aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

13. Lietava - Roháčske sedlo - Súľov
                                 Dňa 25.05.2013 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                  Prechod Súľovskými vrchmi.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Lietavská Lúčka – Lietava – Lietavský hrad – Podhorie – Roháčské sedlo - Súľov
 
Dĺžka trasy :   15.5  km         Prevýšenie :   520  m       Čas trasy podľa mapy:   5 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacka, Muller, Mullerová, Čupaj, Olšavský, Olšavská,
 
                                   Papcun, Sakmár, Sakmárová, Kunová, Kandričák, Mosin, Šefčíková, Uhrín, Gengeľ       
 
                                                  
Turistická mapa  SÚĽOVSKÉ  VRCHY         Turistický atlas list č. 49, 50
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Lietavská lúčka modrou značkou smerom Podhorie, Súľov. <<<  Obec Lietavská Lúčka leží v
žilinskej kotline na terasovitých náplavoch rieky Rajčianky. Obec sa spomína v roku 1393 a v stredoveku patrila lietavskému
panstvu. V roku 1907 bola k Lietavskej Lúčke pripojená obec Ilové, ktorá sa po prvý raz spomína v roku 1439 a v stredoveku
bola majetkom strečnianskeho hradného panstva. Obyvateľstvo Lietavskej Lúčky sa v minulosti zaoberalo tradičným
poľnohospodárstvom, ovčiarstvo a  včelárstvom. R. 1784 bolo v obci 18 domov a 149 obyvateľov. >>> Je veľká oblačnosť a
 drobno prší, z tohto dôvodu rozhodli sme sa pokračovať do Lietavy po ceste, mimo značkovaného chodníka. Po príchode do
Lietavy, chvíľu posedíme pod prístreškom autobusovej zastávky, medzi tým prestalo pršať, ale je vysoká vlhkosť vzduchu.
<<<  Kto bol prvým majiteľom Lietavy, nedá sa bezpečne určiť. Pôvod a začiatky jej vlastnícko-právnych pomerov sú zahalené
do hmly neistoty. Lietava spomedzi odľahlých a zapadlých hôr do histórie  popredia vystupuje len na začiatku 14. storočia.
Vtedy kraj, v ktorom Lietava ležala, bol ako súčiastka Považia v moci Matúša Čáka Trenčianskeho. Kolonizačnú politiku
kráľa Karola a jeho syna Ľudovíta I. (1342 - 1382) uvádzali do života jeho prívrženci. Takí boli Bebkovci. Ľudovít roku 1360
dal Lietavu do úžitku svojmu vernému kuriálnemu sudcovi (iudex curiae) Štefanovi Bebkovi z Plešivca. Roku 1369 stal sa
držiteľom Lietavy Ladislav Bebek, syn Štefana. Ladislav bol komorným pokladníkom kráľovnej Márie (1382 - 1395). Žilina v
 tie časy populačne, tak ako i hospodársky bola už dosť vyvinutá, no dávky a poplatky, prislúchajúce za udelené výsady
kráľovskej komore, platila do hradu Lietavského. Roku 1388 Vladislav, famulus Štefana Bebka, pána Lietavy, a kastelán
hradu vydal synom Wanovým šoltýsku listinu, aby Čechmi spustošená a k Lietave prináležiaca dedina Podhora bola znovu
zaľudnená. Bebkovci vládli nad Lietavou bezmála sto rokov. V dobe kráľa Mateja Huňadyho majiteľom Lietavy bol Paulus
de Kynis. Svedčí o tom ustanovujúca listina nitrianskej kapituly, transumovaná roku 1474, podľa ktorej donáciou a
inštalačným mandátom Mateja kráľa bol do držby hradu Lethawa a jeho príslušenstva uvedený Pavol Kyniži a jeho dedičia
i potomci. Cisárovi predložené listy a žiadosti Frant. Thurzu konečne boli vypočuté. Fr. Thurzo dostal donáciu na Lietavu
roku 1558. Imperátor Ferdinand I., berúc do ohľadu verné služby Františka Thurzu a  udelil jemu a jeho potomkom obojeho
pohlavia hrad Lietavu so všetkým príslušenstvom, ktorý po smrti Mikuláša Kostku zo Sedleca pripadol naspäť na
kráľovskú korunu. >>>  Pokračujeme modrou značkou k smerovníku Cibuľník, chodníkom vystúpime na hrebeň, kde
pokračujeme vpravo smerom na hrad. Lesnou cestou prichádzame k Lietavskému hradu. <<<  Hrad postavili po roku 1241
pravdepodobne ako administratívne a vojenské centrum. Jeho gotické jadro spolu s hranolovitou vežou postavili na
začiatku 14. storočia a pôvodne bol majetkom rodiny Balassovcov V rokoch 13001321 sa uvádza v súvislosti s
Matúšom Čákom. Zmocnil sa ho Matúš Čák Trenčiansky, ktorý správou hradu poveril svojho kastelána Ondreja,
vyobcovaného z cirkvi nitrianskym biskupom Jánom. Po Matúšovej smrti Lietava koncom 14. storočia patrila kráľovi Žigmundovi,
1475-1494 Pavlovi Kinižimu, ktorý vykonal na hrade viaceré stavebné úpravy. Opravil opevnenie prvého predhradia a
veľkú obytnú vežu, ako aj vstupnú vežovú bránu. Začiatkom 16. storočia hrad získal Mikuláš Kostka, ktorého dcéru Barboru
si vzal za manželku František Turzo. Nový majiteľ opevnil ďalšie, druhé predhradie a opravil existujúce budovy; z nich viaceré
ukončil oblúčikovou atikou podľa nového výtvarného smeru - renesancie. Z roku 1530 pochádza správa, že na hrade sa
zdržiavala početná posádka - 285 žoldnierov, ktorí si sami vyrábali aj pušný prach. V roku 1604 sa počet vojakov zmenšil
na 12. Po smrti Imricha Thurzu (1621) sa tunajšie panstvo rozdelilo medzi dedičov, ktorí nejaký čas hrad spoločne udržiavali.
V roku 1641 v dôsledku majetkových sporov stratili o areál záujem; hrad v prvej polovici 17. storočia patril komposesorátu.
Opis hradu z 1698 uvádza, že nie je obývaný a nachádza sa tu len archív; 1760-1770 archív previezli na Oravský hrad.
Lietavský hrad sa už potom nevyužíval a neudržiaval, a tak postupne chátral. V rokoch 1870-73 tunajšie majetky kúpil
barón Popper. >>>  Hrad opravuje združenie na záchranu Lietavského hradu. Cieľom združenia je záchrana a konzervácia
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, zrúcaniny hradu Lietava. Vstupná brána je už opravená, práce pokračujú na starej vstupnej
bráne do stredného hradu, hlavnej veži. Podľa fotografii pôvodného stavu hradu, je vidieť že na hrade sa vykonalo
dosť práce. Poprechádzame všetky možné dostupné časti hradu. Zdržíme sa na hrade trochu dlhšie kým budeme
pokračovať ďalej. 
 
