aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

25.Topoľa - Ruský Potok - Uličské K
                                         Dňa 12.09.2009 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                          Za drevenými kostolíkmi Bukovských vrchov.
 
 
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie     :  Rázcestie Topoľa – Topoľa – Ruský Potok – Uličské Krivé - Ulič
 
Dĺžka trasy : 18 km         Prevýšenie : 800 m       Čas trasy podľa mapy: 5 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Olšavský, Olšavská
 
                                  Hamrák, Hamráková, Papcun, Janoš, Petruš
 
 
Turistická mapa BUKOVSKÉ  VRCHY č.118       Turistický atlas list č. 111,112
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname z autobusovej zastávky rázcestie Topoľa asfaltovou cestou smerom do obce Topoľa. Vľavo sa nachádza
informačná tabuľa Národného parku Poloniny. Je nádherné slnečné počasie s veľmi malou a vysokou oblačnosťou. Cestou
prichádzame do obce Topoľa. <<< Topoľa leží v horskom a členitom prostredí východnej časti Bukovských vrchov. Prvý
písomný doklad o obci sa nachádza v daňovom súpise z roku 1588. Drevený kostolík z r. 1650, ktorý sa tu nachádza
je národnou kultúrnou pamiatkou v jeho blízkosti stojí 200 ročná lipa. Pri kostolíku je vojenský cintorín z prvej svetovej
vojny s 240 pochovanými vojakmi. Topoľa je rodiskom Alexandra Duchnoviča (1803-1865), národného buditeľa
Rusinov – Ukrajincov, ktorý má v strede obce postavený pamätník. Pri areáli bývalej kúrie sa nachádza rozsiahly židovský
cintorín. >>> Topoľa sa nachádza v dolina sprava ju ohraničuje hrebeň Malého Bukovca. Prechádzame okolo obecného
úradu k drevenému kostolíku ktorý je postavený na svahu za obecným úradom. <<< Chrám sv. Michala Archanjela  v Topoli
je pozoruhodným reprezentantom východo - karpatských drevených chrámov.  Trojpriestorovosť  chrámu vyjadrujú tri
zruby – svätyňa, loď a podvežie, s mohutnou sedlovou strechou so šindľovou krytinou, na západnej strane  akoby vyrastala
  dvojposchodová vežička zakončená ihlanovou strieškou a trojramenným kovaným krížom. Osobitný kolorit chrámu dodáva
otvorená stĺpiková galéria vedúca po celom obvode kostolíka a vsunutá pod mohutný presah strechy . > Pri kostolíku je
zriadený vojenský cintorín. <<< Vojenský cintorín bol zriadený v obci Topoľa v roku 1917 pohrebným komandom
K. und K. Kriegersgräuber Arbeiter Kommpngnie Nr. 5 na mieste bývalého obecného cintorína. Cintorín pozostáva
zo 119 jednotlivých hrobov a 34 šácht po 3 – 5 vojakov. Pochovaných je tu 240 vojakov prevažne rakúsko – uhorských.
Na tomto mieste sú pochovaný predovšetkým vojaci 44. pešej divízie XVIII. zboru generála Zieglera 2. rakúsko – uhorskej
armády, ktorý bojovali počas zimnej ofenzívy od februára do mája 1915 v oblasti horského hrebeňa Malého Bukovca
nad Topľou. Na cintoríne sú tiež pochovaný i ruský zajatci, ktorý boli sústredený na majeri pod cerkvou. Podľa podania
miestných obyvateľov sú tu pochovaný aj turecký vojaci.  V roku 1922 bola prevedená žandárskou stanicou  v Ruskom
revízia cintorína, pri ktorej sa zisťoval stav cintorína počet pochovaných vojakov. Z uvedeného obdobia sa zachoval plán
cintorína a súpis známych mien pochovaných vojakov. Podľa neho sú známe iba mená 26 vojakov prevažne českej
národnosti. >>> Pri kostolíku je aj obecný cintorín. Zvláštnosťou hrobov je že nápisy na náhrobných kameňoch sú napísané
z vonkajšej strany náhrobného kameňa a hroby sú orientované sever – juh taktiež kostolík je podobne orientovaný. Zídeme
pred obecný úrad kde začína modrá značka smerom Uličské Krivé. Schádzame dole obcou po chvíli prejdeme mostíkom
na druhú stranu potôčika Ulička a pomedzi domy vchádzame z obce a ponoríme sa do listnatého lesa kde po tiahlom
strmšom výstupe vychádzame na hrebeň pod Kýčerou. Z lesa nie sú žiadne výhľady. Spod Kýčery schádzame do
Ruského potoka, po chvíli prichádzame na horské lúky odkiaľ sú prvé výhľady do okolia Ruského potoka učupeného
v malebnej dolinke pod okolitými vysokými hrebeňmi. Vchádzame do obce Ruský potok. <<< V Bukovských vrchoch v
 Národnom parku Poloniny leží Ruský Potok. Potočná obec sa v písomných dokumentoch po prvý raz spomína v 
roku 1635, keď patrila rodine Drugethovcov z Humenného. Obyvateľstvo sa živilo prácou v poľnohospodárstve a lesoch.
Charakteristický pre túto oblasť bol terasovitý spôsob obrábania políčok vo vysokých horských polohách. Turistické
zaujímavosti :  NKP – drevený kostol sv. Michala archanjela z roku 1740 ( v kostole sú uložené veľmi cenné liturgické
knihy zo 17. Storočia, písané cyrilikou ), drevená zvonica, Vojenský cintorín z 1. sv. vojny s 37 vojakmi. >>> Prechádzame
obcou okolo novo postaveného kostola k drevenému kostolíku. <<< Drevená cerkev Chrám sv. Michala Archanjela v 
Ruskom Potoku postavený v roku 1740. Trojpriestorovú pozdĺžnu zrubovú stavbu lemkovského typu, ktorá stojí na
