aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

25. Vinianský hrad - Vinianské jazero
                                       Dňa 5.07.2008 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                Turistika okolo Zemplínskej Šíravy.
 
 
Usporiadateľ :  Vlastná akcia
 
Trasa akcie : Kaluža - Senderov - Vinné - Vinianský hrad - Vinianské jazero - Kamenec – Kaluža
 
Dĺžka trasy :  18 km         Prevýšenie : 350 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacka,
                
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125         Turstický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Počas dovolenky na Šírave v prípade počasia pod mrakom, navrhujem Vám trochu sa prejsť po okolí. Trasu začíname na
stredisku Kaluža zelenou značkou smerom na Medvediu horu. Značka vedie hlavnou cestou, pri Salaši odbočíme vpravo.
Na salaši sme sa zastavili na obed a pokračovali zelenou značkou pod Sanderov, kde odbočíme žltou značkou smerom
na vrchol Sanderova. Vrchol je porastený lesom, len z jedného miesta je obmedzený výhľad na Zemplinskú Šíravu. Vrátime
sa späť na zelenú značku a pokračujeme vľavo. O chvíľu prídeme k historickoarcheologický výskumu v chotári obci Vinné.
<<< V roku 1974 až 1977  uskutočnil Belo Pola na rozmedzí katastrálnych honov Kalapárka a pod Kristom záchranný a 
historickoarcheologický výskum v chotári obci Vinné. Plošne odkryl sakrálnu stavbu a sondážne preskúmal najbližšie
okolie. Skúmaná plocha sa nachádza na kóte 310 m v horskom masíve Sanderov – S, Ondrej.  Kostol predstavuje
eremitskú stavbu, ktorej začiatok výstavby spada do 11. – 12. storočia. Bola to rustikálna stavba ktorej zánik spadá
do 15. storočia.  Zistili sa :  loď s vchodom na západnej strane
                                         svätyňa ktorú oddeľoval od lode triumfálny oblúk 
                                         sakristia na severnej strane svätyne s vchodom
Svetlosť lode pri víťaznom oblúku bola 530 cm, pri vchode 510 cm a dĺžka 715 cm. Nepravidelnosť zapríčinil terén, ktorý
staviteľ rešpektoval. Hrúbka muriva bola 90 cm. Svätyňa mala tvar obdĺžnika 350 x 370 cm a podlaha bola vyššia o 20 cm.
Murivo rovnako ako u lode bolo zapustené priamo do skalného podložia. Na severnej strane svätyne bola sakristia z dvoch
strán zasadená do skalného podložia so svetlosťou 200 x 290 cm. V sutinách sa našli úlomky architektonických
románskych článkov, na múroch sa torzovito nachádzala maľovaná omietka. Výskumom bolo zachytené nadzákladové
murivo až do výšky 190 cm. Stavané bolo riadkovou technikou priamo na skalnaté podložie z neopracovaného lomového
kameňa kladeného na maltu. Na niektorých častiach bolo skalné podložie  priamo pojaté do kamenného muriva a vo vnútri
architektúry malo kamennú plentu. Prístup ku kostolu bolo od severu oproti sakristii – cca 200 cm chodník vtesaný do
skaly. Severne od sakristie vo vzdialenosti 930 cm bol vchod do kostolného nádvoria, zo severu bol obohnaného kamenným
valom so šírkou  250 cm. Kamene boli kladené na hlinu. Plošným odkryvom sa podarilo odkryť architektonické zvyšky dovtedy neznámeho malého kostolíka s pravouhlou svätyňou a patrocíniom sv. Kríža. Torzá úžitkovej keramiky boli z 10. – 11. storočia
ale aj úlomky z keramiky 12. – 15. storočia. Našla sa aj halštattska kultúra. Písomné správy sú z roku 1336, keď sa v katastri
obce Vinne spomína kostol zasvätený Sv. Krížu a to neďaleko miesta kde žili eremiti – pustovníci, kostolík bol už opustený
a nevie sa či už bol rozrumený. Ďalšia správa sa týka vrchu Sv. Kríža a je z roku 1454. >>> Vpravo je voľné priestranstvo z
 ktorého je vidieť na vodnú plochu Zemplinskej Šíravy, kemping Hôrka v pozadí sa ukazujú Michalovce. Od kostolíka