-
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Erb obce Lietava.
-
-
Pohľad na obec Lietava spod Lietavského hradu.
-
-
Lietavský hrad  pohľad z Cibuľníka.
-
-
Lietavský hrad.
-
-
Informačná tabuľa Lietavského hradu.
-
-
Vstupná brána do Lietavského hradu.
-
-
Podkovitá veža – Červená bašta. 
-
-
Vpravo sa nachádza veža starej brány.
-
-
Prechádzame nádvorím stredného hradu.
-
-
Hlavná veža.
-
-
Na nádvorí stredného hradu.
-
-
Nádvorie stredného hradu.
-
-
Nádvorie starého hradu. V strede sa vypína hlavná veža.
-
-
Dolné nádvorie za vstupnou bránou.
-
-
Chvíľka oddychu s občerstvením.
-
-
Obecný úrad v obci Podhorie.
-
-
Pohľad na obec Lietava spod lesa Súľovských skál.
-
-
Lietavská Závadka.
-
-
Kalvária vybudovaná obyvateľmi obce Pofhorie smerom  do Roháčského sedla.
-
-
Kaplnka v Roháčskom sedle.
-
-
Východné svahy hrebeňa Súľovských skál.
-
-
Na jednom z mnohých miest odkiaľ je z hrebeňa vidieť na Súľov a Súľovské skaly.
-
-
Východné svahy hrebeňa Súľovských skál s najvyšším vrcholom Brada.
-
-
Obora na chov vysokej zvery.
-
-
Obec Súľov v pozadí skalné steny vstupnej tiesňavy.
-
-
Pekne opravené centrum obce Súľov.
-
-
Strážcovia vchodu do krčmy na Kopečku.  
-
-
Viac fotografii pozri : Fotogaléria – Súľovské vrchy  / Lietava – Roháčske sedlo –  Súľov /                                                
                                  Fotogaléria – Hrady a zámky / Lietavský hrad /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-