kamennej podmurovke, dispozične tvoria tri za sebou zoradené priestory v orientácii od východu na západ  - polygonálne
presbytérium, širšia a predĺžená chrámová loď a babinec na štvorcovom pôdoryse. Trojdielnu dispozíciu chrámu
zjednocuje mohutná dvojstupňová valbová strecha s medzistrešným pásom, nad presbytériom sa nachádza strešná
vežička s cibuľkou a krížom. V lodi na východnej strane dominuje deliaca baroková stena ikonostasu zeleno-zlatej
polychromie, ktorá sa vyníma do výšky a zachováva si po osi predpísanú zostavu ikon – nad cárskymi dverami je ikona
Posledná večera, nad ňou ikona žehnajúceho Krista Veľkňaza po stranách s postavami Bohorodičky a sv. Jána Krstiteľa
a na vrchole uprostred radu starozákonných prorokov Kalvárie. V strede ikonostasu  sú ústredné bohato zlátené a 
drevorezbou zdobené cárske dvere s medailónmi Zvestovania a štyroch evanjelistov, po stranách v hlavnom rade sú
ikony Krista Pantokrátora, Bohorodičky Hodegétrie,  sv. Mikuláša a sv. Michala Archaniela, patróna kostola. Vnútorne
zariadenie dopĺňajú neskorobarokové svietniky z polovice 18. Storočia a obradové liturgické knihy zo 17. Storočia písané
cyrilikou a vytlačené v Ľvove.  Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela v Ruskom Potoku tvorí dominantu
obce na jej východnom svahu. Pôvodne bol areál ohradený kamenným múrom s dvomi bránkami. V roku 1956 bola pri
kostolíku postavená samostatná drevená zvonica. V šindľovej valbovej streche sú veľmi citlivo zakomponované dve vežičky.
Ikonostas je z obdobia vzniku stavby. Cenné sú liturgické knihy, ktoré boli ešte v polovici 17. storočia vytlačené cyrilikou
vo Ľvove a iných ukrajinských mestách. >>> Máme šťastie práve v tom čase bol kostolík otvorený a správca nás pusti do
vnútra kostolíka. Boli sme tam sami preto sme mali dosť času prezrieť si kostolík. Nádherná ukážka starého umenia.
Prezrieme si nádherne upravené a opravené okolie a vedľa stojacu drevenú zvonicu. Pokračujeme modrou značkou
listnatým lesom na hrebeň pod Vežou. Je to nenáročné stúpanie, pod Rozlučkami prichádzame na prvé lúky odkiaľ je
pohľad na Uličské Krivé ktoré leží v trochu širšej doline ktorá sa smerom na Ulíč ešte viac rozširuje. Prechádzame obcou
okolo dreveného kostolíka na autobusovú zastávku. <<< Uličské Krivé. Prvá písomná zmienka o vzniku obce je z
roku 1478 ako Kriwa. Obec sa prvýkrát spomína v daňovom súpise z roku 1567, kedy boli aj poddaní v Krivom zdanení.
Dedina patrila Drugethovcom. Vzhľadom na zemepisnú polohu obce, jestvujúci daňový súpis a spôsob osídľovania
priľahlých obcí, bola obec Uličské Krivé založená pravdepodobne šoltýsom s usadlíkmi. Zhruba okolo roku 1550, podľa
zákupneho a valašského práva. V písomných prameňoch z 2. polovice 16. storočia sa obec objavuje pod dvoma
názvami – ako Krivé, podľa chotárneho názvu (maďarsky Kriua) a ako maďarský Orosz, v preklade Rus, Rusín, čo
znamená, že obec založili Rusíni. V roku 1600 mala obec obývaných trinásť poddanských domov, jeden až dva domy
šoltýsov, dom pravoslávneho popa a kostol. V roku 1623 nemal kostol v Krivom vlastného farára a pomery sa ustálili
až v roku 1657. Vtedy na dvoch šoltýstvach hospodárilo tridsaťštyri rodín a žilo tam aj deväť želiarskych rodín. Kostol
mal už uniatského a neskôr gréckokatolíckeho farára. Obec patrila do poslednej tretiny 17. storočia Drugethovcom.
V 18.storočí Kissovcom.  Drevený kostolík stojí na nízkej kamennej podmurovke na cintoríne, ktorý ohraničuje drevená
ohrada, postavený v postavili v roku 1718, pravdepodobne na mieste staršej cerkvi. Jeho architektúru charakterizuje
trojdielnosť pôdorysného členenia, všetky priestory prekrýva súvislá dvojúrovňová sedlová strecha pokrytá dreveným
šindľom. Priamo z jej plochy v západnej časti vyrastá veža – zvonica so stĺpikovo – rámovou konštrukciou, ktorú
ukončuje ihlanová strieška s cibuľkou a kovovým krížom. V jej izbici sú tri zvony.  Jeho orientácia spĺňa základné
pravidlá kresťanských stavieb: vstup je na západe a svätyňa na východe. >>>  Autobus už odišiel a preto sa občerstvíme
v miestnej krčme a pokračujeme peši do Ulíča. Postupujeme cestou dolu dolinou v pozadí obce sa týčia Bukovské vrchy
až prídeme do Ulíča. <<< Obec bola založená na valašskom práve koncom 14. alebo začiatkom 15. storočia. Niektoré
pramene uvádzajú, že obec sa prvýkrát spomína pod názvom Ulicsa, ako majetok zemepána Eödönfy, čo však nie je
doteraz hodnoverne overené. Prvá doložiteľná správa pochádza z roku 1451, kedy dvorský sudca Ladislav z
Pavloviec (nad Uhom) riešil dedičské záležitosti Drugethovcov týkajúce sa panstva Humenné, ktorého majetkovou
súčasťou bol aj Ulič. Ďalšia zmienka o Uliči pochádza z obdobia pôsobenia zbojníckej družiny Fedora Hlavatého,
ktorej členmi boli v roku 1492 aj obyvatelia obce Ulič. V 18. storočí vlastnili Ulič Szirmayovci, majetky tu mali
Vandernathovci, neskôr princezná Beaufort Spontin Fridešová. >>>         
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Rázcestie Topoľa na hlavnej ceste.
-
-
 
