aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

11. Okolo Slovinok
                                          Dňa 8.05.2013 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                             Okolo Slovinok.
 
 
Usporiadateľ :  Obecný úrad Slovinky
 
Trasa akcie : Slovinky – Lacemberská dolina – Svinská jama – Havrania hlava - Kotov kríž – Tatarkov kríž – Slovinky
 
Dĺžka trasy :  16 km         Prevýšenie : 580 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Stanek, Muller, Čupaj, Čupajová, Olšavský, Olšavská, Gengeľ, Pacun  
 
Nečlenovia KST MŠK : 2 účastníci                               
                       
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125       Turistický atlas list č. 140
 
Popis trasy :
Trasu začíname od obecného úradu, kde bolo otvorenie turistickej akcie. <<< Obec Slovinky leží vznikla ako banícka osada
na pôvodnom gelnickom chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú
Slovinky ako „Villa Abakuk“. Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú
Slovinky ako „Villa Abakuk“. V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich
Thurzovcom, neskôr Csakyovcom až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460 pochádza dokument svedčiaci už
o existencií dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch spomínajú Vyšné Slovinky – Zlowinka
superior, Felsewszlovinka a od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka. Obyvateľstvo Sloviniek tvorili väčšinou baníci,
uhliari a drevorubači. Čiastočne sa zaoberali aj roľníctvom a dobytkárstvom. V chotári Sloviniek sa v dávnej minulosti ťažilo
striebro a meď. V 18. storočí sa Slovinky preslávili aj oceliarskou hutou Sv. Mikuláš, ktorú vlastnili ťažiari zo spolku
„Hornouhorských ťažiarov.“ Pôvodným obyvateľstvom Sloviniek boli pravdepodobne Slováci. V priebehu 16. storočia sa
sem prisťahovalo veľké množstvo Rusínskeho obyvateľstva, ktoré so sebou prinieslo aj ľudovú kultúru a zmenu náboženského
charakteru oboch obcí, kedy sa ujal Grécko-katolícky východný obrad. Kostol a fara v Slovinkách existovali už v 14. storočí.>>>
Je pekné slnečné počasie s riedkou vysokou oblačnosťou. Od obecného úradu vľavo novopostaveným chodníkom okolo
cintorína prichádzame do centra obce, kde sa uskutoční pietna spomienka pri pamätníkoch  obetiam druhej svetovej vojny.
Pokračujeme hlavnou ulicou neznačenou turistickou značkou hore obcou smerom do Lacemberskej doliny. Vľavo pred nami
sa ukazuje vrchol Havranej hlavy, vpravo vrchol masívu Slovinskej skaly. Na konci obce vpravo sa nachádzajú budovy
bývalých Železorudných baní. Vľavo stojí budova strojovne kde bol umiestnený ťažný stroj ťažobnej veže ktorá stála
oproti pod cestou. Ťažobná veža je demontovaná a ťažobná jama je zakrytá betónovou platňou. Vchádzame  do
Lacemberskej doliny ktorou vedie spevnená asfaltová cesta, momentálne je už dosť zničená. Po chvíli prechádzame
vpravo ponad úpravňu vody pre Krompachy. Prichádzame k žltej značke ktorá zabočuje vľavo smerom do Svinskej jamy.
Chodník vedie lesnými cestami, miestami starými už nepoužívanými cestami ktoré majú dosť strmý výstup. V sedle
Svinská jama pokračujeme vľavo zelenou značkou smerom Havrania hlava. Značka vedie lesom ktorý na hrebeni nie
je poznačený ťažbou dreva. Chodník je pokrytý trávou, okolo stojí viacero starých vyschnutých stromov ktoré vytvárajú
zvláštnu atmosféru starých lesov. Po zime na zemi leží viacero vyvrátených stromov takže postup je trochu sťažený. Ale to
