aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

23. B.Štiavnica - prehliadka mesta
                                        Dňa 2.10.2011 uskutočnila sa turistická akcia.
                                           
                                                 Prechod Štiavnickými vrchmi.
 
  
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Prehliadka mesta Banská Štiavnica na trase: Penzión Na kopci - Kalvária – Radničné
 
                       námestie – Starý zámok – Hlavná ulica - Penzión Na kopci.
 
Dĺžka trasy :  7 km         Prevýšenie : 100 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacky, Šlacká, Muller, Mullerová, Papcun, Olšavský, Olšavská, Uhrin, Čupaj, Mikulová, Hamráková
                                              
  
Turistická mapa ŠTIAVNICKÉ  VRCHY  č.138      Turistický atlas list.  248 
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od penziónu Na kopci okolo futbalového ihriska na Športovú ulicu, kde sa pustíme vľavo, pri malom
bufete na zákrute odbočíme vpravo na ulicu Pod Kalváriou, ktorou prídeme k vstupnej informačnej tabuli, kde je mapka
rozmiestnenia jednotlivých kaplniek a kostolu. <<< Banskoštiavnická Kalvária je najimpozantnejšou barokovou kalváriou
v strednej Európe, jednou z najstarších kalvárii na Slovensku a výtvarne najexkluzívnejšou stavbou svojho druhu. Horný
kostol – dvojvežová baroková stavba s loďou oválneho pôdorysu. Vyšší portál má dvojicu stĺpov. V kostole je Kristus na
kríži, oltár kalvárie s troma krížmi, pod krížom matka božia, apoštol sv. Ján a mária Magdaléna. Na maľbách anjeli nad
Jeruzalemom. 14. septembra 1745 horný kostol bol požehnaný a uskutočnila sa v ňom prvá svätá omša na ktorú prišla
procesia z mesta so zástavami. Roku 1751 na sviatok Najsvätejšej Trojice prišli na Kalváriu aj vzácny hostia, medzi
nimi aj cisár František Lotrinský. Vykonali spoločnú poklonu v hornom kostolu. >>>  Postupne prechádzame chodníkom
vľavo okolo kaplniek, dolného kostola  až na horný kostol odkiaľ je nádherný kruhový výhľad na Banskú Štiavnicu a 
okolité Štiavnické vrchy. Z vrchu pokračujeme vpravo chodníkom okolo kaplniek k informačnej tabuli. Ulicou Pod Kalváriou
sa vrátime na Športovú ulicu a pokračujeme vpravo až na križovatku kde sa pustíme vľavo Mierovou ulicou, Akademickou
ulicou až na ulicu A. Kmeťa, odtiaľ na Radničné námestie. <<< Radničné námestie sa sformovalo začiatkom 16. storočia
a tvorí jadro mesta. Významnú úlohu pri jeho formovaní zohrali budova radnice a kostol sv. Kataríny. Domy po stranách
námestia sú honosné meštianske paláce, ktoré patrili bohatým mešťanom a banským podnikateľom. Dominantou
námestia je morový stĺp so súsoším sv. Trojice. Bol postavený na znak vďaky mesta za ústup morovej epidémie v
 rokoch 1710 - 1711. Pôvodný jednoduchý morový stĺp bol neskôr v r. 1759 - 1764 prestavaný podľa návrhu sochára
Dionýza Stanettiho. Na podstavci sú rozmiestnené plastiky šiestich svätcov, ochrancov pred morom a patrónov baníkov
sv. Sebastian, sv. František Xaverský, sv. Barbora, sv. Rochus, sv. Katarína, sv. Jozef. >>> Prezrieme Banské
múzeum – Mineralogickú expozíciu. Okolo mestského úradu pokračujeme k Starému zámku, ktorý si pozriem so 
sprievodkyňou. <<< Na výbežku Paradajzu postavili obyvatelia mesta už v 13. storočí kostol P. Márie, okolo ktorého bol
cintorín. Kostol bol postavený ako trojloďová bazilika so štvorcovým presbytériom na konci hlavnej lode. Na opačnej
strane lode, v jej pôdoryse stála veža. V 15. storočí bol kostol a cintorín obohnaný múrom. Na prelome 15. a 16. storočia
bola stavba prestavaná na gotický halový chrám. V 40. rokoch 16. storočia bol prestavaný na protitureckú pevnosť.
Klenba nad hlavnou loďou bola zbúraná, čím vzniklo nádvorie. Z pôvodnej románskej stavby sú zachované obvodové