Rázcestie do obce Topoľa odkiaľ začíname trasu.
-
-
Vchádzame do obce Topoľa.
-
-
 
Drevený kostolík nad obecným úrado.
-
-
 
Chrám sv. Michala Archanjela.  
-
-
 
Interiér Chrám sv. Michala Archanjela.  
-
-
 
Interiér Chrám sv. Michala Archanjela.  
-
-
 
Spoločná fotografia pred Chrámom sv. Michala Archanjela.  
-
-
 
Kuzmov hrb nad obcou Ruský Potok.
-
-
 
Ruský Potok leží v malebnej doline.
-
-
 
Nový kostol v obci Ruský Potok.
-
-
Chrám sv. Michala Archanjela  v Ruskom Potoku.
-
 
Chrám sv. Michala Archanjela  v Ruskom Potoku. 
-
-
 
Chrám sv. Michala Archanjela  v Ruskom Potoku. 
-
-
 
Interiér Chrámu sv. Michala Archanjela  v Ruskom Potoku. 
-
-
 
Interiér Chrámu sv. Michala Archanjela  v Ruskom Potoku.  
-
-
 
Bohato zlátené a drevorezbou zdobené cárske dvere s medailónmi Zvestovania a štyroch evanjelistov
interiéru Chrámu sv. Michala Archanjela  v Ruskom Potoku. 
-
-
 
Bohato zlátené a drevorezbou zdobené cárske dvere s medailónmi Zvestovania a štyroch evanjelistov.
-
-
 
Interiéru Chrámu sv. Michala Archanjela  v Ruskom Potoku. 
-
-
 
Spoločná fotografia pred novým kostolom v Ruskom potoku.
-
-
 
Chrám sv. Michala Archanjela  v Ruskom Potoku obohnaný kamenným murom so zábradlím.. 
-
-
 
Chrám sv. Michala Archanjela  v Ruskom Potoku obohnaný kamenným murom so zábradlím.
-
-
 
Soločná fotografia pred Chrám sv. Michala Archanjela  v Ruskom Potoku obohnaný kamenným murom so zábradlím.. 
-
-
 
Pod Kamencom.
-
-
Chrám sv. Michala Archanjela v Uličskom Krivom.
-
-
 
Chrám sv. Michala Archanjela v Uličskom Krivom.
-
-
 
Smerovník v Uličskom Krivom.
-
-
 
Uličské Krivé.
-
-
 
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Ondavská vrchovina, Vihorlat  / Topoľa – Ruský potok – Uličské Krivé  /
                                   Fotogaléria – Kultúrne pamiatky  / Drevený kostol – Ruský potok /
                                   Fotogaléria – Kultúrne pamiatky  / Drevený kostol – Topoľa /                                        
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-