patrí k spestreniu turistiky, chodiť po diaľniciach v lese to nie je ono. Vychádzame na vrchol Havranej hlavy. Vrchol je
zarastený lesom a nie sú odtiaľ výhľady. / Miestny názov Čuba /, v minulosti vrchol vrhol holý a porastený borievkami,
dobré miesto na zber borievok. Na kúsku voľného priestranstva otočeného na juh, si posedíme na slnku, občerstvíme
sa a pokračujeme ďalej zelenou značkou smerom Plejsy. Schádzame západným svahom vrcholu, vľavo sa otvára po ťažbe
dreva výhľad na Slovinskú dolinu v pozadí je vidieť Krompachy.  Na  starej skládky dreva značka zabočí vpravo k
Baníckemu krížu. / Miestny názov Helcmanovský kríž. /  Značka ďalej vedie cestou lesom po severnom svahu hrebeňa,
z cesty sú obmedzené výhľady do okolia. Prechádzame popod vysoké napätie kde je jediná možnosť nabrať si vody na
hrebeni až po Holý vrch, okrem prameňa na Šatadujke kde je potrebné odbočiť z hrebeňa vpravo k prameňu. Spod
vysokého napätia je výhľad na Slovinky, Poráčsku dolinu a hrebeň Galmusa. Prichádzame do sedla ku Tatárkovému krížu.
V sedle sa nachádza liaty železný banícky kríž, ktorý bol postavený na podnet správcu miestnych lesov Jána Tatarku v
roku 1820. Od smerovníka pokračujeme vľavo neznačenou širokou lesnou cestou. Cesta vedie  po trase kadiaľ v minulosti
viedla stará banská cesta, ktorá spájala huty v obci Slovinky s baňami v Gelnici. Po chvíli vľavo sa ukáže výhľad na Kostolnú
dolinu, Poráčsku dolinu. Schádzame viac do doliny až sa ukáže voľné priestranstvo v závere Kostolnej doliny s budovou pri
bývalej ťažnej veže, ktorá je už demontovaná. Nad základnou školou odbočíme vpravo na užšiu poľnú cestu, odkiaľ je pekný
výhľad na Slovinky a do cieľa pri obecnom úrade schádzame lúkamy cez dieru v plote. V cieli nás čaká dobrý guláš, čapované
pivo, stále je pekné slnečné počasie, nádherné strávený deň v prírode. Po príchode do cieľa si môžete pozrieť mini múzeum
vystavenej banskej techniky a ukážku krátkej banskej štôlne.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profiltrasy :
-
-
-
Otvorenie turistickej akcii pri obecnom úrade Slovinky.
-
-
Otvorenie turistickej akcii pri obecnom úrade Slovinky.
-
-
Mini múzeum banskej techniky pri obecnom úrade.
-
-
Pietna spomienka na obete druhej svetovej vojny.
-
-
Kladenie vencov k pamätníku obetiam druhej svetovej vojny.
-
-
Spoločná fotografia pri pamätníku obetiam druhej svetovej vojny.
-
-
Prechádzame hlavnou ulicou obcou Slovinky.
-
-
Prechádzame časťou Dorotea pri bývalej ťažobnej veži Železorudných baní v Slovinkách.
-
-
Lacemberská dolina v miestach kde žltá značka odbočuje z doliny smerom do Svinskej jamy.
-
-
Sedlo Svinská jama.
-
-
Po tohtoročnej zime je chodník smerom na Havraniu hlavu ťažšie prechodný, z dôvodu
väčšieho množstva popadaných stromov a konárov.
-
-
Chvíľka oddychu na Havranej hlave.
-
-
Pri vrcholovom smerovníku na Havranej hlave.
-
-
Pohľad na Krompachy spod Havranej hlavy.
-
-
Poráčska doliny pohľad z lesnej cesty od Tatárkového kríža smerom do Sloviniek.
-
-
Základná škola v Slovinkách, vpravo sa nachádza lyžiarsky svah, v pozadí masív Slovinskej skaly.
-
-
A teraz poďme na dobrý guláš.
-
-
Absolvovanie turistickej trasy, dobrý guláš, čapované pivo a pekné slnečné počasie, čo viac si môžeme priať na
aktívne strávenie dnešného dňa.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Slovinky /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<   >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-