pokračujeme náučným chodníkom do obce Vinné. Vchádzame do obce Vinné v pozadí sa vypína kopec s Vinianským hradom.
<<<  Archeologické nálezy potvrdzujú, že obec Vinné sa nachádza v lokalite osídlenej už v mladšej dobe kamennej. Na
Senderove, v chotári obce, sa nachádzajú časti základov románskeho kostola /kláštora/ sv.Kríža z 9.-11.storočia,
predstavujúceho teritoriálny dosah veľkomoravského štátu. Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1249,
keď ju získal istý Jakov od Sebeslavovho syna Petra, v tomto roku sa spomína aj fara. Roku 1335 sa spomína mlyn,
1336 vinice. Vinné patrilo panstvu Michalovce. Roku 1427 malo 37 port. V 18.storočí bolo známe ako trhová obec.
Sídlili tu Sztárayovci, Szirmayovci, Draveckovci. Roku 1715 pre úteky poddaných poklesol počet domácností na 18,
v roku 1828 mala obec 104 domov a 1061 obyvateľov. Jedinečná poloha umožňuje intenzívne využívanie sopečných
vyvrenín Vihorlatu na pestovanie viniča, ktoré svojho času patrilo k jedným zo závažných zdrojov obživy miestneho
obyvateľstva. Ďalšou činnosťou, ktorou sa obyvateľstvo zaoberalo, bola poľnohospodárska a ovocinárska výroba. Obec
je bohatá na povrchové lomy andezitového kameniva a časť jej obyvateľov sa kamenárskou činnosťou živila. > Prechádzame
obcou plnou zelene a kvetou. Za obcou je umiestnená informačná tabuľa Vinianského hradu. Prechádzame lúkami na
ktorých sa pasú kone. Krátkym stúpaním vychádzame na Vápenisko, kde odbočíme žltou značkou vľavo na Vinianský
hrad. < O vzniku hradu sa dochovalo len veľmi málo informácií. Pravdepodobne bol postavený v 13. storočí po tatárskom
vpáde spolu s hradmi v Brekove, Jasenove a Michalovciach na ochranu poľskej cesty. Prvá zmienka pochádza z roku 1312,
ktorá vraví o tom, že synovia nebohého palatína Omodeja napadli majetky šľachticov z Michaloviec a poškodili im bližšie
nepomenovaný hrad. Pravdepodobne išlo o Viniansky hrad. Písomná zmienka, kde sa Viniansky hrad spomína priamo, je
až z roku 1330. Podľa tejto listiny si jedna vetva rodu michalovských šľachticov rozdelila majetky panstva i s hradom
(castrum Nagmyhal - Veľké Michalovce). V ďalšom období sa v písomnostiach zo 14. - 16. storočia vyskytuje hrad pod
názvom michalovského panstva. Delenie michalovského panstva v roku 1330 vyvolalo nespokojnosť druhej strany.
Nasledovalo  ďalšie delenie. V roku 1335 si synovia michalovských šľachticov Ondreja a Jaka II. rozdelili západnú časť
majetkov s pevnosťou pri Vinnom na dve polovice. Vďaka tomuto deleniu sa dozvedáme o výzore hradu. Bola vyhotovená
listina obsahujúca jeho krátky opis: hrad mal dve hranolové veže, palác, bránu, kaplnku sv. Margity a jeden dom.
Neskôr (1449) sa spomína ešte jeden dom, žalár a tretia štvorpodlažná veža s pivnicou. Počas bojov uhorského kráľa
Mateja s poľským panovníkom Kazimírom IV. bol v roku 1466 Viniansky hrad ťažko poškodený. Na opravu čakal skoro
pol storočia. Vtedajší majiteľ, rod Stárayovcov, začal s opravou až koncom 15. storočia, pričom nevenoval pozornosť
zlepšeniu obrany hradu. To sa mu stalo viackrát osudným koncom 16. a v priebehu 17. storočia. V tomto období sa
začali vyostrovať vzťahy medzi panovníkom a šľachtou, ktoré neskôr vyústili do stavovských povstaní. V roku 1594 ho
zničili cisárske vojská. Stárayovci ho síce obnovili ale bez posilnenia obranného systému, čo uľahčilo jeho dobytie počas
stavovských povstaní. Po skončení stavovských povstaní hrad postupne dosluhoval. V druhej polovici 17. storočia sa
Stárayovci presťahovali do kaštieľov, ktoré si nechali postaviť v neďalekom Vinnom a v Michalovciach. Začiatkom
