aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

14. Okolo Slovinok
                                       Dňa 8.5.2009 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                               Okolo Slovinok.
 
 
Usporiadateľ : Obecný úrad Slovinky
 
Trasa akcie     : Slovinky – Tatárkov kríž – Havrania hlava – Svinská jama - Slovinky
 
Dĺžka trasy  :  17 km           Výškové prevýšenie : 650 m         Čas trasy : 5 hod
 
Členovia KST MŠK : Šlacký, Šlacká, Neubeller, Neubellerová, Smreková, Stanek, Muller, Hamráková, Hamrák
 
Nečlenovia KST MŠK : 5 účastníci
 
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125  Turistický atlas list č.140  
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od smerovníka pri cintoríne. <<<  Obec Slovinky leží vznikla ako banícka osada na pôvodnom gelnickom
chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky
ako „Villa Abakuk“. Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú
Slovinky ako „Villa Abakuk“. V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich
Thurzovcom, neskôr Csakyovcom až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460 pochádza dokument svedčiaci
už o existencií dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch spomínajú
Vyšné Slovinky – Zlowinka superior, Felsewszlovinka a od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka. Obyvateľstvo
Sloviniek tvorili väčšinou baníci, uhliari a drevorubači. Čiastočne sa zaoberali aj roľníctvom a dobytkárstvom.
V chotári Sloviniek sa v dávnej minulosti ťažilo striebro a meď. V 18. storočí sa Slovinky preslávili aj oceliarskou hutou
Sv. Mikuláš, ktorú vlastnili ťažiari zo spolku „Hornouhorských ťažiarov.“ Pôvodným obyvateľstvom Sloviniek boli
pravdepodobne Slováci. V priebehu 16. storočia sa sem prisťahovalo veľké množstvo Rusínskeho obyvateľstva, ktoré
so sebou prinieslo aj ľudovú kultúru a zmenu náboženského charakteru oboch obcí, kedy sa ujal Grécko-katolícky
východný obrad. Kostol a fara v Slovinkách existovali už v 14. storočí.  >>>  Začiatok trasy vedie neznačenými cestami.
Od smerovníka pokračujeme cestou okolo cintorína, poza školu. Za školou je pohľad na kostolnú dolinu. Stále
pokračujeme lesnou cestou ktorá vedie bokom svahu. Po chvíli je vidieť záver Kostolnej doliny s priestranstvom pred
bývalou ťažnou vežou. Postupujeme ďalej cestou. Pod vrcholom hrebeňa je vpravo vidieť upravené svahy doliny po
banskej činnosti v minulosti. Vychádzame na hrebeň k Tatárkovému krížu. Cestou ktorou sme práve prechádzali
bola stará banská cesta, ktorá spájala huty v obci Slovinky s baňami v Gelnici. Na hrebeni v sedle sa nachádza
liaty železný banícky kríž, ktorý bol postavený na podnet správcu miestnych lesov Jána Tatarku v roku 1820.
Pokračujeme vpravo zelenou značkou. Po chvíli prechádzame pásom lesa ktorým vedie vysoké napätie. Odtiaš je
pohľad na Slovinky, Poráčsku dolinu a hrebeň Galmusa. Až po Kotov kríž cesta vedie bočným svahom lesa a nie
sú z nej výhľady. Zo skládky dreva pri kríži je vidieť vrchol Slovinskej skaly. Postupujeme cestou lesom po chvíli
krátkym strmším výstupom vyjdeme na vrchol Havranej hlavy. Vrchol je zarastený lesom a nie sú odtiaľ výhľady.
Miestny názov Čuba, v minulosti vrchol vrhol holý a porastený borievkami, dobré miesto na zber borievok. Pokračujeme
chodníkom do sedla Svinská jama kde odbočíme vpravo žltou značkou smerom Poráčska dolina. Cesta vedie
niekoľkými prudkými zostupmi a hlbokými úvozmi. Zídeme do Lacemberskej doliny na asfaltovú cestu kde pokračujeme
vpravo dolu dolinou. Po chvíli vľavo pod cestou sa nachádza úpravňa vody pre Krompachy. Pred obcou vpravo sa
nachádza budova strojovne kde bol umiestnený ťažný stroj ťažobnej veže ktorá stála oproti pod cestou. Ťažobná
veža je demontovaná a ťažobná jama je zakrytá betónovou platňou. Prechádzame dolu obcou hlavnou cestou, vpravo
budú postupne vrchný a stredný cintorín. Vľavo veža hasičskej zbrojnice. Po chvíli vľavo krčma, vpravo kostol, cintorín
až prídeme k obecnému úradu kde je cieľ pochodu. Vpravo pred úradom je mini banské múzeum.   
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Centrum obce - štart pochodu.
-
-
 
Slávnostné kladenie vencov pri pamätníkoch obetiam vojen.
-
-
 
Priamy účastník bojov 2. svetovej vojny kladie veniec na pamiatku padlých.
-
-
 
Zádušná omša za obete 2. svetovej vojny.
-
-
 
Prezentácia účastníkov pochodu.
-
-
 
Neznačenou poľnou neskôr lesnou cestou k Tatarkovému krížu.
-
-
 
V pozadí hrebeň Galmus.
-
-
 
Poráčská dolina vľavo zadná časť Slovinskej skaly vpravo hrebeň Galmusa.
-
-
 
Slovinská skala.
-
-
 
Vpravo Biela skala vľavo hrebeň Galmusa.
-
-
 
Biela skala.
-
-
 
Kotov kríž v pozadí Havrania hlava.
-
-
 
Kotov kríž.
-
-
 
Vrchol Havranej hlavy / miestný názov Čuba /.
-
-
 
Chodník z vrcholu smerom do sedla Svinská jama.
-
-
 
Sedlo Svinná jama.
-
-
 
Mini banské múzeum pred obecným úradom Slovinky.
-
-
Cieľ pochodu pri obecnom úrade.
-
-
Cieľ pochodu pri obecnom úrade.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Slovinky /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Plejsy - Bukovec - Poráč /   
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-