aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

17. Súľovské skaly - Súľovský hrad
                             Dňa 14.05.2005 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                             Prechod Súľovskými vrchmi.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie :  Chata Súľovčanka – Gotická brána – Súľovský hrad – Lúka pod Súľovským hradom –
 
                      Chata Súľovčanka
 
Dĺžka trasy :   3,5  km         Prevýšenie :   200 m       Čas trasy podľa mapy:  2,30 hod
 
Trasa akcie :  Chata Súľovčanka – Lúka pod Súľovským hradom – Popod Bradu – Sedlo Roháč –
 
                        Chata Súľovčanka
 
Dĺžka trasy :   8  km         Prevýšenie :   380 m       Čas trasy podľa mapy:  4 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacka, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Olšavský, Olšavská,
 
                                   Gaľa, Gaľová, Mikulova, Sokolska, Uličný, Uličná, Havaš, Havašová,
 
                                   Dzurňáková, Dzurňáková, Papcun, Papcunová                       
 
 
Turistická mapa  SÚĽOVSKÉ  VRCHY         Turistický atlas list č. 49, 50
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od chaty Súľovčanka zelenou značkou smerom na Súľovské skaly. Postupujeme cestou smerom do
Súľova, po chvíli prídeme na parkovisko kde značka zabočí vľavo do skál.  <<<  Súľovské skaly sú geomorfologický
podcelok Súľovských vrchov, charakteristický výrazným členitým reliéfom. Nachádzajú sa približne 10 km smerom na juh
od mesta Bytča. Sú turisticky vyhľadávanou lokalitou, nachádza sa v nich národná prírodná rezervácia Súľovské skaly.
Nachádzajú sa v západnej časti Súľovských vrchov. Zo západu ich ohraničuje Manínska vrchovina, z východu
Domanižská kotlina, Skalky a Žilinská kotlina. Súľovské skaly sú zoradené v oblúku, ktorého vrchol je na severe a
ramená smerujú na juhozápad a juhovýchod. Horninovým základom Súľovských skál je zväčša charakteristický
treťohorný (konkrétne eocénny) karbonátový zlepenec (s klastami starších rozrušených vápencov a dolomitov) tvoriaci
súčasť borovského súvrstvia centrálnehokarpatského paleogénu. Zlepence sú nedokonale vrstevnaté, čo naznačuje
že vznikali v dynamickom prostredí, pravdepodobne priamo pod vápencovými útesmi vtedajšieho mora. Podložie tvoria
staršie druhohorné dolomity a slienito-bridličnaté súvrstvia. Terén bol v priebehu neogénu zvrásnený, pričom sa vytvorili
početné antiklinály a synklinály. S postupom času sa potom prejavil jav označovaný ako inverzia reliéfu, kedy rozpraskané
horniny v osovej časti antiklinály podľahli erózii skôr ako synklinálna časť, preto pozostatky synklinály budujú dnes vyššie
časti územia ako kedysi vyššie položené antiklinály. Osou vrcholu bývalej antiklinály teraz vedie dolina typu combe, ktorá
vyúsťuje do obce Súľov - Hradná. Ide o relatívne malú plochu územia s vysokou koncentráciou geomorfologických tvarov
ako poskladané skalné veže, strmé bralá, ihly, okná, homole a pod., s často bizarným tvarom.Jedným z najznámejších
útvarov je Gotická brána. V Súľovských skalách sa nachádzajú aj dve jaskyne (jednou z nich je Prírodná pamiatka
Šarkania diera) a zrúcanina Súľovského hradu>>> Je nádherné slnečné počasie, na oblohe ani mrak. Chodník začína
spočiatku veľmi strmo stúpať hore lesom. Na chodníku je ešte miestami drevená výstuž chodníka so schodmi na uľahčenie
výstupu. Vychádzame z lesa pod prvé skalnaté steny ktoré vystupujú z rozsiahleho  zeleného lesa. Nádherné skaly sivo
tieňované. Postupujeme popod skaly až prichádzame k nádhernému skalnému útvaru Gotickej bráne cez ktorú vystúpime
na vrchol skál. Odtiaľ sa nám ponúka nádherný výhľad do okolia, juhovýchodným smerom pod nami leží rekreačné
stredisko KINEX. Severovýchodným smerom sa tiahne hrebeň Súľovských skál s výraznou dominantou najvyšším vrcholom
Súľovských skál - Brada.  Severozápadným  smerom sa tiahne dolina z Predmieru cez Jablonové do Súľova. Postupujeme
nádhernými skalami ako na hojdačke, krátke výstupy sa striedajú s krátkymi zostupmi. Postupujúc  skalami prichádzame
k Súľovskému hradu. Nepatrné zvyšky jeho múrov sa nachádzajú medzi ťažko prístupnými skaliskami vysokého
Roháčskeho vrchu v blasti známych Súľovských skál. <<<  Súľovský hrad, v historických prameňoch niekedy nazývaný
aj Roháč, nemal väčší strategický význam. Bol to malý, pozorovací hrad so značným výškovým rozdielom jeho hornej a
dolnej časti, ktoré boli spojené tunelovou chodbou, vytesanou do skaly. Slúžil na pozorovanie ciest a ako úkryt cenností
okolitým zemanom a šľachte v čase vojenských udalostí. Hoci tradícia kladie jeho pôvod do 12. či 13. storočia, sama
