aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

24. Slovenský raj-Občasný prameň
                                 Dňa 22.9.2007 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                  Prechod Slovenským rajom - Občasný prameň, Havrania skala.
 
 
Usporidateľ : KST Smižany a obec Smižany
 
Trasa akcie : Stratená - Stratenská píla - Občasný prameň - Havrania skala - Stratenský kaňon - Stratená    
 
Dĺžka trasy  :  8.5 km             Výškové prevýšenie : 340 m         Čas trasy podľa mapy : 3.30 hod    
 
Členovia KST MŠK  : Šlacký, Šlacká, Čupaj, Olšavský, Mikulová, Smaržíková
 
 
Turistická mapa  SLOVENSKÝ RAJ  č.124   Turistický atlas list č. 136, 137
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v Stratenej. <<<  Dnešná malebná horská obec ležiaca v juhozápadnej časti Slovenského Raja Stratená,
v staršej slovenčine a v ľudovej reči Ztracena, maďarsky Sztracenahuta, nemecky Verlorenseifen, má pravdepodobne
názov odb potoka Strateník, tečúci cez Vonjarky popri ceste na Dobšinú, ktorý sa odrazu stráca a objavuje sa opäť asi vo
vzdialenosti 2,5 km neďaleko Dobšinskej Maše. K názvu iste prispela aj skutočnosť, že v minulosti sa povyše Stratenej
strácal aj Hnilec. Stratená - pôvodne banícka osada v doline rieky Hnilec. Stratená, ako samostatná obec vznikla
pravdepodobne len v 18. storočí. Obec je známa vysokými pecami, ktoré postavili r. 1783 Csakyovci. Neskôr prešli do
vlastníctva Coburgovcov. Posledná vysoká pec pracovala do r. 1927. Obyvateľstvo sa zaoberalo ťažbou dreva, stavbou
okolitých tunelov a prácou vo vysokých peciach. V obci sa dodnes zachovali zvyky, oslavy SNP a oslobodenia obce.
V kaplnke, postavenej okolo r. 1800 sa nachádzala drevená plastika Márie Magdalény z dielne Majstra Pavla z Levoče.
Dnes je umiestnená v rímskokatolíckom kostole.  >>>  Ráno je pekné slnečné počasie iba v doline je trochu čerstvo.
Z obce postupujeme červenou značkou smerom Palcmanská maša. Pri železničnom podjazde zabočíme vľavo cestou
okolo Hnilca. Prechádzame okolo chaty Lesanka, pred nami sa ukazujú vápencové skalné steny. Prichádzame do
Stratenej píla, pekná romantická zátoka na Hnilcu, začiatok stojacej vody na Palcmanskej Maši. Pri smerovníku
odbočíme vľavo zelenou značkou. Pri chodníku sú umiestnené informačné tabule okolitej prírody. Vchádzame do
peknej dolinky okolo niekoľkých starých a nových zrubových stavieb. Prichádzame k smerovníku na Veľký a Malý Zajf kde
pokračujeme žltou značkou vľavo smerom Havrania skala. Okolo chodníka je umiestnených viacero informačných tabúľ.
Z málo miest chodníka je možnosť vidieť vrchol Havranej skaly na pozadí peknej modrej jesennej oblohe. Prichádzame k 
Občasnému prameňu miestnej rarite kde sú umiestnené informačné tabule. <<<  Občasný prameň (960 m n. m.) - periodická
vyvieračka na úpätí Havranej skaly. Voda vyviera na povrch len v istých časových intervaloch. Podzemné priestory tu majú
tvar obráteného písmena V a voda začína vytekať až po ich naplnení. Časové intervaly medzi jednotlivými výtokmi a
množstvo vody nie sú rovnaké, závisia od množstva pozemných vôd a zrážok. Výdatnosť je až 45,6 l/sek. Existencia
prameňa bola známa už začiatkom 19. storočia. Prírodným mechanizmom prameňa sa zaoberal Dionýz Štúr, ktorý bol
riaditeľom Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni. V rokoch 1863 a 1867 publikoval odborné práce práve o tomto mieste.
Na skale pri ceste je kovová pamätná tabuľa na jeho pamiatku, ktorú tu osadili v roku 1977. >>>  Pokračujeme ďalej
výstupom na Havraniu skalu. Prichádzame k skalným stenám, ukazujú sa prvé skalné diery, až prichádzame k jaskyni
pod Havraňou skalou. Pozrieme si ju a pokračujeme ďalej na vrchol Havranej skaly. Ako vystupujeme na vrchol postupne
sa nám z troch miest odkrývajú nádherné výhľady na západ, juh a j uhovýchod. <<<  Havrania skala - vápencový útvar
s jaskynnými otvormi a skalnými dutinami, s pekným výhľadom na okolité pohoria. Havraniu skalu budujú strednotriasové
wettersteinské vápence svetlosivej farby. V stene sa nachádzajú dve jaskyne erozívno-korozívneho typu s
dĺžkou 39 a 16 metrov bez kvapľovej výzdoby a dve výmrazové skalné diery s dĺžkou 6 a 8 metrov. Šírka dlhšej diery je
až 12 metrov a výška 6 metrov. Asi 200 m juhozápadne od vrchola Havranej skaly sa nachádza Chladná jaskyňa
korozívno-erozívneho typu dlhá 44 metrov a skalný tunel dlhý až 6 metrov, ktorý vznikol mrazovým zvetrávaním vápencov
