aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

2. Zimné výstupy na Krompašské vrchy
                                   Dňa 14.01.2012 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                       Zimný výstup na Krompašské vrchy .
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Slovinky – Lacemberská dolina – Svinská jama – Havrania hlava – Banícky kríž –
 
                      Tatárkov kríž – Plejsy – Malé Plejsy - Krompachy            
 
Dĺžka trasy :  17 km         Prevýšenie : 720 m       Čas trasy podľa mapy:  4.30 hod
 
Členovia KST MŠK :   Šlacky, Šlacka, Muller, Olšavsky, Olšavska, Kunová, Kandričák, Gengeľ,
 
                                    Sakmar, Sakmarová, Uhrín, Neubeller, Kurej, Papcun, Čupaj, Smaržíková             
 
Nečlenovia KST MŠK :  4 členovia KST Sľubica Vojkovce, 1 nečlen KST                              
                       
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125      Turistický atlas list č. 140, 180
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na konečnej zastávke autobusu z Krompách do Sloviniek, na konci obce v časti Dorotea do Lacemberskej
doliny, táto cesta nie je značená pásovou značkou. <<<  Obec Slovinky leží vznikla ako banícka osada na pôvodnom
gelnickom chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú
Slovinky ako „Villa Abakuk“. Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát
spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“. V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom.
Po nich Thurzovcom, neskôr Csakyovcom až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460 pochádza dokument
svedčiaci už o existencií dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch spomínajú
Vyšné Slovinky – Zlowinka superior, Felsewszlovinka a od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka. Obyvateľstvo
Sloviniek tvorili väčšinou baníci, uhliari a drevorubači. Čiastočne sa zaoberali aj roľníctvom a dobytkárstvom. V chotári
Sloviniek sa v dávnej minulosti ťažilo striebro a meď. V 18. storočí sa Slovinky preslávili aj oceliarskou hutou Sv. Mikuláš,
ktorú vlastnili ťažiari zo spolku „Hornouhorských ťažiarov.“ Pôvodným obyvateľstvom Sloviniek boli pravdepodobne Slováci.
V priebehu 16. storočia sa sem prisťahovalo veľké množstvo Rusínskeho obyvateľstva, ktoré so sebou prinieslo aj ľudovú
kultúru a zmenu náboženského charakteru oboch obcí, kedy sa ujal Grécko-katolícky východný obrad. Kostol a fara v
Slovinkách existovali už v 14. storočí.  >  V tejto časti obce  je vidieť pozostatky banskej činnosti ktorá sa dlhé storočia
prevádzala v Slovinkách . Pokračujeme po ceste ktorá prichádza od Sloviniek do doliny.  Vpravo pod cestou stojí už
schátrala sociálna budova, za ňou rôzne budovy ktoré zabezpečovali prevádzku šachty. Vľavo sa nachádza budova
strojovne, oproti pod cestou stála ťažobná veža, teraz už je demontovaná a ťažobná jama je zakrytá betónovou platňou.
Počasie je celkom dobre, slabo poletuje sneh. Pokračujeme po ceste hore dolinou, po čase prechádzame okolo úpravne
pitnej vody pre Krompachy ktorá sa nachádza pod cestou. Prejdeme niekoľkými zákrutami, dlhou rovinkou a sme pri
smerovníku pri ktorom zabočíme vľavo žltou značkou smerom na Svinskú jamu. Značka prichádza sprava popod
Slovinskú skalu z Poráčskej doliny. Vystupujeme hore lesom po starých a nových lesných cestách, do sedla Svinská jama
na hlavnom hrebeni, kde zabočíme vľavo zelenou značkou smerom Plejsy. Chodník vystupuje lesom, miestami je
porastený trávou s voľným priestorom teraz pokrytý asi 15 cm vrstvou snehu, miestami pekným zasneženým lesíkom.
Vrchol Havranej hlavy bol v minulosti holý vrchol, porastený borievkovým porastom, teraz je porastený riedkym lesom
s lúčnym porastom. Z vrcholu nie sú výhľady. Počasie sa zlepšilo, prestalo snežiť aj slnko sa ukázalo. Pokračujeme
chodníkom dolu z vrcholu, lesíkom až prídeme na starú skládku dreva.  Vľavo je vrchol Slovinskej skaly, ale znovu
začalo dosť snežiť takže Slovinskú skalu nevidieť. Vpravo je odbočka k Baníckemu krížu / Starý názov Kotov kríž,
miestny názov Helcmanovský kríž /. Chodník vedie severozápadným svahom hrebeňa po pohodlnej a širokej ceste.
Mladší redší les sa strieda z hustým a vysokým lesom. Vľavo sú Slovinky a v pozadí hrebeň Galmusa pre sneženie
nie je žiadna viditeľnosť. Po čase prechádzame popod vysoké napätie, v lete tu je možnosť nabrať si vodu. V prípade
ak prechádzate hrebeňom smerom na Bukovec  je to jediná voda na hrebeni. Vpravo nad nami sa nachádza vrchol
Ostrého vrchu. Prichádzame k Tatárkovému krížu / miestny názov Gelnický kríž, tadiaľ prechádzali obyvatelia Sloviniek
do Gelnici /, vpravo odbočuje žltá značka okolo chaty Diana do Gelnici. Pokračujeme po ceste, po chvíli značka odbočí
vľavo smerom pod Krompašský vrch. Odtiaľ na rúbanisku je pekný pohľad na Hnileckú dolinu, Kojšovskú hoľu,
Folkmarskú skalu. Chodník obchádza západným svahom Krompašský vrch, odtiaľ je pohľad na Galmus ak je dobré
počasie, ďalej schádza do sedla Pod Krompašským vrchom, na ceste zabočíme vľavo k smerovníku Priehyba Plejsy.
Tu sa križujú všetky štyri pásové značky. Vľavo zelená značka do Krompách cez Malé Plejsy, vpravo žltá značka do
Žakaroviec, červená pokračuje do Margecian, modrá do Krompách na ŽSR. Pokračujeme vľavo k Horskému hotelu Hutník,
celoročné otvorený s možnosťou občerstvenia. Počasie sa zlepšilo a spred hotela je nádherný výhľad na Hornádsku kotlinu,
vľavo Biela skala začiatok hrebeňa Galmusu, vpravo Sľubica  a hrebeň Braniska. Pod nami sa nachádzajú lyžiarske svahy
strediska Plejsy. Zelená značka pokračuje vľavo cestou okolo lyžiarskeho svahu, okolo súkromných chát, chaty Relax s
 chatovou osadou, chata nie je v prevádzke. Škoda lebo chata leží v peknom prostredí. Prechádzame Malými Plejsamy
ktorými prechádza zimná prístupová cestou na Plejsy, v niektorých miestach je dosť strmá. Po chvíli značka odbočuje
vľavo do lesa, úzkym úvozom zídeme na cestu a zabočíme vľavo. Po vyjdení z lesa pred nami ležia Krompachy, vpravo
je vidieť Sľubicu, zídeme do mesta kde ukončíme trasu. <<<  Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách
pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od
začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach
a ozbrojených konfliktoch. Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy
znamenali prekážku pre rozvoj. Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili
samostatný administratívny celok. V tomto období tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po
dohode so zemepán poddanská práca nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovské
mesto. Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci. Miestnymi zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli
v meste tri spišské sedliacke povstania, ktoré súviseli s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb.
Začiatok priemyselného rozvoja nastal v roku 1841, kedy Ľudovít Trangus s ďalšími podnikateľmi založil modernú železiareň
a valcovňu. V roku 1848 sa zemepán A. V. Csáky vzdal svojich práv a nárokov voči mestu. Na prelome 19. a 20. storočia
dosahuje mesto a železiareň najväčší rozmach. Železiareň zamestnávala viac ako polovicu obyvateľov / 3500 zo 6500 /
a jej produkcia dosahovala 85 tisíc ton železa a viac ako 100 tisíc ton ocele ročne, čím sa stala najväčšou železiarňou
v Uhorsku. V roku 1889 vznikla v Krompachoch prvá vodná elektráreň na Slovensku s výkonom 22 kW. >>>
      