jeho stavba nie je staršia než z 15. storočia. Zaujímavá je nielen jeho poloha, ale aj spôsob a praktické prispôsobenie
stavby prírodným skalným útesom, ktoré boli často súčasťou jeho múrov a stien. V stredoveku patril rodine Súľovských.
Roku 1550 ho kráľ Ferdinand I. daroval Šebastianovi Sirmienskemu, ktorý pri obliehaní Viedne prebehol z tureckého
vojska na cisársku stranu. Pôvodní majitelia ho však nechceli vydať a v neskorších sporoch Rafael Podmanický hrad
vypálil. Nakoniec sa predsa len hrad dostal do rúk Sirmienskeho, ktorý ho nechal obnoviť. Jeho synovia prijali dokonca
meno predchádzajúcich majiteľov a rodina Súľovský-Sirmiensis vlastnila potom hrad až do konca feudalizmu. Pravda,
od konca 16. storočia mala už táto rodina vlastné kaštiele v obci pod hradom a na hrade bývali už iba vojenské stráže.
Aj tieto však v 18. storočí hrad opustili a odvtedy sa rozpadáva. >>>  Ozajstné orlie hniezdo doslova prilepené vysoko
na strmých skalách. Úzky chodník obchádza skalnú stenu a cez úzku skalnú rozsadlinu za pomoci kovového rebríka
sa dostaneme k úzkej štrbine ktorou sa dostaneme na nádvorie hradu. Vychádzame na najvyšší bod hradu. Videl som
fotografie, čítal som o nádhere Súľovských skál, ale pohľad ktorý sa nám ponúkol mi vyrazil dych. Nič lepšie nemôže
zobraziť túto neskutočnú krásu ako pohľad vlastných očí. Nádherné zelené more z ktorého vystupuje hrebeň sivo
tieňovaných skál ktorý obkolesuje nádhernú zelenú dolinu so Súľovom v strede. Ťažko je opisovať túto nádheru, proste
je potrené to vidieť. Úzkou štrbinou sa vrátime na značku a pokračujeme hrebeňom ďalej. Pri smerovníku Na lúke pod
Súľovským hradom zabočíme vpravo červenou značkou smerom do doliny. Schádzame úzkou skalnou rozsadlinou, lesom
až vyjdeme na lúky ktoré sa rozprestierajú na dne doliny. Prichádzame k chate Súľovčanka, kde si dáme obed, trochu si
oddýchneme a po obede pokračujeme späť červenou značkou na hrebeň k smerovníku Na lúke pod Suľovským hradom
a pokračujeme vpravo hrebeňom ďalej. Chodník vedie lesom. Okolo chodníka stoji množstvo kamenných stĺpov. Z chodníka
odbočujú vpravo vychodené chodníčky na skaly z ktorých je veľmi dobrý výhľad na dolinu a okolité skalné steny. Pod
vrcholom Brada sa nachádza najkrajšia vyhliadková skala. Je najvyššie položená a výhľad je ako z lietadla. Pred nami sa
tiahne celá Súľovská dolina so Súľovom a Hradnou v pozadí sa ukazujú vrchy okolo Manínskej tieňavy. Okolo chodníka
sa stále nachádzajú rôzne skalnaté útvary. Prichádzame do sedla Roháč – Čákov kde odbočíme vpravo žltou značkou
smerom Súľov. Schádzame dole svahom až prichádzame k nádhernému skalnému útvaru Obrovská brána, ktorá potvrdzuje
svojou veľkosťou svoje pomenovanie. Obrovská skalná brána široká asi 5m, vysoká asi 10 m, ohraničená mohutnou skalnou
obrubou. Pokračujeme chodníkom až prichádzame na najužšie miesto skalnej rozsadliny. Ozaj úzke miesto cez ktoré je
potrebné prechádzať bokom, objemnejší človek môže tu mať problémy prejsť. Schádzame na lúku ohraničenom lesom
z ktorého vyčnievajú skalné steny. Pokračujeme lúkou dole dolinou cez Súľov k chate Súľovčanka.     
-
-
Mapa trasy v pred obedom :
-
-
Výškový profil trasy pred obedom :
-
-
Mapa trasy po obede :
-
-
Výškový profil trasy po obede :
-
-
-
Časť chodníka spevného drevenou výstužou.
-
-
Vystupujeme lesom na hrebeň Súľovských skál.
-
-
Nádherné Súľovské skaly.
-
-
Nádherný skalný útvar - Gotická brána.
-
-
https://kstkrompachy.wbl.sk/2005.05.13_38_Sulovske_skaly.jpg
Vrcholky hrebeňa Súľovských skál.
-
-
Flóra Súľovských skál.
-
-
Na hrebeni Súľovských skál.
-
-
Najvyšší vrch Súľovských skál - Brada.
-
-
Na hrebeni Súľovských skál.
-
-
Úzky pristupový chodník k Suľovskému hradu.
-
-
Kovový rebrík na prístupe do hradu.
-
-
Dolina a okolitý hrebeň Súľovských skál.
-
-
Úzka štrbina v múre hradu skadiaľ je prístup do hradu.
-
-
Smerovník pod hradom.
-
-
Úzka skalná rozsadlina pri zostupe od hradu.
-
-
Informačná tabuľa Národnej prírodnej reźervácie.
-
-
Chvíľa oddychu po obede pri chate Súľovčanka.
-
-
Hrebeň Súľovských skál.
-
-
Najvyššie položené a najkrajšie vyhliadkové miesto pod vrcholom Brada.
-
-
Dolina so Súľovom a Hradnou v pozadí kopce okolo Manínskej tiesňavi.
-
-
Smerovník Roháč - Čakovo.
-
-
Nádherný obrovský skalný útvar v Súľovských skalách - Obrovská brána.
-
-
Najužšie miesto pri schádzaní žltou značkou z hrebeňa.
-
-
Úzka skalná rozsadlina pri schádzaní žltou značkou z hrebeňa.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Súľovské vrchy  / Súľovské skaly /
                                   Fotogaléria – Hrady a kaštiele / Súľovský  hrad  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-