aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

2. Slovinská skala
                                   Dňa 12.01.2008 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                            Zimný výstup na Krompašské vrchy.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Slovinky – Sedlo Suchinec – Slovinská skala – Dolu Predkom - Slovinky
 
Dĺžka trasy :  18 km         Prevýšenie : 800 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Muller, Čupaj, Čupajová, Mikulová
 
Nečlenovia KST MŠK : 2 účastníci                               
                       
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125         Turistický atlas list č. 140
 
Popis trasy :
Táto zelená značka na starších mapách nie vyznačená. Turistický chodník bol vyznačený vďaka združeniu Galmus v
roku 2006, na základe projektov z Eurofondov.  Združenie Galmus  združuje mestá a obce okolo Galmusa. Cieľom združenia
je turisticky sprístupniť krásy Galmusa pre širokú turistickú verejnosť. Trasu začíname v starej baníckej obci Slovinky od
ústredného smerovníka pri cintoríne zelenou značkou. Počasie je pod mrakom a teplota sa pohybuje okolo nuly.
<< Obec Slovinky vznikla ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine
kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“. Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina
kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“ V 14. storočí patrila obec
Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich Thurzovcom, neskôr Csakyovcom až do zrušenia poddanstva
v roku 1848. Z roku 1460 pochádza dokument svedčiaci už o existencií dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“.
Od roku 1550 sa v dokumentoch spomínajú Vyšné Slovinky – Zlowinka superior, Felsewszlovinka a od roku 1555 aj
Nižné Slovinky – Alsószlovinka. >>> Od smerovníka sa pustíme zelenou značkou smerom Poráčska dolina, za mostom
cez Slovinský potok zabočíme mierne vľavo do úzkej uličky, ponad pravoslávny kostol, hore lyžiarskym svahom.
Vľavo bude kríž, odbočte k nemu odtiaľ je pekný pohľad na centrálnu časť obce okolo kostola, vľavo je vidieť časť obce
v ústi Poráčskej doliny v pozadí je vidieť hrebeň Galmusa začínajúci Bielou skalou. Po chvíli značka odbočí vľavo z cesty
a pokračuje úzkym chodníkom bočným svahom ktorý prechádza lukmi prerušovanými medzami porastenými krovím.
Chodník po čase vyjde na vrchol lúk a kopíruje hranicu lesa. Z chodníka je pohľad na vyšnú časť Sloviniek a
 Lacemberskú dolinu. Hrebeň oddeľujúci Lacemberskú dolinu od Hnileckej doliny s vrcholmi od Krompašského vrchu
cez Ostrý vrch, Havraniu hlavu, Korban a sedlo Pod Bukovcom. Odtiaľ už sa naskytujú prvé pohľady na Slovinskú skalu.
Chodník sa vnorí do lesa a pokračuje širokou cestou ktorá prichádza z Poráčskej doliny a obchádza južnou stranou
Slovinskú skalu. V časti Pod skalou prichádza zľava žltá značka ktorá prepája Svinskú jamu cez Lacemberskú dolinu,
Suchinec s Poráčskou dolinou. Chodník vedie súbežne zo zelenou značkou až na Suchinec. Pod Suchincom sa nachádza
úzka lúka ktorá prechádza cez hrebeň Suchinca smerom do Poráčskej doliny. Zo Suchinca je už prvý pohľad na Poráč
a Vysoký vrch. Zabočíme vpravo úzkou kamenistou neznačenou cestou ktorá vedie západným svahom na prvú a 
najväčšiu lúku na vrcholovej planine Slovinskej skaly. Pri vychádzaní na lúku vpravo sa nachádzajúpekné skalnaté zrázy.
Na lúke zabočíme vpravo smerom na východ a držíme sa južného svahu vrcholovej planiny. Prechádzame lúkou,
po chvíli sa začnú striedať lúčnaté porasty s lieskovým porastom, lúka je zvlnená ale stále stúpa k vrcholu Slovinskej skaly.
Pod vrcholom je posledná rovná lúka. Z lúky smerom na západ je pohľad Bukovec a okolité kopce. Na konci lúky zabočíme
vpravo lesom, po chvíli prídeme na kamenistý svah vrcholu kde je postavený kríž. Zídeme trochu nižšie kde je pekná
vyhliadková skala odkiaľ je výhľad na Lacemberskú dolinu, náprotivný hrebeň až smerom na Bukovec. Vrátime sa naspäť
ku krížu a na lúku. Pokračujeme vpravo úzkym a strmým chodníkom dole východným svahom Slovinskej skaly. Prichádzame
na širokú cestu ktorá prichádza z Poračskej doliny, prekročíme ju , prejdeme vpravo lesom až prídeme na zelenú značku
ktorou sme prišli zo Sloviniek. Zabočíme vľavo a zelenou značkou sa vrátime do Sloviniek.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Slovinky - ústredná orientácia.
-
-
 
Slovinská skala.
-
-
 
Pod Slovinskou skalou, odbočka žltej značky do Lacemberskej doliny.
-
-
 
Poráč zo Suchinca.
-
-
 
Vrchol Slovinskej skaly zo Suchinca.
-
-
 
Slovinská skala.
-
-
-
 
Vrchol Slovinskej skaly.
-
-
 
Bukovec pohľad spod vrcholu Slovinskej skaly.
-
-
 
Skalné zrázy vrcholu Slovinskej skaly.
-
-
 
Havrania hlava pohľad spod vrcholu Slovinskej skaly.
-
-
 
Vrchol Slovinskej skaly.
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Slovinky /
                                  Fotogaléria - Krompachy / Slovinky - Slovinská hora - Poráč  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-