kaskáda vodopádov. >>>
 Ústie rokliny je mierne stúpajúce so širším dnom pokrytým ľadom a hrubšou vrstvou snehu. Postupne dno sa zužuje
a vytvára úzke skalne rozsadliny so strmými skalnými stenami. Z dôvodu tuhej zimy je vytvorené množstvo ľadu. Mnohé
stúpačky a lávky sú pod ľadom, dno rokliny na mnohých miestach sa mení na hladké klzisko a prechod sa stáva
náročným, musíme postupovať opatrne. Z bočných svahov padá množstvo ľadopádov. Prichádzame pod misové vodopády.
Začiatok rebríka je ukrytý v ľade a nástup na rebrík sa stáva dosť náročný. Profil rokliny sa výrazne zmení  prejdením
Misovými vodopádmi.  Sústavou kovových rebríkov a lávok prekonáme Misové vodopády, najväčšie súvisle prevýšenie
počas prechodu roklinou. Misové vodopády vytvárajú nádhernú sústavu ľadopádov. Stúpame roklinou, miestami
prechádzame po drevených vodorovných rebríkoch pokrytých snehom, kovových stúpačkách a rebríkoch sú väčšinou
pokryté ľadom. Postupujeme roklinou až po chvíli prejdeme riečiskom cez najužšie miesto / tzv. Roklina. Dno doliny
sa zužuje na takmer jeden meter, pričom výška kolmých stien nad hlavami dosahuje miestami až 150 m.  /. Ktorým
prichádzame pod Okienkový vodopádom. Prechádzame okolo Korytového vodopádu ktorý je pokrytý súvislou vrstvou
ľadu a ukazuje svoju krásu, vľavo sa ukáže nádherný ľadopád Bočného vodopádu a nakoniec vodopádom  Kaskáda.
V závere rokliny je veľké množstvo bočných mohutných ľadopádov. Záver rokliny sa postupne zmierňuje, prechádzame
okolo studničky až vyjdeme na asfaltovú cestu ktorá sprava prichádza z Podleska, ňou sa dostaneme na vrchol Suchej
Belej. Pod prístreškom v závere Suchej Belej si posedíme, občerstvíme sa a pokračujeme žltou značkou Pod Vtáčim
hrbom, odbočíme  vľavo červenou značkou smerom Vydrník. Spočiatku značka vedie po širokej lesnej ceste kde za
chvíľu odbočte z cesty vľavo kde je jediná možnosť výhľadu na Vysoké Tatry a Hornádsku kotlinu. Vrátime sa na cestu
až prídeme k smerovníku Nad Podleskom kde značka opúšťa cestu a vpravo zabočí do lesa. Tú už zostupuje pomerne
strmo dolu lesom. Na severnej strane sa nachádza ešte dosť sneh a preto zostup je náročnejší z dôvodu šmýkania sa
na koreňoch stromov a je potrebne dávať pozor pri zostupe. Zídeme na cestu kde zabočíme vľavo modrou značkou okolo
Ranča, zastavíme sa v reštaurácii Harmanka kde si posedíme, oddýchneme. Pokračujeme cez most, okolo parkoviska
na cestu. Počasie je stále pekné slnečné a je dobrý výhľad na hrebeň Vysokých Tatier. Postupujeme cestou, prejdeme
cez most, Mýtom až vstupujeme do Hrabušic. <<< Prvá písomná zmienka o obci Hrabušice sa datuje do roku 1279,
kedy sa nazývala Compositi. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil nasledovne: z roku 1284 je písomne
doložený názov Capusdorf, z roku 1307 Kabuzdorf, z roku 1440 Kaposztafalva, z roku 1773 Hrabusicze, z roku 1786
Hrabussice, z roku 1920 Hrabošice, z roku 1927 Hrabušice. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Káposztafalu.
Kostol je zasvätený sv. Vavrincovi, diakonovi. Pôvodne románsky z polovice 13. stor., v polovici 14. stor. rozšírený
severnou sakristiou, začiatkom 15. stor. postavené nové presbytérium a severná kaplnka, okolo roku 1500 rozšírili
sakristiu a roku 1782 zaklenuli loď pruskými klenbami a pristavali južnú predsieň a severnú komoru. Po požiari roku 1916
vežu prestavali s použitím pôvodných románskych častí. Bočný oltár sv. Anny s pseudogotickou oltárnou architektúrou,
do ktorej je vložená gotická skriňa s plastickou skupinou Mettercie z roku 1515 až 1520. V nadstavci je gotická socha
sv. Barbory z prvej polovice 16. stor. kazateľnica je rokoková z čias okolo roku 1760, na parapete rečnišťa sú sochy
4 anjelov. Krstiteľnica je renesančná z pieskovca, jej tepaný vrchnák je z roku 1656 od M. Zimmermana. Organ rokokový
z čias okolo roku 1770. Monštrancia rokoková od J. Szillassyho. Medené cibórium je z 15. stor. >>>
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Vysoké Tatry pohľad z cesty na Podlesok.
-
-
  ˇ
Podlesok - recepcia autokampingu.
-
-
 
Ústie rokliny Suchá Bela.
-
-
 
Vďaka tuhej zime v rokline sa vytvorilo množstvo ľadu.
-
-
 
Dno rokliny je pokryté množstvom ľadu.
-
-
 
Nádherné bočné ľadopády padajú na mnohých miestách z bočných svahov.
-
-
 
Každým krokom sa nám naskytuje iný pohľad na ľadopády.
-
-
 
Korytový vodopád pokrytý ľadom.
-
-
 
Kovové stupačky sú pokrayté ľadom a prechod je náročnejší.
-
-
 
Mohutný bočný ľadopád.
-
-
 
Ďalší nádherný a mohutný ľadopád na bočnom svahu. Farba ľadopádu závisi od podkladu ktorým preteká voda.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Slovenský raj / Suchá Bela /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-