18. storočia bol na základe cisárskeho rozkazu hrad pri likvidovaní protihabsburských povstaní zbúraný. Odvtedy je
ruinou. >>> Neveľký hrad s viacerými zachovanými priestormi. Z hradu je vidieť na vodnú plochu Zemplinskej Šíravy.
Vpravo dole leží obec Trnava pri Laborci v pozadí sa tiahne Pozdišovský chrbát. Z hradu sa vrátime žltou značkou na
Vápenisko a pokračujeme smerom Vinné jazero. Značka vedie cestou stále lesom. Z cesty nie sú žiadne výhľady len
na pár miest je výhľad na opustený povrchový lom andezitového kameniva. Na jednom mieste sa nachádza dopravná
značka železničného priecestia. Prichádzame k Vinianskemu jazeru. <<< Vinianske jazero sa nachádza v katastri obce
Vinné, vzdialené 11 km od Michaloviec a  iba 3 km od Zemplínskej šíravy.  Obkolesuje ho prekrásna príroda. Vzniklo
vytvorením umelej hrádze a privedením vody z Vinianskeho potoka do sedla na úpätí vrchov Marečkovej a Šutovej.
Svojou rozlohou je malé, má iba 8 ha, ale návštevníci tvrdia, že je jedným z tých teplejších jazier. Je určené na kúpanie,
vodné športy a rybolov. Jeho priemerná hĺbka je 3 m. Nachádza sa tu požičovňa vodných bicyklov, člnov, tenisový kurt,
požičovňa športových potrieb, ihrisko na plážový volejbal, výučba jachtingu a vodných športov a detské ihrisko. Areál
ponúka veľa možností na ubytovanie aj stravovanie. Ubytovať sa dá v chatovej osade, autokempingu, v okolí vo viacerých
penziónoch a v hoteloch. V zimnom období jazero slúži na korčuľovanie. Oblasť je obľúbená vďaka výborným podmienkam
pre turistiku i cykloturistiku. v letnej sezóne táto oblasť ponúka bohaté kultúrne a spoločenské vyžitie. > Vo Vinianskej
chalupe sa občerstvíme a pokračujeme zelenou značkou smerom Kaluža. Po krátkom a miernom výstupe, schádzame
dolu riedkym, nízkym a listnatým lesom. Nachádzame huby budú na raňajky. Vchádzame do obce Kaluža. < Najstarší
zachovaný archeologický nález z chotára Kaluža bol zaevidovaný Karolom Andelom z bližšie neurčeného miesta na úpätí
hory Medveď. Prvou písomnou zmienkou o tunajšom poli „campum Kalsamezow“ je správa z roku 1336. Vtedy bolo toto
pole súčasťou dediny Vinné. Ďalšie zmienky o Kaluži sú datované od konca štrnásteho, poprípade pätnásteho storočia.
Roľnícke domácnosti chovali hovädzí dobytok a drobnú hydinu. Obyvatelia pracovali väčšinou v lesoch a venovali sa
poľnohospodárstvu a pestovaniu obilia. Vinohradníctvo bolo v tej dobe len doplnkovým zamestnaním. Vybudovanie
Zemplínskej šíravy v roku 1961-1965 citeľne zasiahlo do života obyvateľov. >>> Prechádzame obcou až do strediska
Kaluža kde sme ubytovaný.      
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Reštaurácia Salaš.
-
-
Flóra pod Senderovom.
-
-
Zemplínska Šírava pohľad z vrchola Senderov.
-
-
Senderov - vrchol.
-
-
Informačná tabuľa archeologockého výskumu Kostolíka pod Senderovom.
-
-
Miesto archeologického výskumu kostolíka pod Senderovom.
-
-
Rekreačne stredisko Hôrka v pozadí Michalovce pohľad od kostolíka.
-
-
Zemplínska Šírava v pozadí Michalovce pohľad od kostolíka.
-
-
Vykopávky kostolíka pod Senderovom.
-
-
Vinne.
-
-
Romantika pod hradom.
-
-
Informačna tabuľa Vinianskeho hradu.
-
-
Vstup do Vinianskeho hradu.
-
-
Vnútorne priestory hradu.
-
-
Steny paláca hradu.
-
-
Strážna veža hradu.
-
-
Vinné, Senderov pohľad z hradu.
-
-
Vnútorné priestory hradu.
-
-
Palác hradu.
-
-
Šutová starý andezitový lom.
-
-
Vinianske jazero.
-
-
Občerstvenie pri jazeru Vinianska chalupa.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Ondavská vrchovina, Vihorlat  / Vinné – Vinianský hrad – Vinianské jazero /
                                  Fotogaléria – Hrady a kaštiele / Vinianský hrad  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-