múry pôvodného kostola, severný a južný múr presbytéria, sakristie, uhlové pilier, veže, kamenné ostenia na 1. poschodí.
Gotickú prestavbu pripomínajú oporné piliere, rímse, točité schodište a konzoly. O stavebných úpravách v 16. storočí
svedčia renesančné portály na 1. poschodí a pôvodné pomaľovanie v tzv. rytierskej sále. V komplexe Starého zámku sa
nachádza kaplnka sv. Michala - románska rotundová budova zložená z dvoch častí. Nadzemná časť, samotná kaplnka
sa nazývala karnárium. Pochovávali sa odtiaľ telá zomrelých. Podzemná časť sa nazývala ossarium - kostnica. Do nej
sa vkladali nezotleté kosti vybrané pri kopaní nových hrobov. Kaplnka mala polkruhovú apsidu a drevenú povalu. Zvyšky
fresiek pochádzajú zo 14. storočia. Vpravo od hlavného vchodu je hradná veža, pôvodne gotická s podjazdom, ktorým
sa vchádzalo do zámku. Teraz má barokový vzhľad, ktorý dostala pri prestavbe na zvonovú vežu v r. 1777. Vo veži sú
tri zvony. Bašta nazývaná „Himmelreich" pochádza zo 14. storočia. Používala sa ako väznica a mučiareň. >>>  Zo Starého
zámku pokračujeme hlavnou ulicou dolu mestom až k reštaurácii Imperiál, odbočíme vľavo uličkou ku garážam a
pomedzi garáže schodíkmi na kopec, okolo futbalového ihriska k penziónu Na kopci kde ukončíme prehliadku mesta.
-
-
-
Na ulici Pod kalváriou v pozadí vrchný kostol kalvárie.
-
-
Spoločné foto pri  kaplnke ktorú dala postaviť štôlňa sv. Michala.
-
-
Na schodoch ktorými sa vystupuje na plošinu pred Horným kostolom.
-
-
Horný kostol.
-
-
Pred bránou ktorou sa vchádza k oltáru kalvárie s tromi krížmi, pod krížom Matka Božia, apoštol
sv. Ján a Mária Magdaléna. Na nástenných maľbách sú anjeli nad Jeruzalemom.
-
-
Námestie Svätej trojice  v Banskej Štiavnice s morovým stĺpom.
-
-
Budova mestského úradu.
-
-
Pokus o odtlačenie vozíka „ ha, ha“. Štôlňa Michal, pôvodná štôlňa sprístupnená v dĺžke 75 m.
-
-
Ďalší dvaja sa pokúšajú o odtlačenie vozíka „ ha, ha “. Rok 1746 v štôlni pravdepodobne označuje obdobie vzniku
tejto štôlne.
-
-
Vstupná brána do bývalého kostola.
-
-
V miestnosti s expozíciou terčov. Terče boli vyrezane z dreva rôznych
tvarou s rôznou maľbou. Vo vitríne je aj niekoľko kusov zbraní.
-
-
Reprezentačná miestnosť Starého zámku. Konajú sa tu rôzne kultúrne podujatia, oslávi a sobáše.
-
-
Expozícia sôch zo starého kostola. Stojace sochy sú glazúrované zlatou politúrou.
-
-
Čudo na kolieskach. Nemohli sme sa dohodnúť na čo to slúži a preto sme sa opýtali v recepcii. To čo sme sa
dozvedeli nás udivilo. Táto kužeľová rúra na kolesách je prototyp prístroja na rozháňanie búrkových a snehových
mrakov. Samozrejme nikdy to nefungovalo. Dnes to používajú pri rôznych akciách a oslavách, keď do toho hádžu
delobuchy a petardy za účelom zvýšenia zvukových efektov.
-
-
Bývala kostnica. Tu sa ukladali zvyšky kostí ktoré sa našli pri kopaní hrobov. Po zrušení kostnice bolo vyvezených
asi 20 vozov kosti. Bývala kostnica potom slúžila ako ľadovňa. Tu sa ukladal ľad pre potreby mäsiarov a krčmárov v meste.
-
-
Na terase penziónu Na kopci. Po prehliadke mesta sme na terase poobedovali, dali si nejaké to pivo.
-
-
Na terase penziónu Na kopci. Po prehliadke mesta sme na terase poobedovali, dali si nejaké to pivo.
-
-
Záverečné spoločne fotografovanie pred vchodom do penziónu Na kopci pred odchodom domov..  
-
-
Nádherná kvetinová výzdoba pred penziónom Na kopci.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Štiavnické vrchy / Banská Štiavnica /
                                   Fotogaléria – Hrady a zámky / Starý zámok – Banská Štiavnica  /
                                   Fotogaléria – Kultúrne pamiatky  / Banská Štiavnica –  Mineralogická expozícia   /
                                   Fotogaléria – Kultúrne pamiatky  / Banská Štiavnica - Kalvária  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-