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 Slovinky časť Dorotea pri bývalej ťažobnej veži ústie Lacemberskej doliny.
- 
-
Lacemberská dolina, žltá značka odbočuje  z Lacemberskej doliny na Svinskú jamu.
-
-
Skalné steny vrcholu Slovinskej skaly pohľad zo žltej značky.
-
-
Smerovník v sedle Svinská jama.
-
-
Chvíľka oddychu v sedle Svinská jama.
-
-
Výstup na Havraniu hlavu smerom od sedla Svinská jama.
-
-
Smerovník na Havranej hlave.
-
-
Chvíľka oddychu na vrcholu Havranej hlave.
-
-
Chvíľka oddychu na vrcholu Havranej hlave.
-
-
Spoločná fotografia na vrcholu Havranej hlave.
-
-
Spoločná fotografia pri Baníckom krížu. / V starých mapách označovaný ako Kotov kríž, miestny názov
Helcmanovský kríž. /
-
-
Smerovník pri Tatárkovom krížu.
-
-
Chvíľka oddychu pri Tatárkovom krížu. / Miestny názov Gelnický kríž. /
-
Dole je Hnilecká dolina, v strede je Folkmarská skala, vpravo sú Turniská pohľad zo zelenej značky spod
Krompašského vrchu.
-
-
Smerovník v sedle Pod Krompašským vrchom.
-
-
Poráčska dolina, vľavo zadná časť Slovinskej skaly, vpravo hrebeň Galmusa pohľad od Horského hotela Hutník.
-
-
Stará chata Energetik v pozadí Sľubica pohľad spred Horského hotela Hutník.
-
-
Stará chata Energetik pohľad z cesty k Horskému hotelu Hutník.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Plejsy - Bukovec - Poráč  časť hrebeňa/
                                   Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Plejsy  zelená značka /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-