pozdĺž puklín. >>>   Počasie je stále veľmi pekné, slnečné ktoré nám umožňuje nádherný výhľad na južnú časť
Slovenského raja. Západným smerom je vidieť vrchol Kráľovej holi. Severným smerom je vidieť Vysoká Tatry
konkrétne Lomnický a Slavkovský štít. Využívame slnečné počasie, posedíme si na vrcholu a po chvíli pokračujeme ďalej
žltou značkou popod Remiašku schádzame do Stratenského kaňonu. <<<  Dolinu tvorí približne 14 kilometrov dlhý
kaňonovitý úsek memedzi Dobšinskou Ľadovou jaskyňou a obcou Dedinky. Turisticky sú zaujímavé  Stratenský kaňon a
nad ľavým brehom Hnilca Srnčie skaly. Záverečný úsek doliny tvorí vodná nádrž Palcmanská Maša. Dolina rieky Hnilec,
v úseku od Pustého poľa po vodnú nádrž Palcmanská Maša. Dolinu charakterizujú veľké výškové rozdiely medzi jej dnom
a okolitými vrchmi. Divoká, úzka dolina sa na niektorých miestach rozširuje a vytvára malé kotlinky, kde vznikli osady
a malé dedinky - Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Stratená a Stratenská Píla. Väčšinou je však široká akurát pre cestu a
železnicu, aj to nie všade. Od západu je prvým výrazným útvarom Ostrá skala, skalná galéria Srnčích skál kedysi
prístupná aj značkou. Nad Stratenou sa vypínajú Sokolie skaly a Marčeková, ďalšie skalné útvary sú pri Stratenskej píle.
Práve na nich nie je zvláštnosťou vidieť kamzíky, pričom najkrajšia vyhliadková trasa je z motoráčika, ktorý už patrí ku
koloritu doliny. Záverečný úsek po Palcmanskú Mašu je prístupný práve len železnicou, skutočným zážitkom je v zime
prechod po zamrznutej hladine pešo, či na bežkách. Pestrosť geomorfologických foriem, extrémne podmienky, vytvárajúce
unikátne lesné spoločenstvá jedľobučín, bučín a borín, mnohé významné krasové javy, vzácne rastlinstvo a živočísštvo - to
dohromady vytvára jeden z najcennejších prírodných kompelxov Slovenska. Stratenská dolina je preto so širším okolím
vyhlásená na Národnú prírodnú rezerváciu Stratená na výmere 679 hektárov. Okrem nej sú chránené aj podzemné
výtvory a v hornej časti doliny sa nachádzajú dve ďalšie prírodné rezervácie - Ostrá skala a Hnilecká jelšina. Celé územie
patrí do Národného parku Slovenský raj.  Stratenská dolina je krajinársky veľmi atraktívna – svetoznáma
Dobšinská ľadová jaskyňa a verejnosti neprístupná Stratenská jaskyňa. Najznámejším úsekom doliny je Stratenská tiesňava,
západne od obce Stratená, ktorá je zovretá strmými skalnými stenami, pomedzi ktoré meandruje Hnilec. Po celej dĺžke ju
lemujú skalné zrázy okolitých vrchov. Umelá cesta touto tiesňavou s trinástimi mostmi bola vybudovaná už v roku 1840,
pričom z východu, od Stratenej, ju uzatvárala charakteristická skalná brána.  Z brány ostalo iba torzo, avšak zvyšok
tiesňavy ostal zachovaný aj preto, lebo z neho bola vylúčená automobilová doprava, ktorá v tomto úseku vedie známym
cestným tunelom. >>>  V tiesňave pokračujeme vľavo červenou značkou smerom Stratená. Prechádzame starou
asfaltovou cestou okolo Hnilca  tiesňavou. Z dna Hnilca vystupujú kolmé skalné steny, v skalnom dne sa nachádza
niekoľko nádherných mís. Vychádzame z tiesňavy pred cestným tunelom kde pokračujeme vľavo do Stretenej.
Pred tunelom je nádherné hrdlo doliny. Vľavo nad obcou sa ukazujú nádherné Srnčie skaly. Vchádzame do obce ktorá
je roztiahnutá okolo cesty a Hnilca. V krčme si dáme dobré čapované pivo a pokračujeme na ŽSR Stratená. V obci je
okolo cesty viacero novo opravených penziónov.   
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Cesta na Stratenskú pílu vpravo je tok Hnilca.
-
-
V Stratenskej píle.
-
-
Na zelenej značke zo Stratenskej píli.
-
-
Vrchol Havranej skaly pohľad od Veľkého a Malého Zajfu.
-
-
Informačná tabuľa Občasného prameňa.
-
-
Vyvieračka Občasného prameňa.
-
-
Jaskyňa pod Havraňou skalou.
-
-
Výstup na Havraniu skalu.
-
-
Havrania skala vrchol.
-
-
Kráľová hoľa pohľad z vrcholu Havranej skaly.
-
-
Účastníci výstupu na Havraniu skalu.
-
-
Stratenská dolina - časť Stratenská tiesňava..
-
-
Stratenská tiesňava - tok Hnilca.
-
-
Stratenská tiesňava - tok Hnilca.
-
-
Sokolie skaly nad Stratenou.
-
-
Fontánka v Stratenej.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Slovenský raj / Stratenská dolina /
                                  Fotogaléria – Slovenský raj / Občasný prameň -Havrania skala/
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-